1

పాఠ్యాంశం 1: One-minute English

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

  1. 1 One-minute English

Session 1

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશનમાં ટોમ તમને શીખવશે કેવી રીતે 'used to' નો ઉપયોગ કરવો.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 1 score

0 / 4

  • 0 / 4
    Activity 1

Activity 1

Used to

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશનમાં ટોમ તમને શીખવશે કેવી રીતે 'used to' નો ઉપયોગ કરવો.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

Hello everyone! Tom here from BBC Learning English in London. I'm going to explain the expression 'used to'.

'Used to' describes repeated actions or habits in the past.

For example, 'I used to play football after school'.

And it can also describe states or things that happened over a long period of time.

For example, I used to live in Japan.

We can also use 'used to' in the negative form, we just add 'did not' or 'didn't'.

Using our first example, I could say 'I didn't use to play football'.

But be careful! With negative and question forms, we don't include 'd' at the end of 'used'.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું 

We use ‘used to’ to describe past habits and states.

ભૂતકાળની આદતો અને સ્થિતિ જણાવવા માટે આપણે 'used to' નો ઉપયોગ કરીએ છે.

We use ‘used to’ to emphasise that something happened regularly, or over a long period of time.

કોઈ બાબત જો લાંબા સમય સુધી ચાલી હોય અથવા દરરોજ થઈ હોય ત્યારે 'used to' નો ઉપયોગ કરીએ છે.
When I was a child, I used to play in the park.

I used to be a very happy child.

We often use 'used to' to compare the past with the present, or to talk about how things have changed.
ધણી વખત આપણે 'used to' નો ઉપયોગ ભૂતકાળ અને વર્તમાનકાળને સરખાવવા માટે કરીએ છે. સાથે-સાથે સ્થિતિ કેવી રીતે બદલાઈ ગઈ છે તેના માટે કરીએ છે.

Structure /વાક્યરચના 

Positive form: સકારાત્મક 

used to + verb

I used to play tennis.
I used to like coffee.

Negative form: નકારાત્મક

We add ‘did not’ (didn’t) to make the negative form. Note that after ‘did not’ there is no ‘d’ on ‘use to’.
નકારાત્મક વાક્ય માટે ‘did not’ (didn’t) નો ઉપયોગ કરીએ છે. ધ્યાન આપો કે ‘did not’ પછી ‘use to’ માં 'd' નો ઉપયોગ કરવું નહીં.

I didn’t use to play tennis.
I didn’t use to like coffee.

We could also use the word ‘never’, here. Note that in the phrase ‘never used to’, we still include the ‘d’ on 'used to'.
તમે અહીં ‘never’ શબ્દનો ઉપયોગ કરી શકો છો. પણ ‘never used to’ માં ‘d’ નો ઉપયોગ કરશું.

I never used to like vegetables.

Question form: પ્રશ્નવાચક 

We change the word order to make a question. ‘Did’ becomes the first word. Again, after ‘did’, ‘use to’ does not have a ‘d’.

પ્રશ્ન બનાવવા માટે આપણે શબ્દોનો ક્રમ બદલાઈ જશે. ‘Did’ પ્રથમ શબ્દ બની જશે. યાદ રાખો કે ‘Did’, પછી ‘use to’, માં ‘d’ હશે નહીં.

Did you use to play tennis?
Did you use to like coffee?

Game: 'used to'

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Extension: 'would'

We sometimes use ‘would’ instead of ‘used to’ to describe past actions (not states). We often do this when we want to be nostalgic (to present the past in a postitive way).

During my school holidays I would often stay with grandparents. It was such a wonderful time!

Interesting Facts

USEDDto.jpg
 

Conversation Cards

Conversation Cards E01.jpg