1

ਯੂਨਿਟ 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 You Ask We Answer Thai

ਸੈਸ਼ਨ 9

‘used to’ ใช้อย่างไร?

วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับการใช้วลี ‘used to’ มาฝากค่ะ
ตามชานกับแคลร์มารู้จักการใช้และการออกเสียง ‘used to’ - รวมถึงชมภาพตอนเด็กของทั้งสองคนด้วยค่ะ!
Today's question from Thailand is about how to use used to. Join Sian and Clare to find out how to use and pronounce used to  - and to see some funny pictures of them as children!

Sessions in this unit

Session 9 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

‘used to’ ใช้อย่างไร?

วันนี้เรามีคำถามจากคุณผู้ชมชาวไทย เกี่ยวกับการใช้วลี ‘used to’ มาฝากค่ะ

ตามชานกับแคลร์มารู้จักการใช้และการออกเสียง ‘used to’ - รวมถึงชมภาพตอนเด็กของทั้งสองคนด้วยค่ะ!

Watch the video.

More episodes of 'You Ask, We answer'

1) เราใช้ ‘used to’ เมื่อไร?

Used to ใช้สำหรับพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต แต่ไม่ใช่ในปัจจุบัน

• I used to play tennis when I was a child.

และเราใช้ ‘used to’ กับสถานะในอดีต ซึ่งไม่ใช่ในปัจจุบัน

• I used to live in New York.

2) จะแต่งประโยคโดยใช้ 'used to' ได้อย่างไร?

สำหรับประโยคบอกเล่า เราใช้ subject + used to + verb

 • I used to eat meat.

สำหรับประโยคปฏิเสธ เราใช้ subject + didn’t use to + verb

 • didn't use to read books.

มีข้อสังเกตสำหรับประโยคปฏิเสธคือ ไม่ต้องเติม 'd' - didn't use to

3) Used to ออกเสียงอย่างไร?

ไม่ต้องออกเสียง ‘d’ ที่ท้ายคำ - /ˈjuːst tuː/

Now try this fun quiz :)

Practice game!

3 Questions

Choose the correct word to complete the gaps!

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more great English videos!

Join us for our next episode of You Ask We Answer  to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ You Ask We Answer เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

ਵਿਆਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ

 • Used to ใช้สำหรับพูดถึงสิ่งที่เคยเกิดขึ้นเป็นประจำในอดีต แต่ไม่ใช่ในปัจจุบัน

  • I used to play tennis when I was a child.

  และเราใช้ ‘used to’ กับสถานะในอดีต ซึ่งไม่ใช่ในปัจจุบัน

  • I used to live in New York.