Sesión 13

How to solve the problem of waste.
In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.

ሽግር ጐሓፍ ብኸመይ ከም ዝፍታሕ።
ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጐሓፍ ብኸመይ ዳግም ከም ዚምስራሕን ኪተኣታቶዉ ዘለዎም ፍታሓትን ክንመያየጥ ኢና።

Sesión 13 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

How to solve the problem of waste

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • a recycling bin
 • waste
 • rubbish

Quiz

Which country recycles the most waste? 
a. South Korea
b. Mexico
c. Germany

Listen to the discussion about how to solve the problem of waste and find out the answer.

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
እንቋዕ ናብ መደብ English Together ብደሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ፡ ዝተፈላለዩ እዋናዊ ዛዕባታት ብምለዓል፡ ንምምያየጥ ዘኽእለኩም ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና።
ምሳኹም ዘለኹ ተመስገን’የ፡ ምሳይ ዝርከቡ ድማ...

Sam
Hi, I’m Sam. Welcome to the programme!

Phil
And I’m Phil. Hello!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ጐሓፍ ኢና ክንዝቲ። ኩለን ሃገራት ዓለም ጐሓፍ ይፈጥራ’የን፡ ብዙሓት ካብ’ተን ሃገራት ግን ዝኾነ ሚእታዊ ናይ’ቲ ዝፈጥርኦ ጐሓፍ ዳግም ከም ዚምስራሕ ይገብራ’የን። ንሎሚ ዝቐረብናልኩም ሕቶ እምበኣር፡ ካብዘን ዝስዕባ፡ ኣየነይቲ ሃገር ብዝያዳ ጐሓፍ ተመስርሕ ዝብል’ዩ።
ሀ. ደቡብ ኮርያ
ለ. መክሲኮ
ሐ. ጀርመን

Phil
Well, I’ve been to South Korea, and I noticed they had recycling bins everywhere.

Sam
For paper and plastic? So is that your answer, Phil?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Wait, we’ll give you the answer later in the programme! ኣብ ቢቢሲ ዝቐረበ ዜና፡ ሓንቲ ፓኪስታናዊት ጓል ‘recycling’ ንዳግመ-መስርሕ፡ ሓድሽ ትርጉም ብምሃብ፡ ‘waste’ ጐሓፍ ኰነ ‘rubbish’ ርስሓት ኣብ ጠቕሚ ከምዝዉዕል ብምግባር ኣብነታዊት ዝኾነት መንእሰይ’ያ።

News insert
A ten-year-old schoolgirl from Pakistan has been taking general rubbish and turning it into gift bags to help clean up the growing waste problem in her country. Pakistan generates 20m tonnes of rubbish a year and the figure is growing by 2.4% annually. Could Pakistan’s ‘youngest social entrepreneur’ have the answer? Zymal Umer estimates she has sold $5,000 worth of bags and donates her profits to children’s charities, winning multiple international awards for her work.

Sam
What a great story! This girl clearly has a real social conscience.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Social conscience’ ማሕበራዊ ሕልና ማለት’ዩ። Yes, and so young.

Sam
I know! It’s always nice to see young people who have a social conscience and want to change things.

Phil
You and your social conscience, Sam! No, but it’s true - they can then be an example to other young people, too.

Sam
Exactly, often all you need is one person to implement change and others will do the same.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Implement change’ ለውጢ ምትእትታው ማለት’ዩ. Have either of you ever implemented any changes?

Phil
Like the girl in the story? No! But I’ve tried to implement small changes in my own life, like reusing plastic bags.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I do that, too. And I use empty jars to grow small plants.
ብዳግመ-ምስራሕ ንዛረብ ካብ ሃለና፡ ኣቐድም ኣቢልና ዘልዓልናዮ ሕቶ ክንምለሶ። ኣየነይቲ ሃገር’ያ
ብዝያዳ ጐሓፍ ተመስርሕ ዘላ?
ሀ. ደቡብ ኮርያ?
ለ. መክሲኮ?
ሐ. ጀርመን?
እቲ መልሲ ሐ. - ጀርመን እያ። OECD ዘውጽኦ ኣሃዝ መሰረት ብምግባር፡ ጀርመን 65% ኣብቲ ሃገር ዚፍጠር ጐሓፍ ዳግም ኪምስራሕ ትገብር፡ ደቡብ ኮሪያ ድማ 59% ናይ ዳግመ-ምስራሕ ዓቕሚ ኣሎዋ።

Sam
That just shows what happens if everyone makes little changes.

Phil
It’s true, we can all make a difference in small ways.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Make a difference’ ኣስተዋጽኦ ምግባር ማለት’ዩ። Yes, in small ways, like we were saying earlier, with our plastic bags and using empty jars for growing plants.

Sam
Yeah, I often wish I could make a bigger difference than I do, though...

Phil
There’s your social conscience again, Sam!

Sam
But, really! I can often see where there’s a problem, but can’t come up with solutions.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Come up with solutions’ ፍታሕ ምምጻእ ማለት’ዩ። They described the schoolgirl in the story as a ‘social entrepreneur’ ማሕበራዊት በዓልቲ ዋኒን for making gift bags from newspaper.

Sam
Exactly! She came up with such a creative solution to a big problem in her country.

Phil
You know, I was just thinking - I’d say that in our team, I’m the one who comes up with the most creative solutions.

Sam
You’re also the one who creates all the problems, Phil!

Phil
Mmh?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Oh no, maybe we need to implement some changes here!
ንስኹም’ከ? ብዛዕባ እዚ እናዓበየ ዝኸይድ ዘሎ ሽግር ጐሓፍን ርሳሓትን እንታይ ትብሉ? ኣብ ሃገርኩም እንታይ ምስ ዝግበር’ዩ ‘make a difference’ ለውጢ ክተኣታቶ ዝካኣል? መን’ዩ ነዚ ጸገም’ዚ ‘come up with solutions’ ንክፈትሕ ክብገስ ዘሎዎ?
መደብና ቅድሚ ምዝዛም፡ ሎሚ ዝዘተናለን ቃላት ደጊምና ንርኣየን። ኩላተን ምስ ማሕበራዊ ሽግራትን መፍትሒኤንን ዝተኣሳሰራ’የን። ‘Social conscience’, ማሕበራዊ ሕልና፡ ‘implement change’ ለውጢ ምትእትታው፡ ‘make a difference’, ዓቕምኻ ምብርካት፡ ‘come up with solutions’, ፍታሓት ምቕራብ።
ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ዝቐርብ መደብ English Together ክሳብ ንራኸብ፡ ስለ ምክትታልኩም ነመስግን። ሰሰናዩ።

 

Meaning & Use

a social conscience (noun phrase)

If you have a social conscience you have 'a sense of responsibility or concern for the problems and injustices of society'. We use the verb 'to have'.
He has a very strong social conscience. He's done a lot of work with criminals and young offenders to help them reintegrate into society and find jobs.

The adjective social comes from the noun 'society' and, in this context, means 'relating to society or its organization'. 
She decided that to help solve the social issues and problems around her, she should become a police officer.

The noun conscience is 'a person's moral sense of right and wrong, usually a guide to their behaviour'.
If you're not sure what the right thing to do is, listen to your conscience.

to implement change (verb phrase)

To implement means 'to put something into effect' or 'to make something happen'. It is commonly used with the noun change but it can also be used with other nouns, such as 'a plan', 'a recommendation' or 'a suggestion'.
I plan to implement the doctor's recommendations immediately. I've been feeling unwell for too long.

The noun change can be used in different ways and can be countable or uncountable, depending on the context. If it is being used as an uncountable noun, it means 'the process by which things become different'.
Older people sometimes find it hard to accept change.

If it is being used as a countable noun, it means 'a situation in which something becomes different'.
There have been many changes in my grandparents' lifetime.

With to implement, you can use change as a countable or uncountable noun.
The new product isn't working! We need to implement some changes soon or we will lose customers!
Every new leader wants to implement change when they first come to power.

 

to make a difference (verb phrase)

To make a difference means 'to have an important effect on something, especially a good effect'. We often use it with the preposition 'to'.
The new software will make a big difference to the way we work.


to come up with solutions (verb phrase)

The phrasal verb to come up with means 'to think of something such as an idea or a plan'. 
I can't come up with anything better than we already have. Sorry!

A solution is a noun that means 'a way to solve a problem or deal with a bad situation'. It is often used with to come up with, but it can also be used with other verbs, such as 'to find' or 'to devise'.
The mayor has failed to come up with any solutions to the problem of homelessness in the city.

How to solve the problem of waste

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

What do you think about the growing problem of waste and rubbish? What would 'make a difference' in your country? Who do you think needs 'to come up with solutions' to this problem? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብ ዝስዕብ መደብ English Together ኣጠቓቕማ ቋንቋን ናይ ምስማዕ ክእለትኩም እተማዕብሉሉን ትምህርቲ ሒዝና ክንቀርብ ኢና።

Sesión de vocabulario

 • a social conscience
  ማሕበራዊ ሕልና

  to implement change
  ለውጢ ምትእትታው

  to make a difference
  ዓቕሚ-ሰብ ዝጠልቦ ምብርካት

  to come up with solutions
  ፍታሓት ምቕራብ

  a recycling bin
  መአከብ ዳግም-ተመስራሒ ጐሓፍ

  waste
  ጐሓፍ

  rubbish
  ረሳሕ-መሳሕ

  an entrepreneur
  በዓል ዋኒን