1

పాఠ్యాంశం 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 English on the Street

Session 9

ในคลิปนี้ ชานและแคลร์ไปเที่ยวที่พระราชวังบักกิงแฮม ตามไปฝึกวิธีออกเสียง /l/ และ /r/ กันค่ะ

In this episode Sian and Clare visit Buckingham Palace. Join them to learn how to pronounce the /l/ and /r/ sounds.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 9 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Visiting the Queen! How to pronounce /l/ and /r/

ชานและแคลร์ไปเที่ยวพระราชวังบักกิงแฮม - แล้วจะได้เฝ้าฯ ควีนไหมนะ?! ตามทั้งสองคนไปฝึกวิธีออกเสียง /l/ และ /r/ กันค่ะ 

Sian and Clare are going to Buckingham Palace - will they see the Queen?! Join them to learn how to pronounce words with /l/ and /r/.

వీడియోను చూడండి

สรุป

The /l/ sound is made by placing the tip of your tongue just behind your front teeth.
เสียง /l/ เวลาออกเสียงให้นำปลายลิ้นจรดที่หลังฟันหน้าด้านบน

For the /r/ sound you make your lips round and pull your tongue back. For more practise making the /r/ sound watch this video.
สำหรับเสียง /r/ เวลาออกเสียงให้ทำปากเป็นวงกลมและหดลิ้นเข้าด้านใน

For more practise making the /r/ sound watch this video. 
ดูคลิปวีดีโอนี้ เพื่อฝึกการออกเสียง /r/ เพิ่มเติม

To do

Try this quiz to find out how well you can hear the /l/ and /r/ sounds.

คุณได้ยินเสียง /l/ หรือ /r/ ในคำเหล่านี้คะ?

4 Questions

ฟังเสียง แล้วเลือกว่าเป็นคำไหน คลิกที่ 'ช่วยเหลือ' เพื่อดูความหมายของคำศัพท์ Listen to the speaker and choose which word they say. Click on ช่วยเหลือ to see a translation of the words.

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

  Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • clown
  (คลาวน์) = ตัวตลก

  crown
  (คราวน์) = มงกุฎ

  royal
  (รอยัล) = เกี่ยวกับพระมหากษัตริย์

  loyal
  (ลอยัล) = ซื่อสัตย์