1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 One-minute English

Session 2

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘for vs since’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશનમાં કિ તમને શીખવશે કેવી રીતે 'for' અને 'since' નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 2 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

For vs Since

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘for vs since’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશનમાં કિ તમને શીખવશે કેવી રીતે 'for' અને 'since' નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi guys, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you how to use 'for' and 'since'.

We use 'for' to describe how long an activity or a situation lasts. For example, I can say 'I go running every day for 10 minutes' – that's not true though.

On the other hand, 'since' is used to describe when an activity or a situation began. For example, I can say 'I have been recording this video since 10 o'clock'.

So, remember 'for' is used to describe how long an activity or a situation lasts, whereas 'since' is used to describe when an activity or a situation began.

It's easy, isn't it?

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

We use 'for' to describe how long an activity or a situation lasts.
કોઈ પ્રવૃત્તિ અથવા સ્થિતિ કેટલા સમય સુધી ચાલી તે જણાવવા માટે 'for' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 • I go running every day for 10 minutes.
 • I try to read for a few hours on weekends.

We use 'since' to describe when an activity or a situation began.
કોઈ પ્રવૃત્તિ અથવા સ્થિતિ ક્યારે શરૂ થઈ તે જણાવવા માટે 'since' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

 • I have lived in this country since 2012.
 • Since last year, I have been collecting coins from different countries.

Structure /વાક્યરચના

Both 'for' and 'since' are prepositions, so are followed by a noun phrase.
'For' and 'since' એ શબ્દયોગી અવ્યય છે અને એટલા માટે સંજ્ઞા શબ્દસમૂહ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે.

'For' is always followed by a noun phrase that expresses a length of time. For example:
'For' કાયમ સંજ્ઞા શબ્દસમૂહ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે અને સમયની અવધિ જણાવે છે. દાખલા તરીકે:

 • for a day
 • for an hour
 • for two years
 • For a long time

'Since' is always followed by a noun phrase that expresses a point in time. For example:
'Since' કાયમ સંજ્ઞા શબ્દસમૂહ દ્વારા અનુસરવામાં આવે છે અને નિશ્ચિત સમય જણાવે છે. દાખલા તરીકે:

 • since last week
 • since this morning
 • since my birthday
 • since Christmas

Game: For vs Since

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: Present perfect & continuous

We often use 'for' and 'since' with the present perfect & continuous tenses. For example, if you began a job in 2012 and you still work there, you can say:

• I have worked here since 2012.

But you can also say:

• I have worked here for 6 years. (Presently it is 2018)

We can also use the present perfect continuous to talk about the same thing. 

• I have been working here since 2012.
• I have been working here for 6 years.

Interesting Facts

Interesting facts

Conversation Cards

Convo cards link.JPG