1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 One-minute English

Session 17

In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને આનંદ (fun) અને રમુજી (funny) વચ્ચેનો તફાવત સમજાવશે.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 17 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Fun and funny

In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશમાં ફિલ તમને આનંદ (fun) અને રમુજી (funny) વચ્ચેનો તફાવત સમજાવશે.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I’m Phil from BBC Learning English, and today I’m going to tell you how to use the words fun and funny…
They're both words we use to talk about happy things – but they don’t mean the same thing
So we use fun to talk about things that we enjoy
So – I think going out with friends is fun – watching football is fun, practising English is fun… it is, isn’t it?
Now the main use of funny is…. Something that makes you laugh.
Jokes make you laugh, comedy films make you laugh – people make you laugh.
So, if it makes you happy – it’s fun and If it makes you laugh – it’s funny.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

Fun 

Fun નો ઉપયોગ લોકોને જે વસ્તુ કરવામાં આનંદ આવે છે તે વિશે જણાવવા માટે થાય છે.

 • Visiting new places is fun.
 • Playing videogames is fun.

Funny 

Funny નો ઉપયોગ એ જણાવવા માટે થાય છે કે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ રમૂજી છે.

 • My cousin is so funny, she always makes me laugh.
 • Playing videogames is fun.

Structure /વાક્યરચના

Fun અને Funny વિશેષણ તરીકે ઉપયોગ કરી શકાય. વાક્યમાં ક્રિયાપદ પછી અથવા સંજ્ઞા પહેલા Fun અને Funny નો ઉપયોગ કરવો.

 • This game is fun.
 • That was a fun day out.
 • The play was very funny.
 • He is a funny guy.

 

Fun and funny

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension

Funny can also be used to mean strange or unusual.

 • Something very funny happened yesterday. I was worried.
 • This food tastes funny. Is it OK?
 • Something funny is happening, I don't like it.

Interesting facts

OME_India_Episode_17

 OME_India_Episode_17

OME_India_Episode_17

Conversation Cards

Convo cards link.JPG