1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 10

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'make' and 'do'.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘make' and 'do’ ను ఎప్పుడు, లా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

Session 10 score

0 / 4

  • 0 / 4
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Make and do

In today's One-minute English Phil will explain how to use 'make' and 'do'.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘make' and 'do’ ను ఎప్పుడు, ఎలా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Phil
Hi, I'm Phil from BBC Learning English. Today I'm going to tell you how to use make and do. Now, they can be tricky and there are some exceptions. But here are four things to remember. We use make when we create something... like this cake! We use do to talk about an activity. 

Dan
What are you doing?

Phil
I'm doing some work. We can use make to talk about something that causes a reaction. This music really makes me want to sing! We can also use do with general activities. 

Dan
What are you doing tomorrow?

Phil
I'm not doing anything. Have you got any plans?

Make: creating something

We use 'make' when we create something.
మనం ఏదైనా సృష్టించినప్పుడు లేదా తయారుచేసేటప్పుడు 'make' వాడతాం.

I always make cakes at the weekend.
My friend makes baby clothes.

Do: activities (work-related)

We use 'do' when we talk about activities, particularly those related to work.
మనం ఏదైనా ఏక్టివిటీ లేదా చేస్తున్న పని గురించి చెప్పేటప్పుడు 'do' వాడతాం.

What are you doing?
I'm doing some work.

Make: reactions

We use 'make' to talk about something that causes a reaction.
ఏదైనా ప్రతిస్పందనను కలిగించే విషయం గురించి చెప్పేటప్పుడు 'make' వాడతాం.

This music makes me want to sing.
This weather makes me want to stay inside.

Do: indefinite activities

We use 'do' when we don’t mention a specific activity.
ఒక ప్రత్యేకమైన పని గురించి కాకుండా సాధారణంగా చేసే పనుల గురించి చెప్పేటప్పుడు 'do' వాడతాం.

What are you doing tomorrow?
I'm not doing anything.

Game: Make and do

4 Questions

సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y