Sesión 1

How accurate are our first impressions of people when we first meet them? In today’s episode we will be discussing first impressions.
ንሰባት ንመጀመርያ ጊዜ ምስ እንረኽቦም ዝሓድሩና ቀዳሞት ጦብላሕታትት ክሳዕ ክንደይ ልክዕ’ዮም? ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ዝሓድረና ቀዳማይ-ጦብላሕታ ክንመያየጥ ኢና።

Sesión 1 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

First Impressions

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • first impression
 • handshake
 • judge

Quiz

Which one of these three things has an impact on people’s first impression of you:

 • the colour of your eyes?
 • how quickly you smile?
 • the shape of your face?

Listen to the discussion on the topic of ‘first impressions’ and find out the answer.

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሰላም: እንቋዕ ናብ መደብ English Together  ብድሓን መጻእኩም። ኣብዚ መደብ’ዚ ብዛዕባ ሓደ እዋናዊ ኣርእስቲ ክንመያየጥ ኢና። ብእኡ ኣቢልና ድማ ብዛዕባኡ ንምዝራብ ዘኽእል ቋንቋ ከነስንቐኩም ኢና። ኣነ ተመስገን`የ፡ ምሳናውን ሳምን ኪን ኣለዉ።

Sam
Hi, I’m Sam.

Kee 
And I’m Kee. Welcome!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ሎሚ ብዛዕባ ‘first impressions’ ናይ መጀመርታ ጦብላሕታታት ክንዛረብ ኢና። ከምኡ’ውን ንመጀመርታ እዋን ንሓደ ሰብ ምስ እንረክብ እንህቦ ፍርዲ ቅኑዕ ድዩ ኣይኮነን ክንዘራረብ ኢና።     

ቅድሚ ነቲ ቢቢሲ ራድዮ 4 ብዛዕባ’ቲ መሪጽናዮ ዘሎና ኣርእስቲ ዝፈነዎ ዜና ምስማዕና ግና፡ ንዓኹም ዚኸውን ሕቶ ኣሎና። ብመሰረት ብ ‘ዘ ጎ ግሩፕ’ (The Go Group) ዝተባህለ ትካል ዝገበሮ መጽናዕቲ፡ ካብ’ዞም ዝስዕቡ ሰለስተ ነገራት፡ ኣብቲ ሰባት ብዛዕባኹም ዝሓድሮም ናይ መጀመርታ ጦብላሕታ ጽልዋ ከሕድር ዝኽእል ኣየናይ ይመስለኩም?

ሀ) ሕብሪ ዓይንኹም፣

ለ) ክሳብ ክንደይ ቅልጥፍ ኢልኩም ፍሽኽ ከም እትብሉ፣

ሐ) ቅርጺ ገጽኩም።

መልሱ ጸኒሕና ክንህበኩም ኢና።

Sam
What do you think?  I think someone’s eyes are very important.

Kee
No, eyes? Handshakes are important for me. If they haven’t got a good strong handshake, they will not make a good impression on me.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
The type of ‘handshake’ ናይ ኢድ ሰላምታ is not one of the options, Kee.

Kee
I don’t care. That’s the first thing I notice.

Sam
But, Kee, didn’t you hear the news the other day from Princeton University?

News insert
The moment we see a photograph of someone, we can make an instant judgement about them.  But that doesn’t mean these first impressions are right, of course.  A Professor from Princeton University in the U.S. has spent many years studying first impressions from faces and says there is no solid evidence that these judgements are correct about the character of the person.

Sam
Did you hear that, Kee? The study says that you shouldn’t judge a person immediately when you first meet them…

Kee
I know that’s what they say, but I can’t help it.

Sam
So, you always make an instant or snap judgement when you first meet new people, do you?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘An instant judgement’ ወይ ከኣ ‘snap judgement’ ማለት ንሓደ ሰብ ንመጀመርታ እዋን ኣብ እንረኽበሉ ህሞት፡ ብዛዕባ’ቲ ሰብ እነማዕብሎ ርእይቶ ማለት’ዩ። Did you make a snap judgment of me when you first met me?

Kee
Yes, of course, I did.  My snap judgment was that you had a strong handshake and I thought you were very confident. Not like Sam!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Oh, Kee, thank you.

Sam
But, Kee, how can someone’s handshake really tell you anything about them? I think the old expression is true: ‘don’t judge a book by its cover’.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
I agree Sam! ‘Don’t judge a book by its cover’ ንመጽሓፍ ብገበሩ ኣይትፍረዶ ማለት’ዩ፡ ግናኸ ብዙሓት ሰባት ከምኡ’ዮም ዝገብሩ። ብዛዕባኡ ካብ ኣልዓልና፡  ኣቐድም ኣቢለ፡ ሰባት ብዛዕባኹም ዘሕድርዎ ናይ መጀመርታ ጦብላሕታ ብምንታይ ዝተጸልወ’ዩ ኢለ ሓቲተኩም ከም ዝነበርኩ ትዝክርዎ’ዶ? እቲ መልሱ፡ ለ) ክሳብ ክንደይ ቅልጥፍ ኢልኩም ፍሽኽ ከም እትብሉ’ዩ። ቅልጥፍ ኢልካ ፍሽኽ ምባል ሰባት ናይ ልቢ ከም ዘይኮነ ጌሮም ክርእይዎ ይድርኾም’ዩ ይበሃል’ዩ፡ እቲ ዘገም ኢሉ ዝመጽእ ክምስታ ግን ዝያዳ ሓቀኛ መሲሉ ይረአ ይበሃል።

Kee
Don’t judge a book by its cover is for people who don’t trust their instincts! I’m always right when I first meet someone.

Sam
Maybe not, Kee. The study says that first impressions are NOT a good way of judging someone’s character. 

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ልክዕ! ‘Character’ ባህሪ ማለት’ዩ።

Sam
You really need to get to know someone before you can learn about their character, you know, know who they really are. 

Kee
Yeah, but the few times I told myself to keep an open mind, my instincts ended up being right.

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
‘Keep an open mind’ ክፉት ሓንጎል ምህላው ማለት’ዩ። It’s always important to keep an open mind, I think. 

Sam
Give me one example of when you’ve kept an open mind, Kee!

Kee
I tried to keep an open mind when I first met you because I knew we would be working together…

Sam
…And?

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
Oh oh, this could be interesting.

Kee
And my instincts were correct! You smile too much.

Sam
What do you mean I smile too much? I’m friendly!

ኣቕራቢ ቋንቋ ትግርኛ
ኪ ኣብ ልዕሊ ሰባታ ዘለዎ ናይ መጀመርታ ጦብላሕታ ሪኢይና ኣለና። ንስኹምከ?  ኣብ ልዕሊ ካልኦት ሰባት ‘snap judgments’ ትገብሩዶ ወይስ ንመጀመርታ ሰባት ክትረኽቡ ከለኹም... ‘keep an open mind’ ክትገብሩ ትፍትኑ ኢኹም?

ናይዚ ሰሙን’ዚ ትምህርቲ ወዲእና ቅድሚ ምፍልላይና ነቶም ዝተዘራረብናሎም ቃላት ተመሊስና ንርኣዮም። ኩሎም ብዛዕባ ምስ ሰባት ምርኻብ ዝምልከቱ’ዮም። ‘An instant or snap judgement’, ንሓደ ሰብ ንመጀመርታ እዋን ኣብ እንረኽበሉ ህሞት፡ ብዛዕባ’ቲ ሰብ እነማዕብሎ ርእይቶ ማለት’ዩ፡ ‘don’t judge a book by its cover’, ኸኣ ቀልጢፍና ፍርዲ ካብ ምውሳድ ክንቍጠብ ከም ዘሎና ዚምዕድ ኣዘራርባ’ዩ፡ ‘character’, ንመንነትና ዝገልጽ ባህሪ’ዩ፡ ከምኡ’ውን ‘to keep an open mind’, ክፉት ሓንጎል ምህላው ማለት’ዩ።

ምሳና ስለዝጸናሕኩም ነመስግን፡ ኣብ ዝመጽእ ሰሙን ብኻልእ ትሕዝቶ መደብ English Together የራኽበና!

 

Meaning & use

an instant judgement/snap judgement (a noun phrase)

‘An instant or snap judgement’ is one that you make very quickly as soon as you see a person or situation.

She needed an answer straight away so I made an instant judgement on which was the best option.
It was a snap judgement, but I didn’t like him from the moment I saw him.

don’t judge a book by its cover (an idiom)

This idiom means that it is important not to make a judgement too quickly.

I thought she looked very serious, but I found out that she was really friendly when I got to know her. I shouldn’t judge a book by its cover.
The town looked dark and dirty, but the people there are great – you can’t judge a book by its cover.

character (noun)

Someone’s ‘character’ is the combination of different characteristics that make up their personality.

If you want to be a leader you need to have the right character.
I just really like her character, she’s really friendly, but honest as well.

to keep an open mind (an expression)

‘Keeping an open mind’ means waiting until you have all the facts before making a judgement.

 I’m not sure I like this new job, but I’m going to keep an open mind and see if it gets better.
I’ve learnt to keep an open mind when I meet new people – they often turn out to be different to how I had expected.

 

 

First Impressions

4 Questions

Choose the correct answer.
እቲ ቅኑዕ መልሲ ምረጹ።

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Over to you!

So, what about you? What do you think is important when you first meet people? How do you make a good first impression? How do people make a good first impression with you? Tell us on our Facebook group.

Join us for our next episode of English Together, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Together የራኽበና።

Sesión de vocabulario

 • an instant or snap judgement
  ቅጽበታዊ ፍርዲ

  don’t judge a book by its cover
  ንመጽሓፍ ብገበሩ ኣይትፍረዱ

  character
  ባህርይ

  to keep an open mind
  ክፉት ሓንጎል ሒዝና ምቕራብ

  a first impression
  ቀዳማይ ጦብላሕታ

  a handshake
  ሰላምታ ኢድ

  to judge
  ፍርዲ ምሃብ

  I can’t help it
  ይስዕረኒ (ንዘረባ/ስምዒት)