1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 25

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో క్రీడల గురించి చెప్పేటప్పుడు 'play', 'go' and 'do' ఈ మూడు క్రియలను ఏ యే సందర్భాల్లో వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

Session 25 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Play, do and go for sports

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో క్రీడల గురించి చెప్పేటప్పుడు 'play', 'go' and 'do' ఈ మూడు క్రియలను ఏ యే సందర్భాల్లో వాడాలో Phil వివరిస్తారు. 

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today, I'm going to tell you how we use play, do and go with different sports.

So, for team sports or ball games, we use play. So, I can say: I play football. I don't play tennis.

For more individual activities, we use do. So, we can say: I do exercise. I don't do judo.

Then, for activities ending in –ING, we often use go. So, I can say: I go running. Or: I don't go swimming.

Of course, there are some exceptions, but try to remember. Play for team sports or ball games. Do for individual activities and go for activities ending in –ING.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

Play
Team sports లేదా బాల్‌తో ఆడే ఆటలకు సాధారణంగా 'play' అనే క్రియను వాడతాం. 

 • I play football every week.
 • My cousins play tennis.
 • I played cricket at school.

Do
వ్యక్తిగత క్రీడలు లేదా బాల్ లేకుండా ఆడే ఆటలకు 'do' వాడతాం.

 • I do athletics in the summer.
 • I did karate when I was younger.
 • I want to do yoga.

Go
'–ing' తో అంతమయ్యే ఏక్టివిటీలకు 'go' వాడతాం.

 • I go swimming every week.
 • I go running at the weekends.
 • I want to go sailing.

Note that we don't using go + -ing for activities that have a defined beginning and end, like boxing.

 • I do boxing at a local gym.

Play, do and go for sports

3 Questions

ఖాళీలను పూరించండి.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension:

Sports-క్రీడల గురించి చెప్పేటప్పుడు సాధారణంగా 'practice' అనే క్రియను వాడము. 'Train' అని వాడతాం. 
'Make' అనే క్రియ కూడా క్రీడల గురించి చెప్పేటప్పుడు వాడకూడదు.

Interesting facts
21 come back.jpg21 cgo back.jpg

25.Annapurna.GettyImages-185832760.jpg

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png