Sesión 7

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
આજે ચર્ચા કરીશું અલગ-અલગ દેશોના જાનવરો વિશે જેમનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે.

Sesiones en esta unidad

Sesión 7 puntuación

0 / 4

 • 0 / 4
  Actividad 1

Actividad 1

Extinction

In today’s episode we will be discussing the threats facing animals in different countries.
આજે ચર્ચા કરીશું અલગ-અલગ દેશોના જાનવરો વિશે જેમનું અસ્તિત્વ જોખમમાં છે.

Quiz

Approximately what percentage of turtle doves (an English bird) have disappeared in the last twenty years?
- 50%
- 75%
- 90%
Listen ahead to discover the answer!

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Tom
Hi everybody! I’m Tom. Thanks for joining us again!

Sam
Hello, I’m Sam! Today’s episode is going to begin a little differently. I’m going to play you a clip from  a BBC Radio 4 documentary called Extinct!

પ્રેઝન્ટર
Oh! Extinct એટલે લુપ્ત, right?

Sam
That’s right. We say ‘extinction’ to describe the process of becoming extinct. Listen to the clip, which animal does the presenter say is in danger of extinction (or of becoming extinct)?

Andrew
We're on a river flowing through the countryside of Assam in North-East India. A fisherman casts his net from the bank into this tributary of the mighty Brahmaputra.

Colleague
Yes, there are dolphins. Just where these two currents are, there are dolphins.

Andrew
The Ganges river dolphin, foraging where two branches of the river meet. This used to be a common sight throughout the whole Brahmaputra and Ganges river systems, but its rarity these days is leading us to think that this species ultimate fate might be the same as its Chinese cousin, the Yangtze river dolphin, declared functionally extinct.

પ્રેઝન્ટર
Wow Dolphins! મિત્રો, ડૉલ્ફિન એક દરિયાઈ જીવ છે. તે સુકરમત્સ્ય જેવું એક દરિયાઈ પ્રાણી છે. ડૉલ્ફિનને ગુજરાતીમાં શિશુમાર પણ કહેવાય છે.

Tom
So, which species of animal are under threat in your country?

પ્રેઝન્ટર
‘Species’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું પ્રાણીઓની પ્રજાતિ. ‘Under threat’ એટલે લુપ્ત થવાના આરે. ભારતમાં અને ખાસ કરીને ગુજરાતમાં, ગ્રેટ ઇન્ડિયન બસ્ટર્ડ લુપ્ત થવાના આરે છે. How about you?

Sam
Well, let’s turn this into today’s question. In Britain we have a beautiful bird called the turtle dove. What percentage of UK turtle doves have disappeared in the last 20 years?

a) 50 %
b) 75%
c) 90%

પ્રેઝન્ટર
All of those numbers are huge! Who’s counting these birds?

Sam
Well, in this survey, it’s the Royal Society for the Protection of Birds. But just because they’re counting them, it doesn’t mean they’re accountable.

પ્રેઝન્ટર
Right! To be accountable એટલે કોઈ બાબત માટે જવાબદાર. There’s so much wildlife in our countries though! And, if nobody owns it, who has accountability for looking after it?

Tom
Maybe the government, maybe all of us, I’m not sure. I suppose we all need to help with conservation, really.

પ્રેઝન્ટર
‘Conservation’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે સાચવણી કે સંરક્ષણ. ભારતમાં સંરક્ષણના કારણે વાઘ અને ગેંડાની વસ્તિમાં ખાસ્સો વધારો  થયો છે.

Tom
Unfortunately, in my opinion, with population growth continuing at the current rate, it’s only going to get more difficult for animals! They are already hunted, eaten and used for clothes!

Sam
That’s quite a pessimistic view, Tom.

પ્રેઝન્ટર
‘Pessimistic’ એટલે નિરાશાવાદી. Animals are often treated badly but I think people are becoming more aware of environmental factors.

Sam
Yes, the study by the RSPB said that farming was one of the main causes for environmental destruction. The fact that they’re reporting on this, and that we’re talking about it now, shows that people are thinking seriously about these things!

પ્રેઝન્ટર
Yes, surely that’s a cause for optimism. મિત્રો, ‘optimism’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું આશાવાદી.

Tom
Well, I’m not convinced. Try telling that to the turtle dove. How many of them are left?!

Sam
Ah! Not many, unfortunately. Let’s give you the answer to today’s quiz. According to the survey, more than 90% of the British turtle dove population has disappeared since 1995.

પ્રેઝન્ટર
Oh no! That’s so sad.

Sam
Hopefully our awareness has been raised enough to limit the rate of extinction, though.

Tom
There’s that optimism again Sam! I think it’s a disaster already, actually!

Sam
Fair enough, I don’t disagree with you on this occasion, actually.

પ્રેઝન્ટર 
હું તો ‘wildlife’ એટલે વન્ય પ્રાણીસૃષ્ટિ માટે ઘણો આશાવાદી છું કારણે કે ધરતી ઉપર જીવન એમના વગર શક્ય નથી. મિત્રો આજે આપણે વન્યજીવો ઉપર extinction ના ખતરા વિશે વાત કરી અને સાથે-સાથે ‘conservation’  અંગે પણ. 'Exctinction' એટલે લુપ્ત થવાના આરે અને 'conservation' એટલે સાચવણી કે સરંક્ષણ. Tom વન્યજીવના ભવિષ્ય માટે નિરાશાવાદી છે જ્યારે સેમ આશાવાદી. મિત્રો, નિરાશાવાદીને અંગ્રેજીમાં કહીશું 'pessimistic' અને આશાવાદીને કહીશું 'optimistic'. તમારા મતે શું વન્યજીવો લુપ્ત થવાના આરે છે? અમારા ફેસબુક ગ્રુપમાં જોડાવો અને ચર્ચામાં ભાગ લો. Thanks for joining us and see you next week for more English Together. Bye!

Language

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Extinction
This word appears in several forms in the episode. Extinct is a word we use to describe a species (પ્રાણીઓની પ્રજાતિ) of animal which no longer exists. We often using the verb ‘become’ with extinct.
The process of becoming extinct is called extinction.

Polar bears are in danger of becoming extinct.

We use the passive voice to emphasise the person or thing that is affected by a change. It is often used in the context of extinction. We form the passive using (be) + past participle.

Rhinos are killed for their horns.
The dodo was hunted to extinction.

Optimism/Pessimism
When someone has a positive attitude to something we can say that they are optimistic. The noun form is optimism.
Conversely, when someone has a negative way of thinking about things, we can say that they are pessimistic. The noun form is pessimism

The people are optimistic that the new government will be effective.
After the other team scored four goals, there was a sense of pessimism amongst the football fans.

Extinction

4 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોનો સાચો જવાબ આપો.

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Join us for our next episode of English Together, when we will discuss another topic to learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Sesión de vocabulario

 • extinction
  નષ્ટ થવું

  extinct
  લુપ્ત

  dolphin
  સુકરમત્સ્ય જેવું એક દરિયાઈ પ્રાણી, શિશુમાર

  species
  પ્રાણીઓની પ્રજાતિ

  under threat
  લુપ્ત થવાના આરે

  (to be) accountable
  કોઈ બાબત માટે જવાબદાર

  conservation
  સાચવણી કે સંરક્ષણ

  pessimistic
  નિરાશાવાદી

  optimistic
  આશાવાદી