1

పాఠ్యాంశం 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

పాఠ్యాంశాన్ని ఎంచుకోండి

 1. 1 English on the Street

Session 13

วิธีออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed'

ในคลิปนี้ชานและแคลร์ต้องบอกลากันชั่วคราวค่ะ ตามไปดูว่าแคลร์มาเที่ยวอังกฤษแล้วทำอะไรไปบ้าง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed' ค่ะ

In this episode Sian and Clare are saying goodbye! Join them to look back on Clare's holiday and find out how to pronounce verbs ending in 'ed'.

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 13 score

0 / 4

 • 0 / 4
  Activity 1

Activity 1

Clare says goodbye! How to pronounce 'ed' endings

วิธีออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed'

ในคลิปนี้ชานและแคลร์ต้องบอกลากันชั่วคราวค่ะ ตามไปดูว่าแคลร์มาเที่ยวอังกฤษแล้วทำอะไรไปบ้าง รวมถึงฝึกการออกเสียงคำกริยาในรูปอดีตที่ลงท้ายด้วย 'ed' ค่ะ

In this episode Sian and Clare are saying goodbye! Join them to look back on Clare's holiday and find out how to pronounce verbs ending in 'ed'.

వీడియోను చూడండి

ติดตาม English on the Street ตอนอื่นๆ ได้ที่ลิงค์นี้ค่ะ

More English on the Street episodes here

สรุป

There are three different ways to pronounce regular verbs ending in 'ed' 
คำกริยาปกติในรูปอดีต ออกเสียงได้ 3 แบบ

/Id/

If the verb ends in a /d/ or /t/ we pronounce 'ed' as /Id/ - so the 'ed' is an extra syllables.
หากเป็นคำที่ลงท้ายด้วย /d/ หรือ /t/ เวลาเติม 'ed' จะออกเสียงเป็น /Id/ - ดังนั้น 'ed' จะกลายเป็นอีกพยางค์เพิ่มเข้ามา

 • visited
 • needed

/t/

If the verb ends in a 'voiceless sound'  like  /s/ /k/ /p/ f/ we pronounce 'ed' as /t/
หากเป็นคำกริยาที่พยางค์ท้ายไม่มีเสียง เช่น /s/ /k/ /p/ f/ เวลาเติม 'ed' ให้ออกเสียงเป็น /t/

 • washed
 • kissed

/d/

With other verb endings, 'ed' is pronounced /d/
ส่วนคำกริยาที่ลงท้ายแบบอื่น ๆ เวลาเติม 'ed' ออกเสียงเป็น /d/

 • played
 • arrived

To do

Try this quiz to practise your grammar!

/d/ /t/ or /id/ ?

4 Questions

How is the 'ed' verb ending pronounced? 

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • คำกริยาปกติในรูปอดีต ออกเสียงได้ 3 แบบ' 

  /Id/

  • visited
  • needed
  • wanted
  • collected

  /t/

  • washed
  • brushed
  • kissed
  • watched

  /d/

  • played
  • climbed
  • phoned
  • arrived