Session 5

Listen to find out how to use an everyday English expression.
መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ።

ఈ పాఠ్యాంశం లోని సెషన్స్

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  Activity 1

Activity 1

To put all your eggs in one basket

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • to borrow
 • to lend
 • to invest
 • to rely

Listen to Rob and Feifei talking about money. As you listen, think about these questions?

 • Why does Rob want to borrow money?
 • Does FeiFei think the idea will be successful?
 • How many companies is Rob planning to invest in?

Listen to find out the answers. Then check them on the transcript below.

రాత ప్రతిని చూపు రాత ప్రతిని చూపవద్దు

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፣ አዚ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣገባብ ኣዘራርባ ንክትመሃሩ ዝሕግዝኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።
ሎሚ፡ ‘to put all your eggs in one basket’ ‘ኵሎም እንቋቍሖታትካ ኣብ ሓደ ዘንቢል ምቕማጥ’ ዚብል ናይ እንግሊዝኛ ኣዘራርባ ክንርኢ ኢና። ‘ኵሎም እንቋቍሖታትካ ኣብ ሓደ ዘንቢል ምቕማጥ’ እንታይ ማለት ይመስለኩም? ሕራይ፡ ምስማዕ ቀጽሉ!

ፈይፈይን ሮብን፡ ብዛዕባ ናይ ወፍሪ (ኢንቨስትመንት) መደባት ዝገበሩዎ ዕላል ንስማዕ።

Feifei
Rob, what are you doing?

Rob
(counting out money) Oh hi, I'm just counting up all my money… actually, Feifei, could I borrow £100, please?

Feifei
£100? That's a lot of money. What do you need it for?

Rob
Well, with all my savings plus your £100, I'll just have enough.

Feifei
For what?!

Rob
To invest in this new company my friend is setting up. He's invented this machine where you can talk to people anywhere in the world and there are no wires or cables. It's going to be a huge success.

Feifei
Rob, that sounds to me like a mobile phone – that's already been invented.

Rob
Yeah but you can also type messages on it and send them to other people. Absolutely amazing! If this is successful my investment is going to make me millions of pounds!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሮብ ኣዝዩ ተሓጕሱ ይርከብ ምኽንያቱ ገንዘቡ ኣብ ናይ ዓርኩ ኩባንያ ከውፍሮ ‘invest’ ክገብሮ ስለ ዝመደበ፡ እቲ ወፍሪ ‘investment’ እንተ ድኣ ተዓዊቱ ኸኣ፡ ብዙሕ ገንዘብ ከኽስቦ ስለዝኽእል። ፈይፈይ ምስኡ ትሰማማዕዶ ይመስለኩም? እንታይ ዓይነት ምኽሪ ንሮብ ከም እትህቦ ንምፍላጥ ተኸታተሉ።   

Feifei
Err, Rob calm down. Don't put all your eggs in one basket.

Rob
What? I'm not investing in eggs – this is real money. And what do you mean about one basket? I wasn't going to put the money in a basket!

Feifei
It's a saying! 'Don't put all your eggs in one basket' – it's an expression that means you should never rely on just one plan because it could go wrong. Rob, don't use all of your savings on this one idea – it might fail.

Rob
Fail? Do you really think so? Are you really saying putting all my eggs – or my money - in one basket is too risky?

Feifei
Exactly.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ፈይፈይ ንሮብ ‘all eggs in one basket’ ከየቐምጦም ትምዕዶ።

‘Eggs’ እንቋቝሖታት ማለት’ዩ፡ ‘basket’ ከኣ ዘንቢል ። ስለዚ ‘don’t put all your eggs in one basket’ ክንብል ከሎና፡ ሕማቕ ነገር ከጋጥም ስለዝኽእል ኣብ ሓደ ወጥን ጥራይ ክትምርኮስ የብልካን ንምባል እዩ። እቲ እንቍቕሖ ዝመልአ ዘንቢል ምስ እተውድቕዎም ዅሎም ክስብሩ ስለዝኾኑ።

ነዞም ዝስዕቡ ኣብነታት ተመልከቱ።

Examples
My dad says I should buy shares in a lot of different companies, and not put all my eggs in the one basket. He said my money would be safer that way.

You shouldn’t just apply for one job. What happens if you don’t get it? Don’t put all your eggs in one basket.

When he was younger, Michael didn’t put all his eggs in one basket, he invested in many business ideas. Now he’s a very rich and successful businessman. 

Feifei
So, don't put all your eggs in one basket. Have you got the message, Rob?

Rob
Yes. So, I mustn't depend on one idea to make me rich. I'm not so sure about my friend's new idea anyway, but does that mean you won't lend me £100?

Feifei
No.

Rob
What about for my other cracking good idea - one that you really will need a basket for?

Feifei
What is it?

Rob
I have bought a chicken. It means I won't have to buy eggs at the supermarket anymore. It will save me lots of money. Oh look, she's just laid her first egg… here, Feifei, catch. Can you put that in the basket for me?

Feifei
Watch out, that nearly hit me.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ መወዳእታ ሮብ ኵሎም እንቋቝሖ ኣብ ሓደ ዘንቢል ንኸየቀምጥ ወሲኑ። ኵሎም እንቋቝሖ ኣብ ሓደ ዘንቢል`ዶ ኣቐመጥኩም ትፈልጡ? እቲ ዘንቢል እሞ እንታይ ኮነ?

ኣብቲ ዝቕጽል መደብ English Expressions ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። See you next time! 

Answers

 • To invest in his friend’s company.
 • Feifei doesn’t think the idea will be successful.
 • Only one company.

How do I use it?

‘Put all your eggs in one basket’ is made with the verb ‘put’. ‘Put’ is irregular in both the past simple and the past participle. Look at these examples:

I never put all my eggs in one basket. (present simple)

I put all my eggs in one basket when I spent my savings on that old house. (past simple)

He has put all his eggs in one basket, buying that company. (present perfect)

To put all your eggs in one basket

3 Questions

Choose the correct answer.
ነቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Congratulations you completed the Quiz
Excellent! Great job! ఈసారి కలిసి రాలేదు లెండి You scored:
x / y

Over to you!

Have you ever ‘put all your eggs in one basket’? What was the situation? What happened? Come and tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Session Vocabulary

 • eggs
  እንቋቝሖ

  a basket
  ዘንቢል

  to borrow
  ምልቃሕ (ካብ ሰብ ምልቃሕ)

  to lend
  ምልቃሕ (ንሰብ ምልቃሕ)

  a company
  ኩባንያ

  to invest
  ኣውፈረ

  to rely
  ምምርኳስ

  a chicken
  ደርሆ