Sesión 6

How long should you wash your hands? In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.
ኣእዳውና ንክንደይ ዝኣክል ጊዜ ክንሕጸብ ይግባኣና? ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ኢድ-ምሕጻብን ስነ-ጽርየትን ኢና ንመያየጥ።

Sesión 6 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

How long should you wash your hands?

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • hygiene
 • viruses
 • to waste

Quiz

How long can cold viruses and bacteria survive outside of our body and on our hands? 
a. more than a few minutes
b. more than an hour
c. more than a week

Listen to the discussion about hygiene and handwashing and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

Local presenter
ሰላም፣ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ዝተፈላለዩ ህልው ኵነታት ንኽንመያየጥ ዘኽእለኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ኣነ ተመስገን እየ፣ ምሳይ ዝርከቡ ድማ. . .

Sam
Hello, I’m Sam.

Kee
And I’m Kee. Welcome to the programme!

Local presenter
ኣብ ናይ’ዚ ሰሙን’ዚ መደብና ብዛዕባ ኣድላይነት ‘ኣእዳውና ብግቡእ ምሕጻብ’ ኰይኑ ከመይ’ሉ ድማ ካብ ዝርጋሐ ቫይረስን ባክተርያን ከም ዝከላኸለልና ክንመያየጥ ኢና። ንምዃኑ ቫይረሳት ኰኑ ባክተርያ ካብ ኣካላትና ወጻእን ኣብ ኣዳውናን ንኽንደይ እዋን ክነብሩ ይኽእሉ? ኣቶኵሮና ኣብ ናይ ጕንፋዕ ቫይረሳት ክኸውን’ዩ... ብመሰረት ካብ ሃገራዊ ኣገልግሎት ጥዕና ዓዲ እንግሊዝ ዝተረኽብ ሓበሬታ፡ ንኽንደይ እዋን ኣብ ዘይተሓጽቡ ኣእዳውና ክነብሩ ይኽእሉ?
ሀ. ካብ ሒዶት ደቐይቕ ዝበዝሕ
ለ. ካብ ሓደ ሰዓት ዝበዝሕ
ሐ. ካብ ሓደ ሰሙን ዝበዝሕ

Kee
Those are very different lengths of time!

Sam
Yes! A week seems too long, don’t you think?

Local presenter
ቅድሚ ምይይጥና ምቕጻል፡ ቢ.ቢ.ሲ. ዝዘርግሖ ብዛዕባ ዉጽኢት ናይቲ ኣብ ቀረባ እዋን ዝተኻየደ መጽናዕታዊ-ገምጋም ናይ ማሕጻብ-ኢድ ንስማዕ።
መልሱ ጸኒሕና ክንህበኩም ኢና።

News insert
Do you know how long you should take to wash your hands? The time it takes to sing Happy Birthday – twice. Or, in other words, around 20 seconds. A recent survey in the UK suggests 84% of adults don’t wash their hands for long enough. This means people are not washing away possibly harmful germs which can cause infection and lead to colds or flu. Handwashing can have a big effect on the public health of a country. Proper handwashing would, for example, prevent nearly a third of diarrhoea cases each year.

Kee
20 seconds? Really?

Local presenter
Yeah, I didn’t realise the length of time was so important.

Sam
But that’s a good tip that they give – to sing happy birthday twice as you’re washing your hands.

Kee
Come on, Sam. Are you really going to start singing to yourself in the bathroom now?

Sam
If it helps me wash harmful germs away, sure!

Local presenter
Sam sings all the time anyway! ‘Harmful germs’ ሃሰይቲ ረቀቕቲ ህዋሳት ማለት’ዩ።

Kee
It’s true, Sam, you’re always singing. So what do these harmful germs do, exactly?

Sam
Didn’t you hear what they said? They can cause infection.

Local presenter
Yes, they said they can ‘cause infection’ ብከላ የስዕብ and ‘lead to colds or flu’ ወይከኣ ጕንፋዕን ኢንፍሉወንዛን የኸትሉ።

Kee
So, if not washing my hands properly can cause infection and lead to colds and flu, it can basically make me ill?

Sam
Yes, Kee!

Kee
And what did they say about how we can prevent illnesses?

Local presenter
Ah, so you were listening, Kee. ‘Prevent’ ምክልኻል ማለት’ዩ።

Sam
They said that proper handwashing could prevent more than 30% of diarrhoea cases each year.

Local presenter
ሕጂ ብዛዕባ ኣሃዛት ንዛረብ ስለ ዘሎና፡ ነቲ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም ሕቶ መልሲ ንሃበሉ።
ናይ ጕንፋዕ ቫይረሳት ኣብ ዘይተሓጽቡ ኣዳውናን ንኽንደይ እዋን ክነብሩ ይኽእሉ?
ሀ. ካብ ሒዶት ደቐይቕ ዝበዝሕ
ለ. ካብ ሓደ ሰዓት ዝበዝሕ
ሐ. ካብ ሓደ ሰሙን ዝበዝሕ
መልሱ’ምበኣር (ሀ) እዩ። መብዝሕትኦም ጕንፋዕ ዘኸትሉ ቫይረሳት ኣብ ኣእዳውና ንሒዶት ደቐይቕ’ዮም ክነብሩ ዝኽእሉ።

Kee
Wait a minute! If the viruses only survive for a few minutes, then I don’t need to wash my hands for 20 seconds. Hygiene is important, yes, but what about all the water?

Local presenter
‘Hygiene’ ስነ-ጽርየት ማለት’ዩ። You’re right, Kee. Washing your hands for 20 seconds does mean using a lot of water.

Sam
You can still have good hygiene without wasting water. You can use a bowl, for example!

Local presenter
‘A bowl’ ጭሕሎ ወይከኣ ዓሚቝ ሸሓኒ፡ or a ‘bucket’ ሳንኬሎ’ውን ክንጥቀም ንኽእል።

Kee
Ok, so let me see if I understand correctly. You want me to wash my hands in a bowl or a bucket, for 20 seconds, while singing Happy Birthday? Here? At work?

Sam
Ha ha! Yes. I’d love to see that.

Local presenter
ቅድሚ ምስንባትና እቶም ዝዘተናሎም ቃላት ደጊምና ንርኣዮም - ኵሎም ምስ ሕማማት ዝተኣሳሰሩ ሓረጋት’ዮም። ‘Harmful germs’, ሃሰይቲ ረቀቕቲ-ህዋሳት (ጀርምስ)፣ ‘cause infection’ ብከላ ዘስዕቡ፣ ‘lead to colds or flu’ ናብ ጕንፋዕ ወይከኣ ኢንፍሉወንሳ ዘምርሑ፣ ‘prevent’ ተኽእሎ-ምክልኻል; ከምኡ’ውን ‘hygiene’ ስነ-ጽርየት።
ነዚ መደብ ብምክትታልኩም ነመስግነኩም፣ ኣብ ዚመጽእ ሰሙን ዝቐርብ ናይ English Together መደብና የራኽበና።

 

Meaning & Use 

harmful germs (adjective + noun)

harmful means 'to cause damage'.
 You should wear sunglasses to protect your eyes from the harmful rays of the sun.

germs are microorganisms that cause disease or illness.
 Cover your mouth when you sneeze! I don't want your germs!

They can be used separately or together.
 I always wash my hands after I get off the bus. With so many people taking public transport, I'm worried I could pick up lots of harmful germs.

to cause (an) infection (verb + noun)

to cause means 'to make something - usually something bad - happen'.
 Diabetes can cause blindness.

an infection is a type of illness.
 I had a terrible tooth infection so I went to the dentist's.

They can be used separately or together.
 Harmful germs on people's unwashed hands can cause infection.

to lead to colds and flu (verb + noun)

to lead to means 'to connect one thing to another' or 'to cause something to happen'. It can be physical or not.
 A path through the park leads to the beach. (physical)
 The decision to cut pay will lead to many people being very unhappy. (not physical)

a cold is a common infection. It is a countable noun.
 I have a terrible cold. Don't come near me!

flu is short for 'influenza'. We can use 'the' or no article before it.
 Susie is in bed with the flu. She can't come to work today.

to prevent (verb)

to prevent means 'to stop or keep something from happening'.
 Please wear your seatbelt in the car. It will help prevent injury if we have an accident.

hygiene (noun)

good hygiene involves keeping things clean to stop disease or illness.
 We were sick after we ate at that restaurant because it has poor food hygiene.

 

How long should you wash your hands?

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

Do you think about how long you wash your hands? Would you sing Happy Birthday while washing your hands if you knew it could prevent you getting ill? Is good hygiene something you worry about? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Sesión de vocabulario

 • harmful germs
  ሃሰይቲ ህዋሳት

  to cause infection
  ብከላ ዘስዕብ

  to lead to colds or flu
  ናብ ጕንፋዕ ወይ ኢንፍሉወንሳ ዘምርሕ

  to prevent
  ምክልኻል

  hygiene
  ስነ-ጽርየት

  viruses
  ቫይረሳት

  cases
  ጕዳያት/ ተርእዮታት

  to waste
  ብኹን/ ጐሓፍ