1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 15

Do we use ‘if only’ to talk about the present, past or future? In today's video we find out.
'If only' નો ઉપયોગ શું વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ વિશે જણાવવા માટે જ કરવામાં આવે છે? જાણીશું વિડિયોમાં

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 15 score

0 / 5

  • 0 / 5
    Activity 1

Activity 1

3 ways to use 'if only'

Do we use ‘if only’ to talk about the present, past or future? In today's video we find out.
'If only' નો ઉપયોગ શું વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ વિશે જણાવવા માટે જ કરવામાં આવે છે? જાણીશું વિડિયોમાં.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hello everyone, I’m Sam from BBC Learning English, and today we are going to look at the 3 ways in which we use ‘if only’.

We use this to say that we would like something to be different, but – careful – it has different forms!

1.For the past, we use “if only” + past perfect: “If only I hadn’t left my keys at home.”

2.For the present, we use “if only” + past simple.For example: “If only I understood maths.” Or: “If only I were better at maths”, where we use “were” instead of “was”.

3.And to talk about the future, we use “If only” + would + verb. For example: “If only he would call.”

If only English were easier, eh?

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

‘If only’ નો ઉપયોગ વર્તમાનકાળ, ભૂતકાળ અને ભવિષ્યકાળ વિશે જણાવવા માટે કરવામાં આવે છે. અર્થ સરખો જ થાય છે - તમે કહી રહ્યાં છો કંઈક અલગ હશે તો તમને ગમશે. તમે ક્યા સમય વિશે વાત કરી રહ્યાં છો તેના આધાર પર વાક્યનો પ્રકાર બદલશે.

1. ભૂતકાળ માટે, તમે ઉપયોગ કરશો:

If only + subject + past perfect (had + past participle)

If only I hadn’t left my keys at home.

If only you’d studied harder at school.

2. વર્તનમાનકાળ માટે તમે ઉપયોગ કરશો:

If only + subject + past simple

If only I understood maths.

If only we danced better. I’m so embarrassed – we’re the worst in the group!

ક્રિયાપદ ‘be’ નો ઉપયોગ કરતી વખતે તમે ‘was’ ની જગ્યાએ ‘were’ નો ઉપયોગ કરી શકો છો. કર્તા કોણ છે એનાથી કોઈ ફેર પડતું નથી.

If only + subject + were

If only I were better at maths.

If only we were better dancers. I’m so embarrassed – we’re the worst in the group!

3. ભવિષ્યકાળ માટે તમે ઉપયોગ કરશો:

If only + would + verb

If only he would call. I’ve been waiting by the phone all day.

If only it would stop raining, we could go outside and play!

 

3 ways to use 'if only'

5 Questions

દરેક વાક્યમાં જે ખાલી જગ્યા છે તેમાં યોગ્ય વિકલ્પ મૂકો.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension:

‘If only’ or ‘I wish’?

‘If only’ means the same as ‘I wish’ but ‘if only’ can be used to emphasise the point a little more strongly, depending on the context.

I wish you’d told me you were coming!
If only you’d told me you were coming! I would have cleaned the house.

I wish I had a car, but I don’t.
If only I had a car, then I could come and visit you.

I wish you’d stop smoking. It’s bad for your health.
If only you’d stop smoking. I’m really worried about your health.

 

Interesting facts

 interesting facts if only.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png