1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 One-minute English
 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Used to

  06 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘used to’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘used to’ అనే expression ను ఎలా వాడాలో Tom వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  For vs Since

  13 Jun 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘for vs since’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘for vs since’ అనే expression ను ఎలా వాడాలో Kee వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  5 ways to use 'actually'

  20 Jun 2018

  How many ways can you use 'actually'?
  In today's video we look at 5 ways to use this common word.

  'Actually'ను ఎన్ని విధాలుగా ఉపయోగించొచ్చు?
  ఇవాల్టి వీడియోలో దీన్ని ఉపయోగించగలిగే 5 రకాల పద్ధతులను తెలుసుకుందాం.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 4

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Would rather

  27 Jun 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘would rather'.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘would rather’ అనే expression ను ఎలా వాడాలో Tom వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 5

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Real conditionals

  04 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో real conditionals ను ఎలా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 6

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Must vs Have to

  11 Jul 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘must' and 'have to’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘must' and 'have to’ ను ఎలా వాడాలో Kee వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 7

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Mustn't vs Don't have to

  18 Jul 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘mustn't' and 'don't have to’ ను ఎక్కడ, ఎలా వాడాలో Kee వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 8

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Talking about dreams

  25 Jul 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to talk about dreams.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో కలల గురించి ఎలా వివరించాలో Phil చెప్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 9

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Both, neither, either

  01 Aug 2018

  What’s the difference between ‘both’, ‘neither’ & ‘either’?
  In today's video we look at how to use these useful words.

  ‘Both’, ‘neither’ & ‘either’..ఈ మూడింటికి మధ్యగల వ్యత్యాసాలేమిటి?
  ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో ఈ మూడు పదాలను ఏ యే సందర్భాలలో వాడాలో తెలుసుకుందాం.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 10

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Make and do

  08 Aug 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'make' and 'do'.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘make' and 'do’ ను ఎప్పుడు, లా వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 11

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Have something done

  15 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain the expression ‘have something done’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘have something done’ అనే వ్యక్తీకరణ గురించి Tom వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 12

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Be used to

  20 Aug 2018

  In today's One-minute English Tom will explain how to use ‘be used to’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘be used to’ అనే వ్యక్తీకరణ గురించి Tom వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 13

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Too and very

  29 Aug 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'too' and 'very'.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘too’, 'very' ఈ రెండు పదాలకు గల వ్యత్యాసంతో పాటూ వీటిని ఏ యే సందర్భాలలో వాడాలో Phil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 14

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  5 ways to use 'hard'

  05 Sep 2018

  How many meanings does ‘hard’ have?
  In today's video we look at five different ways you can use it.

  ‘Hard’ కి ఎన్ని రకాల అర్థాలున్నాయి?
  ఇవాల్టి కార్యక్రమంలో 'hard' ను ఉపయోగించే 5 పద్ధతులను నేర్చుకుందాం.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 15

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  3 ways to use 'if only'

  12 Sep 2018

  Do we use ‘if only’ to talk about the present, past or future? In today's video we find out.
  ‘If only’ ని భూత, వర్తమాన, భవిష్యత్ కాలాలకు సంబంధించి విషయాల గురించి చెప్పడానికి వాడొచ్చా? ఇవాల్టి One minute English వీడియోలో తెలుసుకుందాం. 

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 16

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Active vs Passive

  19 Sep 2018

  In today's One-minute English, Kee will explain how to make ‘active' and 'passive’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'active' and 'passive’ forms లో వాక్యాలను ఎలా నిర్మించాలో Kee వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 17

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Fun and funny

  26 Sep 2018

  In today's One-minute English Phil will explain the difference between fun and funny.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'fun' మరియు 'funny’ కు మధ్యగల వ్యత్యాసాలను Phil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 18

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Three facts about 'the'

  28 Sep 2018

  In today's One-minute English Phil will explain three facts about 'the'.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'the' గురించి మూడు ముఖ్యమైన విషయాలను Phil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 19

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  5 ways to use 'in' with time expressions

  10 Oct 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use the preposition 'in' with time expressions.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'in' అనే విభక్తిని, వివిధ కాలాలలో ఎలా ఉపయోగించాలనే విషయాన్నిPhil వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 20

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to use ‘wish’

  17 Oct 2018

  In today's One-minute English Tom will explain what to use after the verb ‘wish’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'wish' అనే క్రియాపదం తరువాత ఏం వాడాలి? ఎలా వాడాలి? అనే విషయాలను Tom వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 21

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Come back vs Go back

  24 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘come back’ and ‘go back’
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘come back’, ‘go back’ మధ్య గల భేదాన్ని Sam వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 22

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  So vs Such

  31 Oct 2018

  In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘so’ and ‘such’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో 'so' మరియు 'such’ కు మధ్యగల వ్యత్యాసాలను Sam వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 23

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Person vs people

  07 Nov 2018

  In today's One-minute English Dan will explain the differences between ‘person’ and ‘people’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘person’, ‘people’ ల కు మధ్య గల వ్యత్యాసాన్ని Dan వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 24

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Raise vs Rise

  14 Nov 2018

  In today's One-minute English Sian will explain the differences between ‘raise’ and ‘rise’.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో ‘raise’ మరియు ‘rise’ కు మధ్యగల వ్యత్యాసాలను Sian వివరిస్తారు.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 25

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Play, do and go for sports

  21 Nov 2018

  In today's One-minute English Phil will explain how to use 'play', 'go' and 'do' with different sports.
  ఇవాల్టి One-minute English కార్యక్రమంలో క్రీడల గురించి చెప్పేటప్పుడు 'play', 'go' and 'do' ఈ మూడు క్రియలను ఏ యే సందర్భాల్లో వాడాలో Phil వివరిస్తారు.