1

పాఠ్యాంశం 1: Listen Here

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 Listen Here

Session 21

Today we are discussing ways we can improve our memory.
ఇవాళ మనం జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుచుకునే అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 21 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

How can we improve our memory with a pencil?

Today we are discussing ways we can improve our memory.
ఇవాళ మనం జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుచుకునే అంశాల గురించి చర్చిద్దాం.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
- How do you remember the things you need to do?
- What else can you do with a pencil, apart from drawing?

Listen to the audio and take the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

సౌమ్య
హాయ్! బావున్నారా? Listen Here కార్యక్రమానికి స్వాగతం! ప్రామాణికమైన ఇంగ్లిష్ వార్తల కథనాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ కథనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. నాతోపాటు Rob కూడా ఉన్నారు.

Rob
Hi

సౌమ్య
What are you doing, Rob?

Rob
I’m writing a to-do list.

సౌమ్య
‘A to-do list’ అంటే చెయ్యవలసిన పనుల జాబితా! You’re normally good at remembering what you need to do.

Rob
I’m really busy at the moment. If I don’t write things down, I forget them!

సౌమ్య
హ్మ్మ్! అయితే ఇవాళ memory - జ్ఞాపకశక్తి గురించి మాట్లాడుకుందాం. BBC Radio 4’s లో వచ్చే All in the Mind ప్రోగ్రాంలో, జ్ఞాపకశక్తి మీద వచ్చిన ఒక సరికొత్త రిపోర్ట్ గురించి పరిశోధకులు మాట్లాడుతున్నారు, విందాం. చెయ్యాల్సిన పనుల లిస్ట్ రాసుకోవడం కన్నా ఎక్కువ లాభదాయకంగా ఉండే టెక్నిక్ ఇంకోటేదో ఉందని చెప్తున్నారు. జాగ్రత్తగా వినండి.

Researcher
The researchers basically show that you get people to draw objects, or draw lists of objects, and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact. One of the things that happens is by drawing these particular objects that it leads to this increased contextual representation of the object in one's mind.

Rob
So, apparently drawing a list of objects is the easiest way to remember them. He says drawing lists ‘has a really powerful impact’.

సౌమ్య
That’s right! మొదటి భాగాన్ని మళ్లీ ఒకసారి జాగ్రత్తగా విందాం. Drawing - బొమ్మలు వెయ్యడం, writing -రాయడం..ఈ రెండిటి మధ్య తేడాని చూపించడానికి వాడిన పదాలేంటి?

Researcher
…and in comparison to where you just write down the list, drawing has this really powerful impact.

Rob
He says ‘in comparison to’.

సౌమ్య
రెండు అంశాలను పోల్చి చూస్తూ, వాటి మధ్య వ్యత్యాసాన్ని తెలియజేయడానికి ‘in comparison to’ అని వాడతాం. So, Rob, in comparison to British food, I think Indian food is much better!

Rob
Ha! Good example. We could also use ‘as opposed to’. I could say ‘drawing has a powerful impact on memory, as opposed to just writing’.

సౌమ్య
ఓహో as opposed to అని కూడా వాడొచ్చన్నమాట! బావుంది. As opposed to writing, బొమ్మలు వెయ్యడం వలన అదనంగా వచ్చే లాభం ఏంటట? విందాం.

Researcher
Drawing has this really powerful impact. Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation. It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail, it's likely you are more likely to remember it.

Rob
So, he mentions that drawing provides us with a greater level of detail, which leads to increased representation of objects.

సౌమ్య
representation అంటే ప్రాతినిధ్యం. ‘Increased representation’ అంటే పెరిగే ప్రాతినిధ్యం లేదా బలమైన ప్రాతినిధ్యం. Which repeated word leads to this increased representation? Listen again.

Researcher
Ah, so there's pictorial aspects, there's verbal aspects, there's many different codes which the authors talk about which lead to this increased representation.

Rob
He repeated the word ‘aspects’.He said ‘pictorial aspects’ and ‘verbal aspects’.

సౌమ్య
‘Aspects’ అంటే అంశాలు. ‘Pictorial’ అంటే చిత్రాలకు సంబంధించినది, ‘verbal’ మౌఖికమైనది/నోటితో చెప్పేది.

Rob
So, by considering different aspects of an object, such as how it looks and the words we use to describe it, our brain is more engaged and more likely to remember details.

సౌమ్య
That’s correct. చిత్ర సంబంధిత అంశాలను, మౌఖికమైన అంశాలను codes -సంకేతాలు అంటున్నారు. అక్కడ కాగితం మీద ఉన్నది అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడేవే ఈ సంకేతాలు. ఇంకా ఏమన్నారు?

Researcher
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely you are more likely to remember it.

సౌమ్య
అతను ‘encoded’ అన్నారు - అంటే మనకున్న సమాచారాన్ని అర్థమయే రీతిలో మార్చడం.

Rob
There’s another use, too! If you ‘encode’ a foreign language, it means that you know how to use it correctly.

సౌమ్య
So, the grammar we teach today will help you to encode your future speech in English!

Rob
Hopefully, yes!

సౌమ్య
చివరిగా ఏం చెప్తున్నారో విందాం.

Researcher
It makes a lot of intuitive sense, the idea that if you have encoded something in a greater level of detail it's likely that you are more likely to remember it.

Rob
He said ‘it makes a lot of intuitive sense’. ‘Intuitive’ means based on feelings rather than facts. And I agree - it does feel as if drawing things could aid memorising them.

సౌమ్య
Intuition అంటే సహజ జ్ఞానం, అంతర్బుద్ధి. ఇంతకీ సారాశం ఏమిటంటే మనం చెయ్యాల్సిన పనులను గుర్తుంచుకోవడానికి పుస్తకంలో లిస్ట్ రాసుకోవడం కంటే పనికి సంబంధించిన బొమ్మలేసుకుంటే మనకి బాగా జ్ఞాపకముంటుంది అని అంటున్నారు. So, Rob, I’m going to use my intuition here. It feels like we are out of time!

Rob
We are! Bye everyone!

సౌమ్య
Today’s vocabulary was… 

to-do list
in comparison to
as opposed to
aspect
pictorial
verbal
code
encode
intuitive

See you next time! Bye!

Language features

in comparison to

In comparison to is a phrase we use to compare something against something else. After ‘to’ we use a noun or noun phrase.

 • When you look at our prices in comparison to our competitors, you’ll realise that this is a much cheaper place to shop!

A similar expression is compared to. This uses the verb form, compare, and is less formal that using the noun form of in comparison to.

 • Compared to England, Spain is really a rather hot country!

as opposed to

As opposed to is used to introduce a contrasting comparison. Other similar phrases are ‘instead of’ or ‘rather than’, although both of these are less formal than as opposed to.

 • As opposed to just voting for the same political parties each year, perhaps it’s time to broaden our minds and listen to both sides of the debate.
 • Son, I’m happy you’re taking steps to improve your future, as opposed to just lying in bed all day. 

aspect

In basic terms, an aspect is a part of something.

 • I do get tired of marking books, but I suppose that’s just one of the aspects of being a teacher.

It can also refer to the ways that something appears.

 • There’s a bright, happy aspect to this school in summertime.

Aspect can also refer to direction.

 • I just can’t think of a way out of this situation. I’ve examined it from every aspect! I’ll just have to tell the police what really happened.

How can we improve our memory with a pencil?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here! కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • to-do list
  చెయ్యవలసిన పనుల జాబితా

  aspects
  అంశాలు

  pictorial
  చిత్రాలకు సంబంధించినది

  verbal
  మౌఖికమైనది/నోటితో చెప్పేది

  code
  సంకేతం

  encode
  సమాచారాన్ని అర్థమయే రీతిలో మార్చడం

  intuitive
  సహజ జ్ఞానం/అంతర్బుద్ధి