1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 23

In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਡੈਨ ‘person’ ਅਤੇ ‘people’ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗਾ।

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 23 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

Person vs people

In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਡੈਨ ‘person’ ਅਤੇ ‘people’ ਵਿਚਲਾ ਫ਼ਰਕ ਸਮਝਾਏਗਾ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I'm Dan from BBC Learning English and today I'm going to talk about 'person' and 'persons', 'people' and 'peoples'.

A person is a human man, woman or child. It is a singular, countable noun.
There was one person at the door.

The plural of person is people.
It refers to a group or a number of human beings. It is a plural, countable noun.
There were three people at the door.

So, how about persons?
Persons is a plural countable noun. It's similar to people, but it's considered more polite and more formal. It's most often seen written down.
This lift can hold a maximum of 15 persons.

And peoples?
Peoples is the plural form of people and comes from the other meaning of people.
People can mean nation.
The Aztecs were a people that lived in the Americas.
Or, there are many peoples on the earth! They are all human!
So far...

Function/ਵਰਤੋਂ

person

ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ, ਔਰਤ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਲਈ 'person' ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੌਗ ਇੱਕ-ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹੈ।

There is a person here who wants to speak to you.
I know a person who can help you.

people

'Person' ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ 'people' ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੌਗ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹੈ।

There are four people in my family.
The Aztecs were an ancient people.

Person vs people

3 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension

persons

ਕਈ ਵਾਰ ਰਸਮੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ‘persons’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੌਗ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਨਾਂਵ ਹੈ। Persons ਅਤੇ people ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੋਲਚਾਲ ਵਿੱਚ ‘persons’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਲਿਖਤੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Persons without their invitation may not enter the venue.
This car can hold fifteen persons.

peoples

ਜਦੋਂ ‘people’ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸਭਿਅਤਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣ ਲਈ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬਹੁ-ਵਚਨ ਰੂਪ ‘peoples’ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

India has been home to many peoples over thousands of years.

Interesting facts

12 - be used to 178115032 copy.jpg

12 be used to 972029180 copy.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png