1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 24

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં શાન તમને જણાવશે ‘raise’ અને ‘rise’ વચ્ચેના તફાવત વિશે.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 24 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

Raise vs Rise

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં શાન તમને જણાવશે ‘raise’ અને ‘rise’ વચ્ચેના તફાવત વિશે.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I'm Sian from BBC Learning English and today we're going to look at the difference between raise and rise.

So, raise and rise both refer to something going up but there's a difference in how we use them.

Raise always needs a direct object. So, if you raise something, you move it up.
For example, I raise my eyebrows when I'm surprised.

And it doesn't have to be literal. So, the government plan to raise taxes.
Don't forget this is a regular verb so the past and past participle are both raised.

But, with rise, there's no direct object! So, if something rises it goes up or increases by itself.
The sun rises at 6 a.m. at the moment!

Careful! This is an irregular verb, so the past is 'rose' and the past participle is 'risen'.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

raise

Raise નો અર્થ થાય છે કંઈક ઉપરની તરફ જવું. તેણે કાયમ 'direct object' ની જરૂર હોય છે. જો તમે કંઈક ઉપરની તરફ લઈ જાવ છો તો અર્થ થયો કે તમે એને 'raise' કરો છો. આ .. ક્રિયાપદ છે અને એટલા માટે ભૂતકાળ અને  બનશે  raised:

  • The people at the concert raised their hands and started to sing.
  • I will raise your suggestions at our next team meeting.

rise

Rise નો અર્થ પણ થાય છે કંઈક ઉપરની તરફ જવું. તફાવત માત્ર એટલો છે કે 'rise' સાથે કોઈ 'direct object' નથી હોતું. જો કંઈક rise થાય છે તો તે પોતાની રીતે વધે છે અથવા ઉપર જાય છે.

  • I like to watch the moon rise in the evenings.
  • When you get a promotion, your pay will usually rise.

Raise vs Rise

3 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension:

rise up

Rise up is a phrasal verb. It can be used figuratively, meaning ‘to protest’ or ‘to rebel’. We can refer to instances of rebellion or protest as ‘uprisings’.

  • The people rose up after the unfair election. The leaders of the uprising demanded a new vote

Interesting facts
Raise v Rise 2

OME India Episode 14

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png