1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 1

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘used to’ అనే expression ను ఎలా వాడాలో Tom వివరిస్తారు.

Session 1 score

0 / 4

  • 0 / 4
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Used to

In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘used to’ అనే expression ను ఎలా వాడాలో Tom వివరిస్తారు.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hello everyone! Tom here from BBC Learning English in London. I'm going to explain the expression 'used to'.

'Used to' describes repeated actions or habits in the past.
For example, 'I used to play football after school'.


And it can also describe states, or things that happened over a long period of time.
For example, I used to live in Japan.

We can also use 'used to' in the negative form. We just add 'did not' or 'didn't'.
Using our first example, I could say 'I didn't use to play football'.

But be careful! With negative and question forms, we don't include 'd' at the end of 'used'.

Function/ఫంక్షన్-పనిచేయు స్థితి

We use ‘used to’ to describe past habits and states.
మనం ‘used to’ ను గతంలో మనకున్న అలవాట్లను లేదా స్థితిగతులను వివరించడానికి వాడతాము.

We use ‘used to’ to emphasise that something happened regularly, or over a long period of time.
మనం ‘used to’ ను క్రమం తప్పకుండా జరిగిన దాని గురించి లేదా సుదీర్ఘకాలం జరిగిన దాని గురించి నొక్కిచెప్పడానికి వాడతాం. 

When I was a child, I used to play in the park.
I used to be a very happy child.

We often use 'used to' to compare the past with the present, or to talk about how things have changed.
'used to' ను మనం తరుచూ, గతాన్ని, వర్తమానాన్ని పోల్చి చెప్పడానికి లేదా పరిస్థితులు ఎలా మారుతూ వస్తున్నాయో వివరించడానికి వాడతాం.

Structure/ నిర్మాణం

Positive form: సానుకూల రూపం

used to + verb
used to + క్రియ

I used to play tennis.
I used to like coffee.

Negative form: ప్రతికూల రూపం

We add ‘did not’ (didn’t) to make the negative form. Note that after ‘did not’ there is no ‘d’ on ‘use to’.

నెగటివ్ ఫార్మ్‌లో చెప్పడానికి ‘did not’ (didn’t) కలుపుతాం. ఇక్కడ ‘did not’ తరువాత ‘use to’ లో ‘d’ లేదు, జాగ్రత్తగా గమనించండి.

I didn’t use to play tennis.
I didn’t use to like coffee.

We could also use the word ‘never’, here. Note that in the phrase ‘never used to’, we still include the ‘d’ on ‘used to’.
‘Never’ అనే పదం కూడా మనం వాడొచ్చు. ఇక్కడ ‘never used to’ లో ‘d’ ఉంది, గమనించండి. 

I never used to like vegetables.

Question form: ప్రశ్నాత్మక రూపం

We change the word order to make a question. ‘Did’ becomes the first word. Again, after ‘did’, ‘use to’ does not have a ‘d’.

ప్రశ్నగా అడగాలంటే అందులో ఉన్న పదాల వరుస మారుతుంది. ‘Did’ మొదటి పదం అవుతుంది. తరువాత ‘use to’ వస్తుంది. ఇక్కడ కూడా ‘d’ ఉండదు.

Did you use to play tennis?
Did you use to like coffee?

Game: 'used to'

4 Questions

సరైన మాటతో పూర్తి చేయండి.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension: 'would'

We sometimes use ‘would’ instead of ‘used to’ to describe past actions (not states). We often do this when we want to be nostalgic (to present the past in a postitive way).

During my school holidays I would often stay with grandparents. It was such a wonderful time!

Interesting Facts

USEDDto.jpg

 Conversation Cards

 English_learning_POST_new.png