Sesión 38

In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.
ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ትምህርትና ብዛዕባ ዝምድናታት ኣብ መንጎ መግብን፡ ውልቀሰባትን፡ ሕብረተሰብን ክንዘራረብ ኢና።

Sesión 38 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Eat your leftovers!

In today’s episode we will be discussing the relationship between food, individuals and the community.
ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ትምህርትና ብዛዕባ ዝምድናታት ኣብ መንጎ መግብን፡ ውልቀሰባትን፡ ሕብረተሰብን ክንዘራረብ ኢና።

Quiz

What percentage of the world’s food is lost or wasted each year?

a) 10%
b) 20%
c) 30%

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕብኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተኽልማርያም በኪት’የ።
ምሳናውን ፊልን ቶምን ኣለዉ።

Phil
Hi! I’m Phil.

Tom
Um, so Phil, are you going to eat the rest of that sandwich?

Phil
Erm, no, you can have it if you want!

Tom
Great! Thanks!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
You know, in a lot of places it would be considered impolite to eat leftover food! ‘Leftover’ ተረፍ መግቢ ማለት እዩ።

Tom
Why? There’s nothing wrong with eating leftovers.

Phil
Why don’t you just buy your own sandwich!

Tom
Because, Phil, there’s perfectly good food here and you’re just going to waste it!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብ ናይ ሎሚ ሕቶና ክንኣቱ። ብመሰረት ሓበሬታ ትካል መግብን ሕርሻን፡ ኣብ ዓመት ክንደይ ሚእታዊት ካብ ናይ ዓለምና ፍርያት መግቢ ይጎሓፍ?
ሀ፡ 10%
ለ፡ 20%
ሐ፡ 30%
መልሲ ጽንሕ ኢልና ክነግረኩም ኢና።

Phil
Wow! That’s a lot, whatever the answer!

Tom
Well, Phil, you were just about to throw away your leftover sandwich!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Throw away’ ምጉሓፍ ማለት እዩ። Why throw it away when Tom could eat it? ናይ ሎሚ ዛንታ ካብ BBC Radio Wales ዝተወስደ እዩ። ጀሶን መሓመድ ብዛዕባ ሓድሽ ናይ ተሌፎን ኣፕ ይገልጽ ኣሎ። እታ ኣፕ፡ ምስ ካልኦት መግቢ ንምክፋል ትሕግዝ።

Jason
Now a new smartphone app has launched in Cardiff which basically allows you to share any spare food. You take a picture of your unwanted grub, you upload it to the app and people then can decide if they want it or not. But would you eat a stranger's leftovers? Our reporter Llinos Pritchard has been asking some of Radio Wales’ listeners in Bangor.

Llinos
Would you yourself be prepared to share your leftover food with your neighbour?

Guest
Yeah definitely, if you know your neighbour, and you know where it's coming from.

Tom
So, you see Phil, you don’t need to throw away your leftovers!

Phil
Maybe. It just seems a bit unhygienic to me, eat somebody else’s leftovers.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Unhygienic’ ረሳሕ ማለት እዩ። But they said that the app shows you who made the food.

Phil
Well, that doesn’t mean it’s hygienic! I don’t know how my neighbours cook, so how can I trust their hygiene?

Tom
Oh Phil! My point is that food is a valuable resource that shouldn’t be wasted. I think we need to create a more sustainable way of eating.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Right! ‘Sustainable’ ማለት ቀጻልነት ዘለዎ ማለት እዩ።

Phil
Well, I’m sure most people would agree that it’s unsustainable to produce more than we need. We do live in a throwaway society, though!

Tom
You know, I actually agree, Phil! And, a note for our listeners. The action, to throw away, can also be used as a describing word, and the describing word is pronounced ‘throwaway’. So, the action is ‘to throw away’ and the describing word, ‘throwaway’.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Thanks, Tom! ‘Throwaway’ ንዝድርበዩ ነገራት ንምግላጽ ንጥቀመሉ። Finding ways to recycle throwaway food can definitely help sustain our eating habits! Which is exactly what the app is trying to do, right?!

Tom
Exactly! Having extra food is something that we can capitalise on!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘To capitalise on’ ማለት ንሓደ ነገር ናብ ረብሓ ምልዋጥ ማለት እዩ። ብዛዕባ ዝጎሓፍ መግቢ እናኣዕለልና፡ እቲ ኣቐዲምና ዝሓተትናኩም መልሲ ክንነግረኩም። ብመሰረት እቲ ጸብጻብ እታ መልሲ ሐ) ኮይና 30% መግቢ ናይ ዓለምና ይጎሓፍ።

Tom
Wow, goodness! It’s so wasteful to squander a resource like that. That is so much food!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘To squander’ ምዝራው ማለት እዩ። It’s definitely annoying when people squander.

Phil
You know what else is annoying?

Tom
What?

Phil
People pretending that they’re capitalising on extra food, when really, they are just too mean to buy their own sandwich!

Tom
Oh Phil! I already told you, it’s called sustainable eating! If you’re not going to eat the sandwich, I’ll eat it.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ካልእ ኣካታዒ ኣርእስቲ፡ እንታይ ይመስለኩም? ‘Surplus’ ዝያዳ መግቢ ደጊምና ክንጥቀመሉ ክንኽእል ዝያዳ መግቢ ከነፍሪ ንኽእል’ዶ?
እቶም ዝተመሃርናያዮም ቃላት እዞም ዝስዕቡ እዮም። ‘Leftover’ ተረፍ፡ ‘throw away’ ምጉሓፍ፡ ‘unhygienic’ ረሳሕ፡ ‘sustainable’ ቀጻልነት ዘሎዎ፡ ‘to capitalize on’ ንሓደ ነገር ናብ ረብሓ ምልዋጥ፡ ‘squander’ ምዝራው ወይ ምጉሓፍ ማለት ኢዩ። ብተሳትፎኹም እናመስገና፡ ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together የራኽበና።

Word Forms

leftovers
Leftovers is a plural noun which describes uneaten food.
You need to eat your leftovers! You will be hungry later!

Leftover is an adjective that can also describe uneaten food.
Look at all those leftover vegetables on your plate!

These words come from the expression left over, which describes material that has not been used after the completion of an activity.
There’s always a lot of food left over after Christmas dinner.

hygiene
Hygiene
is a noun relating to conditions or practices that help us to create a clean and safe environment.
Let’s eat at the expensive restaurant – it probably has better hygiene!

The adjective is hygienic.
I heard the cheap restaurant was unhygienic. The expensive restaurant is the most hygienic choice.

throwaway
Throwaway is an adjective which means ‘disposable’. It often has negative connotations.
He has a very throwaway attitude to relationships. He never takes them seriously!

The two component words, throw and away can be used together as a separable phrasal verb.
I threw away my old television when it broke.
Why didn’t you revise for the test? You’ve thrown it all away!

Eat your leftovers!

4 Questions

Choose the correct answer.
ቅኑዕ መልሲ ምረጹ፡

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Check what you’ve learned by selecting the correct answer for the question.
ቕኑዕ መልሲ ብምምራጽ እንታይ ከምተማሃርኩም ርእስኹም ፈትሹ።

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል English Together ኣገደስቲ ናይ ኢንግሊዝኛ ዝርርብን ናይ ምስማዕ ብቕዓትኩምን እትለማመዱሉ መደብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

Tell us in our Facebook group!

Sesión de vocabulario

 • leftovers
  ተረፍ

  throw away
  ምጉሓፍ

  smartphone app
  ኣፕሊከሽን ናይ ተለፎን

  unhygienic
  ረሳሕ/ዘይ ጽርይ

  sustainable
  ቀጻልነት ዘሎዎ

  to capitalise on
  ንሓደ ነገር ኣብ ረብሓ ምቕያር

  squander
  ምዝራው