1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 One-minute English

Session 16

In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
આજે એક મિનિટ ઈંગ્લિશમાં કિ તમને શીખવશે ‘active' અને 'passive’ વાક્યો કઈ રીતે બનાવવું.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 16 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Active vs Passive

In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
આજે એક મિનિટ ઈંગ્લિશમાં કિ તમને શીખવશે ‘active' અને 'passive’ વાક્યો કઈ રીતે બનાવવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi everyone, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you about 'active' and 'passive' sentences.

Now in an active sentence, the subject carries out the action of the verb, so in the sentence 'I clean my room everyday', which isn't true, the subject 'I' carries out the action of the verb 'clean'.

However, in the passive sentence, the object 'my room' becomes the subject and it receives the action of the verb. To do that, we add 'be-verb + past participle' structure, so we have 'my room is cleaned by me every day' – so the subject receives the action of the verb.

And we're done!Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

In an active sentence, the focus is on the subject doing the action of the verb.
કર્તરી વાક્યમાં, ધ્યાન ક્રિયાપદના કર્તા ઉપર હોય છે. કર્તા ક્રિયા કરે છે.

 • I wash my car.
 • My father cooks dinner.

However, in a passive sentence, the object of the active sentence becomes the subject, so the focus is on subject receiving the action of the verb.
જોકે કર્મણી વાક્યમાં, કર્તરી વાક્યનો કર્મ એ કર્તા બની જાય છે. અને એટલા માટે ધ્યાન કર્તા ઉપર હોય છે, જે ક્રિયાપદથી ક્રિયા મેળવે છે.  

 • My car is washed by me.
 • The dinner is cooked by my father.

Structure /વાક્યરચના

We make passive sentences by making the object of the active sentence the subject, and by adding a 'be-verb + past participle' structure. So for the following active sentence.
કર્તરી વાક્યના કર્મને કર્તા બનાવીને કર્મણી વાક્ય બનાવવામાં આવે છે. આ માટે 'be-verb + past participle' ઉમરેવામાં આવે છે. તો નીચેના કર્તરી વાક્ય માટેઃ

 • I wash my car.

We can add the be-verb that matches the new subject 'my car' and the tense of the main verb 'wash', which is present. We then change the main verb 'wash' to its past participle form. So it would look like this.

તમે ક્રિયાપદના 'be' ના ત્રીજા પ્રકારનો ઉપયોગ કરો જે નવા કર્તા 'my car' અને ક્રિયાપદ 'wash' ના કાળ સાથે મેળ ખાતો હોય. 'Wash' એ વર્તમાનકાળ છે. આ પછી મુખ્ય ક્રિયાપદ 'wash' ને એના 'past participle form' માં બદલો. તો વાક્ય બનશેઃ

 • My car is washed  by me.

We can add the agent (the subject of the active sentence) using the preposition 'by' at the end of the sentence.
કર્તરી વાક્યના કર્તા સાથે અંતમાં શબ્દયોગી અવ્યય 'by' ઉમેરવાથી આ વાક્ય બને છે.  

 • My car is washed (by me).

Game: active vs passive

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: Transitive verbs

Given that a passive sentences focus on the object of the active sentence, we can only make passive sentences with active sentences that use transitive verbs.

So for the following sentences with intransitive verbs, we cannot make passive sentences.

Active sentence

 • I sometimes sleep on the sofa.
 • She usually sits at the back.

 

Interesting facts

 OME_India_Episode_16

OME_India_Episode_16 

Conversation Cards

Convo cards link.JPG