1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 22

In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘so’ and ‘such’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਦੱਸੇਗੀ ‘so’ ਅਤੇ ‘such’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ। 

Session 22 score

0 / 3

  • 0 / 3
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

So vs Such

In today's One-minute English Sam will explain the difference between ‘so’ and ‘such’.
ਅੱਜ One-minute English ਵਿੱਚ ਸੈਮ ਦੱਸੇਗੀ ‘so’ ਅਤੇ ‘such’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਅੰਤਰ ਹੈ।

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hello everyone! I'm Sam from BBC Learning English and today we are going to look at the difference between 'so' and 'such'.

To make an adjective stronger, we use 'so'. For example, Michael is so nice.

We use 'such' when we want to make an adjective plus a noun stronger.  For example, Michael is such a nice person.

For this reason it's correct to say "Michael is so nice person", because we have the adjective (nice) and the noun (person) together.

It's so simple, right?

Function/ਵਰਤੋਂ

So

ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘so’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਅਰਥ ‘very’ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨਿਕਲਦੇ ਹਨ।

This cake is so delicious!
I need to go to bed – I am so tired!

Such

ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨਾਂਵ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ‘such’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੱਕ ਗਿਣਨਯੋਗ ਨਾਂਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ‘such’ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ‘a’ ਜਾਂ ‘an’ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 

This is such a delicious cake!
We ate such good food at the restaurant last night!

So vs Such

3 Questions

ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਖਾਲੀ ਥਾਂਵਾਂ ਭਰੋ।

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension

Using ‘such’ + noun (without adjective)

Some nouns, such as ‘bore’ and ‘drag’, are the same as their verb form.

In this case, we can use such + noun to emphasise their qualities.

I don’t like studying Biology at school. It’s such a bore! And the lessons are such a drag!

Interesting facts

18 so such snake copy.jpg
OME_India_Episode_13

Conversation Cards

Convo cards link.JPG