1

ਯੂਨਿਟ 1: You Ask We Answer Thai
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 You Ask We Answer Thai

ਸੈਸ਼ਨ 2

Today's question from Thailand is about fitness vocabulary - join Sian and Clare in the gym to learn lots of great words to use when you're doing exercise!
วันนี้มีคำถามจากท่านผู้ชมชาวไทยถึงคำศัพท์เกี่ยวกับฟิตเนสค่ะ ตามชานกับแคลร์ไปออกกำลังและเรียนรู้หลากหลายคำศัพท์เกี่ยวกับการออกกำลังกันนะคะ!

Sessions in this unit

Session 2 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Fitness vocabulary

Which sentence is NOT correct?

a) I'm going to the gym.

b) I'm going to the fitness.

Watch the video to find out! :)

Watch the video.

คำว่า 'gym' และ 'fitness' ใช้ต่างกันอย่างไร?

A gym is a large room or building with equipment for exercising the body.

 • I'm going to the gym after work tonight.

Fitness is the condition of being strong and healthy.

 • I need to improve my fitness levels.

'ออกกำลัง' ในภาษาอังกฤษพูดว่าอย่างไร?

You can say exercise, do exercise or work out.

 • I'm going to the gym to work out.

To do

Look at the vocabulary box for more great words to use in the gym. Then do this fun quiz to see how much you remember :)

Fitness Quiz

4 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in You Ask We Answer!

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

What do you do to keep fit? Leave a comment on our Facebook, Instagram and YouTube pages to let us know!

Join us for our next episode of You Ask We Answer to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ You Ask We Answer เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

Session Vocabulary

 • fitness
  ความแข็งแรง 

  a gym
  ยิม 

  keep fit
  รักษาร่างกายให้แข็งแรง

  fit
  แข็งแรง

  unfit
  ไม่แข็งแรง

  work out
  การออกกำลังกาย 

  warm up
  การอบอุ่นร่างกาย 

  do cardio
  การออกกำลังกายที่เน้นการทำงานของหัวใจ 

  do strength exercises
  การออกกำลังกายที่เน้นสร้างความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

  do stretches
  การยืดกล้ามเนื้อ 

  treadmill
  ลู่วิ่ง 

  weightlifting
  ยกน้ำหนัก