Sesión 17

How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
જ્યારે તમે ટેબલ કરાવ્યું હોય ત્યારે ત્યાં પહોંચવું કેટલું મહત્વનું છે? આજે આપણે રેસ્ટોરાં અને ગ્રાહકો વચ્ચેના સંબંધો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

Sesiones en esta unidad

Sesión 17 puntuación

0 / 3

 • 0 / 3
  Actividad 1

Actividad 1

Restaurant no-shows

How important is it to show up when you’ve booked a table? Today we are discussing the relationship between restaurants and their customers.
જ્યારે તમે ટેબલ કરાવ્યું હોય ત્યારે ત્યાં પહોંચવું કેટલું મહત્વનું છે? આજે આપણે રેસ્ટોરાં અને ગ્રાહકો વચ્ચેના સંબંધો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યા છે.

Quiz

What percentage of restaurants in the USA offer a service which allows people to order their food online?

a) 27%
b) 37%
c) 47%

Listen to the audio and take the quiz.

Mostrar la transcripción Ocultar la transcripción

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ વેલકમ. English Togetherમાં આપનું સ્વાગત છે...હું છું રીષી...અને આજે મારી સાથે છે...

Tom
Hi everybody, welcome to today’s episode!

Sian
Hi, I’m Sian! Before we begin, I have a question… Would you two like to go for dinner this evening?

Tom
Oh, that sounds nice!

પ્રેઝન્ટર
હું તો ભારતીય રેસ્ટોરાં જ પસંદ કરીશ. મિત્રો, આજનો પ્રશ્ન પણ રેસ્ટોરાં સાથે સંલગ્ન છે. National Restaurant Association મુજબ અમેરિકના કુલ રેસ્ટોરાં માંથી કેટલા ટકા રેસ્ટોરાં ગ્રાહકો પાસેથી ઑનલાઇન ઓર્ડર સ્વીકારે છે?

અ) 27%
બ) 37%
ક) 47%

અમે તમને આ સવાલનો જવાબ થોડીવારમાં જણાવીશું.

Sian
The internet is great! I’ve already used it to reserve tables at both restaurants!

Tom
You can’t reserve tables at both restaurants! We’ll be no-shows!

પ્રેઝન્ટર
I’m not sure how I feel about this… હવે તમે BBC Radio 4 દ્વારા You and Yoursકાર્યક્રમ માટે તૈયાર કરવામાં આવેલા સમાચાર સાંભળો. સમાચારમાં એક રેસ્ટોરાંનો માલિક ‘no –show’ થી વ્યાપાર ઉપર શું અસર પડે છે તે વિશે જણાવી રહ્યો છે. મિત્રો, ‘no-show’ ને ગુજરાતીમાં કહીશું ઑનલાઇન ટેબલ બુક કર્યા બાદ રેસ્ટોરાંમાં જમવા નહીં જવું.

Presenter
Damian Wawrzyniak runs the House of Feasts restaurant in the village of Eye Green near Peterborough. There’s little to no passing trade, so bookings are crucial. No-shows can be devastating.

Damian
I remember we had one weekend where probably, in total, over thirty-odd people didn’t show up. We tried to call, email, there was no answer, no response. We lost nearly two and a half, three thousand pounds on one weekend. And out of this I need to pay the electricity I need to pay the bills, I need to pay the staff, rent, business rates, blah blah blah, the list is endless!

Tom
You see, Sian?! He lost three thousand pounds! No wonder restaurants are strapped for cash!

પ્રેઝન્ટર
‘Strapped for cash’ એટલે પૈસાની ખેંચ.

Sian
They can't be cash-strapped! They’re already expensive!

Tom
If we don’t show up at the restaurant then the prices are going to increase! Restaurants need to compensate themselves for their lost earnings!

પ્રેઝન્ટર
‘Compensate’ નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે કે જે નુકશાન થયું તેની ભરપાઈ કરવી. I don’t want to have to compensate restaurants because other people are no-shows!

Sian
Well, I don’t feel too bad, to be honest. I see what you mean about there being scope for abuse in the booking system – people often don’t show up for their tables. But there’s scope for abuse in the restaurant industry, too!

પ્રેઝન્ટર
Why do you think there’s ‘scope for abuse’? ‘Scope for abuse’ એટલે દુર્વ્યવહાર ની સંભાવના.

Sian
Well, some restaurants don’t pay their staff well. Some overcharge tourists... They’re certainly not perfect! The man in the news shouldn’t complain – it’s the pot calling the kettle black!

પ્રેઝન્ટર
[Laugh]. That’s appropriate for our restaurant episode! ‘The pot calling the kettle black’ એક રૂઢિપ્રયોગ છે જેનો અર્થ થાય છે કે પોતે કરેલા ભૂલોની અવગણના કરવી અને જ્યારે બીજી વ્યક્તિ એ જ ભૂલ કરે તો એની નિંદા કરવી.

Sian
Exactly! And now some restaurants have started to name-and-shame their no-shows on social media! That’s not very friendly, either!

પ્રેઝન્ટર
‘Name-and-shame’ એટલે જાહેરમાં બદનામી કરવી. On the topic of the internet, here’s today’s answer! 37% of restaurants allow people to book online in the US!

Tom
Listen, It sounds like there’s a lack of trust between restaurants and their customers. In my opinion, most restaurants are perfectly honest and professional! And, speaking of which, are you going to come to dinner with us this evening?

પ્રેઝન્ટર
I’m not sure…I’ll tell you later. Or maybe I’ll just be a no-show.

Sian
Hey! You can’t do that! How rude!

Tom
You see Sian? That really is the pot calling the kettle black!

પ્રેઝન્ટર
That’s right! 'No-shows' are really annoying! મિત્રો, શું તમને લાગે છે કે ‘no-show’ એ સ્વીકાર્ય બાબત છે? ‘No-show’ નાં કારણે રેસ્ટોરાંને આવકમાં જે નુકશાન થાય છે શું તમે એનું ‘compensate’ કરવા રાજી થશો? ‘No-show’ એટલે ઑનલાઇન ટેબલ બુક કર્યા બાદ રેસ્ટોરાંમાં જમવા નહીં જવુંઅને ‘compensate’ એટલે જે નુકશાન થયું એની ભરપાઈ કરવી. મિત્રો, આજે જે કંઈ પણ શીખ્યા એનું પુનરાવર્તન કરી લઈએ. ‘Strapped for cash’ એટલે પૈસાની ખેંચ જ્યારે ‘show up’ નો અર્થ થાય છે ઑનલાઇન ટેબલ બુક કર્યા બાદ રેસ્ટોરાંમાં જમવા જવું. Scope for abuse’ એટલે દુર્વ્યવહાર ની સંભાવના અને ‘the pot calling the kettle black’ નો અર્થ થાય છે પોતે કરેલા ભૂલોની અવગણના કરવી અને બીજી વ્યક્તિ જ્યારે એ જ ભૂલ કરે તો એની નિંદા કરવી. ‘Name-and-shame’ એટલે જાહેરમાં બદનામી કરવી. Thanks for joining us and see you next time for more English Together! Bye!

Language

adjectives as nouns

We usually indicate nationality using adjectives. However, in the context of food, adjectives of nationality can be used as nouns to describe a type of cuisine.

 • I really fancy Chinese tonight.


When we add an article, the noun can be understood as ‘a meal’.

 • Do you want to go out for an Indian?

the pot calling the kettle black

We use the expression ‘the pot calling the kettle black’ to suggest that the criticisms that a speaker makes regarding another person could also apply to the speaker themselves. It implies hypocrisy.

 • He told me I needed to eat more healthily and then went for a burger! That’s the pot calling the kettle black!
 • My father says I am a bad driver but he’s the one who damaged the car! Talk about the pot calling the kettle black…

Compensate

When we compensate someone, we provide them with something (usually money) in order to lessen the effects of a loss they are experiencing.

 • Restaurant owners have asked the council to compensate them for lost earnings after they closed the road outside the building.


Compensation is the noun form. It relates to the amount of money/object etc. offered and received by those involved.

 • I received compensation from my employer after I fell over on a wet floor in the office.

 

Check what you’ve learned by selecting the correct option for the question.
તમે કેટલું શીખ્યાં? જાણો, સવાલોનો જવાબ આપીને.

Restaurant no-shows

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Felicitaciones. Has completado el quiz.
Excellent! ¡Muy bien! Bad luck! Tu puntaje :
x / y

Join us for our next episode of English Together when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું ઇંગ્લિશ ટૂગેધરમાં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી ભાષા.

Sesión de vocabulario

 • no show 
  ઑનલાઇન ટેબલ બુક કર્યા બાદ રેસ્ટોરાંમાં જમવા નહીં જવું
  compensate
  નુકશાન થયું એની ભરપાઈ કરવી
  strapped for cash
  પૈસાની ખેંચ
  show up
  ઑનલાઇન ટેબલ બુક કર્યા બાદ રેસ્ટોરાંમાં જમવા જવું
  scope for abuse
  દુર્વ્યવહાર ની સંભાવના
  the pot calling the kettle black
  પોતે કરેલા ભૂલોની અવગણના કરવી અને જ્યારે બીજી વ્યક્તિ એ જ ભૂલ કરે તો એની નિંદા કરવી
  name-and-shame
  જાહેરમાં બદનામી કરવી