1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 13

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
આજે One-minute English માં ફિલ તમને શીખવશે 'too' અને 'very' નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવું.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 13 score

0 / 3

  • 0 / 3
    Activity 1

Activity 1

Too and very

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
આજે One-minute English માં ફિલ તમને શીખવશે 'too' અને 'very' નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hi, I’m Phil from BBC Learning English. Today I’m going to tell you how to use 'too' and 'very'.

They are both intensifiers – but they don’t mean the same thing. We use very to make an adjective, or an adverb stronger. So we can say, The building is very old. That could be a good thing. It's beautiful. Or it could be a bad thing - it's falling down.

Or it might not matter. If we use too (with two Os), then it means it's a problem. Could say, It's too easy. It means ‘it’s a waste of time’. It’s a problem! It’s not too difficult – in fact, it’s very easy. Just remember that if we use too, it’s a problem.Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

Very
Very એ વિશેષણ (adjective) અથવા ક્રિયાવિશેષણ અવ્યય (adverb) ને મજબૂત બનાવે છે. કંઈક જણાવતી વખતે 'very' નો ઉપયોગ એ નક્કી નથી કરતું કે તમે સારી બાબત જણાવી રહ્યા છો કે ખરાબ બાબત.

  • The building is very old.

આ સારી વાત હોઈ શકે: 'the building is old and beautiful'. જ્યારે આ ખરાબ વાત પણ હોઈ શકે: 'the building is old and falling down'.

Too
જ્યારે 'too' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે તો એનો અર્થ થયો કે કંઈક ગરબડ છે.

  • The building is too old.

આ એક ખરાબ બાબત છે. બિલ્ડિંગ ઘણી જુની થઈ ગઈ છે. તે નીચે પડી શકે છે જે ખતરનાક અથવા ખતરાની ઘંટી સમાન છે.

Structure /વાક્યરચના

Too અને very બંને તીવ્રતાવાળા છે, તે ક્રિયાવિશેષણો અથવા વિશેષણોની આગળ મૂકવામાં આવે છે.

  • This recipe is very quick to make.
  • If you use a microwave, you can cook very quickly.
  • The chef is too quick, I can't see what she is doing.
  • If you eat too quickly, you can get indigestion.

Game: too and very

3 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો પ્રશ્નોનો જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Interesting facts

 OME_India_Episode_13OME_India_Episode_13  OME_India_Episode_13

Conversation Cards

Convo cards link.JPG