1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 One-minute English

Session 8

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
आजच्या One-minute English स्वप्नांबद्दल कसं बोलायचं ते फिल शिकवणार आहे.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 8 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Talking about dreams

In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
आजच्या One-minute English आपल्या स्वप्नांबद्दल कसं बोलायचं ते फिल शिकवणार आहे.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how you can talk about your dreams.
For example, if I were rich, I'd go on lots of holidays.
What you need to use is the word ‘Would’
Just remember that when we're speaking, it often becomes 'd '
Don't forget that we don’t put it the would near the if. We just use a past tense there.
So for another example, if I were rich, I'd buy a really fast car.

Function/वापर

We use unreal conditionals to describe hypothetical situations, like dreams.
काल्पनिक परिस्थितीबद्दल बोलताना unreal conditionals वापरतात, उदा. स्वप्न. Unreal म्हणजे खोटं.

We use them to talk about things we imagine happening when something else, happens.

एखादी घटना घडल्यावर काय होईल याबद्दल कल्पनाविलास करताना याचा वापर करतात.

If I found a lot of money, I'd buy a helicopter.
I'd be a pilot, if I could have any job.


If we use an unreal conditional, we don't expect something to happen.

Unreal conditional, वापरतात तेव्हा ते घडेलच अशी अपेक्षा नसते. 

Structure/रचना

Positive form: सकारात्मक 
if + past simple + would

Or

Would + if + past simple

If I could sing, I'd be famous.

I'd be famous if I could sing.

Negative form: नकारात्मक 

Either clause can be made negative.
Either clause ( दोन्हीपैकी एक) चा वापर नकारात्मक अर्थानेही करता येतो. 

If I didn't know how to cook, I'd be very hungry.
If I played a sport, I wouldn't be so unfit.

Question form: प्रश्नार्थक 
To make a question, swap will and the subject in the result clause.
प्रश्न विचारण्यासाठी कर्ता आणि क्रियापदाची अदलाबदल करतात.

If it was your birthday today, would you go to work?
Would you go to work if it was your birthday today?

Game: talking about dreams

4 Questions

तुम्हाला काय काय समजलंय ते या प्रश्नांची उत्तर देऊन तपासा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: 

 • People often use 'were' instead of 'was' in unreal conditionals. It is called the subjunctive and is especially common in formal language.
  Unreal conditionals वापरताना बरेचदा 'was' ऐवजी 'were' चा वापर होतो. याला संकेतार्थ म्हणतात आणि औपचारिक भाषेत याचा वापर होतो. 

  If I were rich, I wouldn't go to work.

 • You can also use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are.
   आपण इतर शक्यतादर्शक क्रियापदेही वापरू शकतो, त्यामुळे घटना घडण्याची शक्यता काय आहे ते समजू शकते.

  If I were young again, I could go back to college. - but I might do something else.
  If I were young again, I might go back to college. - but I'm not sure

Interesting facts

 OME8 Interesting Fact 2

 OME8 Interesting Fact 1

 Conversation Cards

Convo cards link.JPG