Session 13

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
సోషల్ మీడియా మంచిదా కాదా? ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా వాడడం వలన కలిగే ఆందోళనల గురించి చర్చిద్దాం.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Social media anxiety

Social media – is it good or bad for us? We are discussing the idea that too much social media can lead to anxiety.
సోషల్ మీడియా మంచిదా కాదా? ఎక్కువగా సోషల్ మీడియా వాడడం వలన కలిగే ఆందోళనల గురించి చర్చిద్దాం.

Quiz

Approximately how many social media users are there worldwide?

a) 1 billion
b) 3 billion
c) 6 billion

Listen to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

సౌమ్య
హలో బాగున్నారా? English Together కార్యక్రమానికి స్వాగతం. ప్రస్తుతం చర్చల్లో ఉన్న ఏదైనా ఒక అంశం గురించి మీరూ మాట్లాడాలనుకుంటున్నారా? దానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య. ఇదిగో నాతో పాటూ ...

Tom
Hi everyone I’m Tom welcome again to today’s programme!
Today I’m here with Rob… Rob! We’re recording!

Rob
I’m just taking a selfie for social media. What do you think…?

Tom
Well, it doesn’t matter! Pay attention!

Rob
Hey! This is the age of information!

సౌమ్య
The age of information…ఇంటరెనెట్‌తో ప్రభావితం అయిన ఆధునిక కాలాన్ని సూచించడానికి ఈ పదాన్ని వాడతారు. దీనికి సంబంధించిన ఒక ప్రశ్న: Global Digital Report 2018 ప్రకారం మొత్తం ప్రపంచంలో సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నవాళ్లు ఎంతమంది?
a) 1 బిలియన్
b) 3 బిలియన్లు
c) 6 బిలియన్లు

Rob
Social media must be popular in your country, right?

సౌమ్య
Yes, very much! ఇండియాలో సోషల్ మీడియా ఉపయోగిస్తున్నవాళ్లు 200 మిలియన్లు అంటే 20 కోట్లకు పైగా ఉన్నారట.

Tom
It’s enormously popular here in the UK, too. In fact, people are starting to worry that too much social media might have an adverse effect on our health.

సౌమ్య
An adverse effect అంటే ప్రతికూల ప్రభావం. ఇవాళ, BBC Radio Foyle లో వచ్చే Sunday Sequence కార్యక్రమంలో ఒక భాగం విందాం. ఇందులో పిల్లలపై సోషల్ మీడియా ప్రభావం గురించి చర్చిస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాను ఎక్కువగా వాడడం వలన పిల్లల్లో డిప్రెషన్, ఆందోళన క్రమంగా పెరుగుతున్నాయంటున్నారు. విందాం.

News
Presenter
We are spending an average of two hours every day sharing, liking tweeting and updating. But what impact is all of this having on our mental health?

Guest
We don’t have specific evidence that says interaction with smartphone devices or social media cause negative impacts. However, there is a growing body of evidence about the harmful effects of the use of social and technology. . What we’ve seen is an increase in rates of anxiety and depression in young children and young teens have increased by over 70% in the last 25 years.

Tom
Wow! Anxiety and depression have risen by 75% in 25 years! That’s terrible!

Rob
Come on! Social media hasn’t been around for 25 years! Lots of things make people feel depressed and anxious. Surely connecting with friends easily is a good thing?

Tom
Perhaps, but there’s also the idea that social media causes social isolation.

సౌమ్య
Social isolation means సామాజిక ఒంటరితనం. Why do you say that?

Tom
Well, people aren’t meeting and talking in real life. Instead, they communicate online using their online personas.

సౌమ్య
An online persona అంటే ఆన్లైన్ వ్యక్తిత్వం. ఆన్లైన్‌లో మనల్ని మనం ఉత్తములుగా చూపించుకోవడానికి తాపత్రయపడతాం కదా! అలా అక్కడ చూపించే విభిన్నమైన వ్యక్తిత్వాన్ని online persona అంటారు.
So Rob is creating an online persona when he edits his photos?

Tom
Exactly!

Rob
Hey!

Tom
Well, all of your photos, Rob, are of you having fun. And they’re all aesthetically perfect! It’s not accurate!

Rob
That’s just not fair!

సౌమ్య
Aesthetic అంటే కనువిందు చేసేవి. Aesthetically perfect అంటే చూడ్డానికి చాలా బాగున్నవి అని అర్థం.

Rob
You’re taking this too seriously, Tom. People always want to look their best in photos – it’s just natural!

Tom
But it’s not natural for people to be constantly bombarded by social media posts, is it?

సౌమ్య
To be bombarded by అంటే ఏదైనా విషయాన్ని బలవంతంగా మళ్లీ మళ్లీ చూపించి ఉక్కిరిబిక్కిరి చెయ్యడం. What do you mean by that?

Tom
Well, social media users experience a daily bombardment of perfect images. It’s easy to
feel anxious about your own life if everyone else’s seems to be better! I think social media makes it very easy to draw negative comparisons between our own lives and other people’s!

సౌమ్య
To draw negative comparisons అంటే ఇతరులతో పోల్చుకుని మనల్ని మనమే తక్కువ చేసుకోవడం.

Tom
Calm down! If social media is so bad for us, why are so many people using it?

సౌమ్య
And there are a lot of social media users! ప్రపంచం మొత్తంగా 3.2 బిలియన్లు అంటే 320 కోట్ల జనాభా సోషల్ మీడియాను ఉపయోగిస్తున్నారట – ఇదే ఇవాల్టి ప్రశ్నకు జవాబు.

Rob
You see, Tom. 3.2 billion people can’t all be adversely affected by social media, can they? Plus, what about our own social media pages? People can chat and learn English for free!

Tom
Well, I suppose that’s true, perhaps there are some benefits…

Rob
Of course there are! Now come here and get into this selfie with me!

Tom
Rob, enough!

సౌమ్య
Hey! Let me in, too! సరే, మీ సంగతేంటి? మీరు సోషల్ మీడియాలో online persona – ఆన్లైన్‌లో విభిన్న వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రదర్శిస్తుంటారా? Aesthetically perfect – కనువిందు చేసే ఫొటోలు మాత్రమే పోస్ట్ చేస్తుంటారా? Do you think social media leads us to draw negative comparisons? మనల్ని మనం ఇతరులతో పోల్చుకుని కించపరుచుకునే అవకాశం ఉందా? ఇంకా ఇవాళ నేర్చుకున్న కొత్త పదాలు: the age of information – ఇంటర్నెట్ వలన ప్రభావితం అయిన ఆధునిక కాలం, a constant bombardment – నిరంతమైన ఒత్తిడితో ఉక్కిరిబిక్కిరి చెయ్యడం.

Thanks and see you next time for more English Together! Bye!

Language

an adverse effect
An adverse effect is a negative effect. Effect is a noun. We can use the adjective ‘adverse’ here. If we want to describe the verb, to affect, we need to use the adverb ‘adversely’.

Smoking can have an adverse effect on your health!
Forty years of smoking adversely affected his health.

aesthetic
Aesthetic is a noun which is similar ‘appearance’. It is often associated with beauty or things which are pleasing to look at.
I like the music on the band’s new album but the aesthetic is terrible. They should change the picture.

It is common to see aesthetic in its adverbial form, aesthetically.
The building is very aesthetically pleasing, I just hope it’s warm inside!


[to be] bombarded
To bombard, historically, means ‘to shoot’ or ‘to bomb’. In a modern context, we use it to describe a situation in which we are forcefully and repetitively exposed or subjected to something. We often use this expression in the passive to stress the severity of the results we experience.

Every time I use the internet I am bombarded with adverts!

We can use the noun, bombardment, to describe the thing(s) we encounter.
I’m so busy at work! Every day I have a non-stop bombardment of emails and phone calls!


Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
సరైన జవాబును గుర్తించి మీరింత వరకూ నేర్చుకున్నదానిని చెక్ చేసుకోండి.

Social media anxiety

4 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
English Together కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Session Vocabulary

 • the age of information
  ఇంటరెనెట్‌తో ప్రభావితం అయిన ఆధునిక కాలం
  an adverse effect
  ప్రతికూల ప్రభావం
  social isolation
  సామాజిక ఒంటరితనం
  anxiety
  ఆందోళన
  depression
  డిప్రెషన్/మానసిక వ్యాకులత
  aesthetically perfect
  కనువిందు చేసేవి
  constant bombardment
  నిరంతమైన ఒత్తిడితో ఉక్కిరిబిక్కిరి చెయ్యడం
  to draw negative comparisons
  మనల్ని మనం ఇతరులతో పోల్చుకుని కించపరుచుకోవడం
  an online persona
  ఆన్లైన్ వ్యక్తిత్వం
  overexposure
  అధికంగా గురి కావడం