1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 24

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘raise’ మరియు ‘rise’ కు మధ్యగల వ్యత్యాసాలను Sian వివరిస్తారు.

Session 24 score

0 / 3

  • 0 / 3
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Raise vs Rise

In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘raise’ మరియు ‘rise’ కు మధ్యగల వ్యత్యాసాలను Sian వివరిస్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi, I'm Sian from BBC Learning English and today we're going to look at the difference between raise and rise.

So, raise and rise both refer to something going up but there's a difference in how we use them.

Raise always needs a direct object. So, if you raise something, you move it up.
For example, I raise my eyebrows when I'm surprised.

And it doesn't have to be literal. So, the government plan to raise taxes.
Don't forget this is a regular verb so the past and past participle are both raised.

But, with rise, there's no direct object! So, if something rises it goes up or increases by itself.
The sun rises at 6 a.m. at the moment!

Careful! This is an irregular verb, so the past is 'rose' and the past participle is 'risen'.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

raise

Raise అంటే పైకి వెళ్లడం. అయితే, ఒకరి ప్రమేయం వలన పైకి వెళితే raise అని వాడతాం. ఇది ఒక సాధారణ క్రియ. కాబట్టి past, past participle లో కూడా raised అనే వాడతాం.

  • The people at the concert raised their hands and started to sing.
  • I will raise your suggestions at our next team meeting.

rise

Rise అంటే కూడా పైకి వెళ్లడమనే అర్థం. కానీ ఎవరి ప్రమేయం లేకుండా తనంతట తానే పైకి వెళితే rise అంటారు.

  • I like to watch the moon rise in the evenings.
  • When you get a promotion, your pay will usually rise.

 

 

 

Raise vs Rise

3 Questions

ఖాళీలను పూరించండి.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension:

rise up 

Rise up is a phrasal verb. It can be used figuratively, meaning ‘to protest’ or ‘to rebel’. We can refer to instances of rebellion or protest as ‘uprisings’.

  • The people rose up after the unfair election. The leaders of the uprising demanded a new vote

Interesting facts
Raise v Rise 2

OME India Episode 14

Conversation Cards

English_learning_POST_new.png