1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 1

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘used to’ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 1 score

0 / 4

  • 0 / 4
    Activity 1

Activity 1

Episode 01: Used to

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਟੌਮ ਦੱਸੇਗਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ‘used to’ ਦਾ ਸਹੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hello everyone! Tom here from BBC Learning English in London. I'm going to explain the expression 'used to'.

'Used to' describes repeated actions or habits in the past.

For example, 'I used to play football after school'.

And it can also describe states or things that happened over a long period of time.

For example, I used to live in Japan.

We can also use 'used to' in the negative form, we just add 'did not' or 'didn't'.

Using our first example, I could say 'I didn't use to play football'.

But be careful! With negative and question forms, we don't include 'd' at the end of 'used'.

Function/ ਵਰਤੋਂ 

We use ‘used to’ to describe past habits and states.
ਅਸੀਂ ‘used to’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਅਤੇ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

We use ‘used to’ to emphasise that something happened regularly, or over a long period of time.
ਅਸੀਂ  ‘used to’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੀ। 

When I was a child, I used to play in the park.
I used to be a very happy child.

We often use 'used to' to compare the past with the present, or to talk about how things have changed.
ਅਸੀਂ  'used to' ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਰਤਮਾਨ ਅਤੇ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤੁਲਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫ਼ਿਰ ਜਦੋਂ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। 

Structure / ਵਾਕ ਦੀ ਬਣਤਰ 

Positive form: ਹਾਂ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ

used to + verb
used to + ਕਿਰਿਆ

I used to play tennis.
I used to like coffee.

Negative form: ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਵਾਕ

We add ‘did not’ (didn’t) to make the negative form. Note that after ‘did not’ there is no ‘d’ on ‘use to’.

ਨਾਂਹ-ਵਾਚਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਜੋੜ ‘did not’ (didn’t) ਨੂੰ ਵਾਕ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ‘did not’ ਲਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘use to’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘d’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 

I didn’t use to play tennis.
I didn’t use to like coffee.

We could also use the word ‘never’, here. Note that in the phrase ‘never used to’, we still include the ‘d’ on 'used to'.
ਅਸੀਂ ਇਥੇ ‘never’, ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘d’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ‘never used to’ ਨਾਲ ਵਾਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 

I never used to like vegetables.

Question form: ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਤਮਕ ਵਾਕ

We change the word order to make a question. ‘Did’ becomes the first word. Again, after ‘did’, ‘use to’ does not have a ‘d’.

ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਾਕ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਨੂੰ ਬਦਲਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਵਾਗਾ  ‘Did’ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ  ‘use to’ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ‘d’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।

Did you use to play tennis?
Did you use to like coffee?

Game: 'used to'

4 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਇਜ਼ ਖੇਡੋ। 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: 'would'

We sometimes use ‘would’ instead of ‘used to’ to describe past actions (not states). We often do this when we want to be nostalgic (to present the past in a postitive way).

ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ‘used to’ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਤੇ  ‘would’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕੰਮ ਦੱਸਣ ਲਈ (ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ). ਅਸੀਂ ਅਜਿਹਾ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਚੰਗੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 

During my school holidays I would often stay with grandparents. It was such a wonderful time!

Interesting Facts

USEDDto.jpg

Conversation Cards

 Conversation Cards E01.jpg