1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 13

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
आजच्या भागात 'too' आणि 'very'चा योग्य वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 13 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

Too and very

In today's One-minute English Phil will explain how to use too and very.
आजच्या भागात 'too' आणि 'very'चा योग्य वापर कसा करायचा ते फिल शिकवणार आहे.

Listen to the audio and take the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I’m Phil from BBC Learning English. Today I’m going to tell you how to use 'too' and 'very'.

They are both intensifiers – but they don’t mean the same thing. We use very to make an adjective, or an adverb stronger. So we can say, The building is very old. That could be a good thing. It's beautiful. Or it could be a bad thing - it's falling down.

Or it might not matter. If we use too (with two Os), then it means it's a problem. Could say, It's too easy. It means ‘it’s a waste of time’. It’s a problem! It’s not too difficult – in fact, it’s very easy. Just remember that if we use too, it’s a problem.

Function/वापर 

Very
विशेषण आणि क्रियाविशेषणाला अधिक प्रभावी करण्यासाठी 'very' वापरतात.

  • The building is very old.

हे चांगलं आहे: 'the building is old and beautiful'. 
हे वाईटही असू शकतं: 'the building is old and falling down'.

Too
इथे आपण 'too' वापरलं तर तिथे काहीतरी समस्या आहे असा त्याचा अर्थ होतो. 

  • The building is too old.

ही खूपच जुनी इमारत आहे. ती धोकादायक आहे आणि पडूही शकते. (म्हणजेच हे वाईट आहे.)  

Structure/रचना 

'Too' आणि 'very' हे तीव्रता वाढवणारे शब्द आहेत. विशेषणअथवा क्रियाविशेषणासोबत त्यांचा वापर होतो.

  • This recipe is very quick to make.
  • If you use a microwave, you can cook very quickly.
  • The chef is too quick, I can't see what she is doing.
  • If you eat too quickly, you can get indigestion.

Game: too and very

3 Questions

योग्य पर्याय निवडा.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Interesting facts

 OME_India_Episode_13 OME_India_Episode_13OME_India_Episode_13

Conversation Cards

Convo cards link.JPG