Sesión 40

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ብዛዕባ ዘይተደልየ ናይ ተለፎን ጽዊዒትን ከመይ ገርና ከም እንዉግዶን ክንዘራረብ ኢና።

Sesión 40 puntuación

0 / 3

 • 0 / 3
  Actividad 1

Actividad 1

Cold callers

In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them. 
ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ብዛዕባ ዘይተደልየ ናይ ተለፎን ጽዊዒትን ከመይ ገርና ከም ነወግዶን ንዘራረብ ኣሎና።

Quiz

How many unwanted texts and phone calls are sent each year in the UK?

a) 2 million
b) 20 million
c) 2 billion

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ  ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ። ምሳናውን ቶም ኣሎ።

Tom
Hello everyone! I'm Tom. Welcome to today's episode. 

Kee  
Hi, I'm Kee, welcome to the programme!

Tom
So, guys, do you know what makes me really annoyed?

Kee
No, what?

Tom
Cold callers! They are so annoying!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Cold callers, you mean, people who call trying to sell you things? ተሌፎን እንዳደወሉ ንብረት ዝሸጡ ሰባት ማለት’ዩ።

Tom
Yeah! It's so annoying when you stop to answer a call and then realise it's a cold call! Do you have them in your country?

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ኣብ ኤርትራ ተሌፎን ደዊሎም ንብረት ዝሸጡ ኣለውዶ? ናይ ሎሚ ሕቶና እምበኣር፡ ብመሰረት ሓበሬታ Aviva insurance፡ ኣብ ዓባይ ብሪጣንያ ክንደይ ዘየድሊ ጻውዒት ተሌፎንን ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ኣብ ዓመት ይልኣኽ?

ሀ፡ 2 ሚልዮን

ለ፡ 20 ሚልዮን

ሐ፡ 2 ቢልዮን

መልሲ ጽንሕ ኢልና ክንነግረኩም ኢና።

Kee
I think most places have them! I'm always getting calls from people trying to scam me in one way or another!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Oh! 'To scam' ምትላል/ምጥፍፋእ ማለት’ዩ. Yes, there are a lot of scammers out there!

Tom
I always hang up on them.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Hang up' ተለፎን ምዕጻው ማለት እዩ። ናይ ሎሚ ዛንታ ካብ ቢቢሲ 4 Money Box programme ዝተወሰደ ኢዩ። እቲ ኣቕራቢ ብዛዕባ ተሌፎን ደዊልካ ዝግበር መሸጣ ንብረት ይዛረብ ኣሎ።

Presenter
The government has promised it will introduce a ban on cold-calling about pensions as quickly as possible. Since pension freedoms began nearly three years ago, the Pensions Administration Standards Association estimates a billion pounds of pension money could have been lost to thieves. But whatever the true figure, these scams typically begin with a cold call.

Kee
That's awful! Nuisance callers are annoying, but that report was criminal!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'Nuisance' ሞኽታ/መትከኽ ማለት እዩ። Yes, here in ኬንያ we have a lot of scams from nuisance callers.  

Tom
And they're defrauding older people, too! These people have worked all their lives to save that money!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'To defraud'  ምትላል ማለት እዩ። ገሊኦም ሰባት’ሲ ንሰብ ከታልሉ ኢዮም ዝውዕሉ። Perhaps we could stop these fraudsters by blocking their calls?

Kee
I'm not sure, that seems like a short-term approach to me.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'A short-term approach' ንሓጺር ግዜ ዝዓለመ ማለት እዩ። What do you mean?

Kee
Well, because, whilst it might address the problem of cold calls, it doesn't address the root of the problem!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
'The root of the problem' መበገሲ ናይቲ ጸገም ማለት እዩ። So, you're saying the main problem is the cold callers, the people who are ringing?

Kee
Exactly! No cold callers, no cold calls!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
What do you think a good long-term approach would be, then?

Kee
For me, it seems like we need stronger regulations put in place.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Yes. 'Stronger regulations' ሓያል ሕጊ ማለት እዩ። Stronger regulations could make cold-calling illegal!

Tom
But if they call from abroad,  what can we do here in England, or here in the UK? How can we regulate in different countries, with different laws? A British policeman couldn't go to India to stop cold-calling!

Kee
I agree, but I think regulators here need to do more, too! Sometimes it seems like companies don’t care about all these cold calls we're getting!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Let's stop to find out the answer to today's quiz. ናይታ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም ሕቶ መልሲ ሐ፡ 2 ቢልዮን ዘየድሊ ጻውዒት ተሌፎንን ናይ ጽሑፍ መልእኽትን ኣብ ዓመት ናብ ዓባይ ብሪጣንያ ይልኣኽ።

Kee
Goodness! That's so many!

Tom
Yeah, what a pain in the neck!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
Do you have a pain in your neck?

Tom:
No, if something is a pain in the neck, it means 'it's very annoying'.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
So I could say 'cold callers are a pain the neck'.

Kee
Yeah! And nuisance calls! 

Tom
And regulations! What a pain in the neck, eh?!

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ንስኹም’ከ! ዚህውኽን ዘይተደልየን ተሌፎን ካብ ንብረት ዝሻየጡ ሰባት ተቀቢልኩም’ዶ  ትፈልጡ? ይከልከል 'to scam' ዝብል ርእቶ’ዶ ወይ ተሪር ሕግታት 'stronger regulations' ይተገብር ትብሉ? ሎሚ ዝተማሃርናየን ቃላት እዘን ዝስዕባ እየን።  'a short term approach' ንሓጺር ግዜ ዝዓለመ፡ 'pain in the neck'  ማለት ድማ ዘይጥፍእ ሽግር ማለት እዩ።

ብተሳትፎኹም እናመስገና፡ ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together የራኽበና።

Language

-ed/-ing adjectives

Several adjectives used in today’s programme appear in two forms, either with –ed or –ing endings. There are differences between the two forms.

Adjectives ending –ed describe how people feel.

I am annoyed because I get a lot of phone calls!
He is tired because he went for a run this morning.

Adjectives ending –ing describes something which causes a feeling.

Nuisance phone calls are so annoying!
(They make us annoyed.)
Running in the morning is very tiring!
(It makes us tired.)

always + [verb] / [verb-ing] 

When we use different forms of a verb after ‘always’, it can change the meaning of what we say.

Always + [verb] is neutral. It describes an action that we do frequently.

I always hang up when I don’t know the number.
She always keeps her personal information a secret.


However, always + [verb+ing] is often used when we want to describe something in a negative manner. Often, we use this structure to describe things which are annoying.

People are always calling me late at night!
Why are you always talking on your phone during presentations?

stop + [verb-ing] /  [to + verb]

We use stop + [verb-ing] to say that an activity or event is no longer continuing.

I have stopped answering the phone to unknown numbers.
They have stopped going to the cinema since the prices increased

We use stop + [to+verb] to explain a reason for stopping.

I often stop to buy some food on the way home.
You should stop smoking to improve your health.

Cold callers

3 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Do you get a lot of cold calls which are a nuisance? Do you think there should be a blanket ban or stronger regulations? 

Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ Essential English ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዘኛ ዝርርብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና’ሞ ብሰላም የራኽበና።

Sesión de vocabulario

 • cold callers
  ተለፎን ብምድዋል ዝሸጡ

  to scam
  ምትላል

  hang up
  ምዕጻው ተልፎን

  nuisance
  ዝሕርቅ

  defraud
  ምትላል

  a short-term approach
  ንሓጺር ዝዓለመ

  the root of the problem
  መበገሲ ሽግር

  stronger regulations
  ተሪር ሕግታት

  a pain in the neck
  ዘይጠፊእ ሽግር