Sesión 17

Do you think fathers spend enough time with their children?
In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

ኣቦታት ምስ ደቆም እኹል ጊዜ ዘሕልፉ’ዶ ይመስለኩም?
ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብዛዕባ ርኡይ ረብሓታት ምስ ደቆም እኹል ጊዜ ዘሕልፉ ኣቦታት ክንመያየጥ ኢና።

Sesión 17 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Fathers and parenting

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • benefits
 • involvement

Quiz

How much time do most fathers spend with their children? Research conducted by University of London and University of Sevilla found the answer. Is it:

a) 35 minutes a day?
b) 45 minutes a day?

Listen to the discussion and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም፡ እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ፡ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ብምልዓል፡ ንምምይያጥ ዘሕግዘኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ኣነ ተመስገን ይበሃል፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Sam
Hello, I’m Sam.

Phil
And I’m Phil. Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ ህጻናት ኮይኑ፡ ኣቦታቶም ዘጻውትዎም ህጻናት ማዕረ ክንደይ ቀልጢፎም መስተውዓልቲ ከምዝኾኑ ክንርኢ ኢና። ብዝበለጸ ነዛ ትስዕብ ትሕዝቶ ንከታተል።

News insert
An active male role in the early stages of babies’ development produced better performance in cognitive tests by the age of two, researchers found. They say the findings show the value of early paternal involvement. Previous studies found that men tended to have a more stimulating, vigorous style, encouraging a child’s risk-taking and exploration tendencies, which, in turn, might facilitate cognitive development.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ስለዚ ምስ ደቆም ግዜ ዘሕልፉ ኣቦታት ኣብ ዕብየቶም ተራ ኣለዎም። ንምዃኑ ግን ኣቦታት ክንደይ ዝኣክል ግዜ’ዮም ምስ ደቆም ዘሕልፉ? ብዩኒቨርሲቲ ለንደንን ዩኒቨርሲቲ ሰቪያን ዝተኻየደ መጽናዕቲ፡ መልሲ ሂቡሉ’ሎ። እቲ መልሲ እንታይ ይመስለኩም? ሀ. 35 ደቓይቕ ንመዓልቲ? ዋላሲ ለ. 45 ደቓይቕ ንመዓልቲ?

Sam
Well, either way, it doesn’t seem like a lot of time to spend with your child. Surely a child should spend at least an hour a day with their fathers!

Phil
An hour?! Really? Have you ever spent time with children? It’s hard work!

Sam
If what the research says is true, fathers can help develop their child’s cognitive development just by spending time with them.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Cognitive development’ ተገንዝቦኣዊ ዕብየት ማለት ኮይኑ፡ ኣብ ናይ ቆልዓ ምሕሳብን ምርዳእን ክእለት ዘቶኩር ዓውደ መጽናዕቲ’ዩ።

Phil
But surely, fathers spending time with their children isn’t the only thing that helps a child’s cognitive development. What about their mothers?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኣብዚኣ’ሲ ኣነ’ውን ምስ ፊል ይሰማማዕ’የ። My mother used to make sure I finished my homework before doing anything else, like watching TV.

Sam
Well of course, mothers have an important role to play, but the research shows that a father’s involvement, which is on the rise, has its own benefits.

Phil
Really? Paternal involvement is on the rise?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እወ! ‘Paternal’ ኣባታዊ ማለት’ዩ። ብመሰረት ዩኒቨርሲቲ ለንደንን ዩኒቨርሲቲ ሰቪያን ዝገበረኦ መጽናዕቲ፡ ኣቦታት ኣብ 70ታት ምስ ደቆም ክሳብ 5 ደቓይቕ ጥራሕ’ዮም ዘሕልፉ ኔይሮም። ናብ ናይ ሎሚ ምስ እንመጽእ ሎሚ ዘለዉ ኣቦታት ንመዓልቲ፡ ከባቢ 35 ደቓይቕ ምስ ደቆም ከምዘሕልፉ እቲ መጽናዕቲ ብተወሳኺ ሓቢሩ። ስለዚ እቲ ቅኑዕ መልሲ ሀ. እዩ።

Sam
Wow, paternal involvement is only 35 minutes a day? That makes me so sad.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሳም፡ ካብቲ ዝነበሮ ግና ዓቢ ዝላ’ዩ። ሕሰቢዮ’ሞ ካብቲ ኣብ 70ታት ዝነበረ’ሲ ብሸውዓተ ዕጽፊ ወሲኹ ማለት እዩ’ኮ።

Sam
Yes, but still, I don’t think it’s enough. The news report mentioned that paternal involvement helps a child be a risk-taker.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘A risk-taker’ ዕድሉ ዝፍትን ማለት’ዩ። Are you a risk-taker, Phil?

Phil
Sure, and I rarely spent time with my father growing up.

Sam
You’re not a risk-taker! And what about exploration tendencies? The news report told us that paternal involvement helps with developing a child’s exploration tendency.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Exploration tendency’ ትርጉሙ ናይ ምድህሳስ ዝንባለ’ዩ - ወይ ከኣ ብኻልእ ኣዘራርባ ባዕላኻ ምርምርን መጽናዕቲን ብምክያድ ሓድሽ ነገር ክትፈልጥ ምፍታን ማለት’ዩ።

Phil
Another false claim. I’m always exploring to learn new things by myself, and again, I didn’t spend much time with my father.

Sam
Stop lying to the audience, Phil!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I think Sam has got a point.

Phil
What do you mean? I’m always learning things by myself and solving all of my own problems.

Sam
No, you don’t. Whenever you come across a problem, the first thing you do is ask someone near you for an answer.

Phil
Yeah, and I actively look for answers!

Sam
Ugh, I give up.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ነዞም ክልተ ሸለል በልዎም ንሎሚ። ንስኻትኩም’ከ እንታይ ትብሉ? ኣባታዊ ተሳታፍነት ኣብ ተገንዝቦኣዊ ዕብየት ህጻናት ተራ ኣለዎ’ዶ ትብሉ?
ንሎሚ ቅድሚ ምስንባትና እምበኣር ነተን ሎሚ ዝዳህሰስናየን ቃላት ደጊምና ንርኣየን። ኣብ ምስ ተሳትፎ ኣቦታት ኣብ ዕብየት ደቆም ዝተኣሳሰራ እየን። ‘cognitive development’ ተገንዝቦኣዊ ዕብየት, ‘paternal’, ኣባታዊ ‘risk-taking’, ዕድልካ ምፍታን ‘exploration tendencies’ ድማ ናይ ምድህሳስ ዝንባለ ማልት’ዩ።
ምሳና ስለዝጸናሕኩም ብጣዕሚ ነመስግነኩም። ዘመጽእ ሰሙን ብኻልእ መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ ድማ ብሰላም ጽንሑ።

 

Meaning & Use

cognitive development (noun phrase)

Cognitive is an adjective that describes anything that refers to 'thinking or conscious mental processes'.
My sister works with children. She is currently researching the cognitive processes involved in learning to read. It sounds really interesting!

Development is a noun referring to 'the process of developing or changing to a new stage'.
My sister works with children. She is currently researching child development in the area of learning to read. It sounds really interesting!

Cognitive development refers to 'how the mind develops, changes or grows', usually used when talking about children.
Is it true that listening to classical music can improve the cognitive development in babies?


paternal (adjective)

Paternal means 'of or like a father' and describes things related to fathers and fatherhood.
Sally is a single mother. She worries about her children because they don't have a paternal influence in their lives.

 

risk-taking (noun)

Risk-taking is 'the act or fact of doing something that involves danger or risk in order to achieve a goal'.
Starting a business always involves some risk-taking.

You can describe a person who enjoys risk-taking with the noun a risk-taker. The verb phrase is to take a risk or to take risks.
Valerie absolutely loves extreme sports. Swimming with sharks, parachute jumps, abseiling- she's tried it all. She has no fear, she's such a risk-taker.
Valerie absolutely loves extreme sports. Swimming with sharks, parachute jumps, abseiling - she's tried it all. She has no fear, she's always taking risks.

 

exploration tendencies (noun phrase)

Exploration is 'the action of thoroughly exploring an unfamiliar area or subject'. It can be physical or mental.
Governments have spent millions on space exploration.
At school, we studied Shakespeare's exploration of the theme of love.

A tendency refers to 'an attitude, habit or situation that is starting to develop in a particular way'.
The tendency now is for students to use the internet, not books, when doing their homework.

Exploration tendencies refers to 'the way in which someone learns to explore an unfamiliar area or subject'.
Men's style of parenting can encourage a child's risk-taking and exploration tendencies.

Fathers and parenting

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ሕረ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

What are your views? Do you think 'paternal involvement' helps with a child’s 'cognitive development'? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝቕጽል መደብ ኣጠቓቕማ እንግሊሽ የራኽበና፤ ሽዑ ንቋንቛ ሓገዝቲ ዝኾኑን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም ዘማዕብሉን ነገራት ክንመሃር ኢና።

Sesión de vocabulario

 • cognitive development
  ሰነ-ልቦናዊ ዕቤት

  paternal
  ኣባታዊ

  risk-taking
  ሓላፍነት ምውሳድ

  exploration tendencies
  ዝንባለ ድህሰሳ

  hard work
  ጻዕሪ

  benefits
  ረብሓ

  involvement
  ኢድ ምእታው

  solving problems
  ሽግር ምፍታሕ