1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 11

In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਸਮਝਾਏਗਾ ‘have something done’ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 11 score

0 / 4

  • 0 / 4
    Activity 1

Activity 1

Have something done

In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਸਮਝਾਏਗਾ ‘have something done’ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi everyone,

Tom here from BBC Learning English and I’m here to explain ‘have something done’.

This is an expression we use when we pay someone to do something for us.

For example, I have my hair cut at the hairdresser’s.

If I cut my own hair it would look terrible!

The expression uses have, an object and the action which is done to the object. And the action is always in the past participle form.

We can also use the expression in the past.

For example, I had my clothes cleaned yesterday when I was at work.

Have something done

We use this structure when we want to describe an action somebody else does for us.
ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਜ਼ਹਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵਲੋਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ।

It often means that the subject causes the action to happen, although somebody else is the person who does the action.
ਇਹ ਅਕਸਰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕਿਰਿਆ (ਕੰਮ)ਘਟਿਤ ਹੋਇਆ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

We use have + object + past participle to create this structure.
ਇਸ ਵਾਕ ਰਚਨਾ ਲਈ ਅਸੀਂ  have + ਕਰਮ + ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫਾਰਮ (past participle) ਬਣਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

For example:

The hairdresser cuts my hair.

This sentence becomes:

I have my hair cut (by the hairdresser).

We often use the past participle form of do, ‘done’, when we are describing actions informally and not in detail.
ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕਿਰਿਆ ਬਾਰੇ ਅਵਿਵਹਾਰਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਪਰ ‘do’ ਕਿਰਿਆ ਦੀ ਤੀਸਰੀ ਫ਼ਾਰਮ (past participle) ‘done’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

I have my hair done once a month at the hairdressers.

In the above example, ‘do’ replaces ‘cut’ as it the action being performed is obvious from the context.
ਉੱਪਰ ਦਿੱਤੇ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵਾਲ ਕੱਟਣ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ‘cut’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ‘do’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

Had (past)
When we are describing actions in the past, we simply change ‘have’ to ‘had’. The other words in the sentence remain unaffected.
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਭੂਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ  ‘have’ ਨੂੰ  ‘had’ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਕ ਦੇ ਬਾਕੀ ਅੱਖਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। 

I had my hair cut last weekend.
She had her car cleaned yesterday.

Game: Have something done

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ।

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension

Get

‘Get’ is another common verb we can with this structure. It is often used instead of ‘have’, but is more informal.

I get my clothes cleaned at the dry cleaners.

As with ‘have’, we can talk about past actions by changing the form of ‘get’ to ‘got’.

She got the door to her house fixed last week. It’s secure now.

Interesting facts

11 - Have something done 685690210 copy.jpg

11 - Have something done 466051967 copy.jpg               

 Conversation Cards

English_learning_POST_new.png