1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 7

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
આજે One-minute English માં કિ તમને જણાવશે ‘mustn't' અને 'don't have to’ ના ઉપયોગ વિશે.

Session 7 score

0 / 4

  • 0 / 4
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Mustn't vs Don't have to

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘mustn't' and 'don't have to’.
આજે One-minute English માં કિ તમને જણાવશે ‘mustn't' અને 'don't have to’ ના ઉપયોગ વિશે.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi guys, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you the differences between 'mustn't' and 'don't have to'.

Now 'must' and 'have to' are similar in meaning – they are both used to describe obligations. However, their negative forms are completely different in meaning.

We still use 'mustn't' to talk about obligations. For example:
'In the house, I mustn't wear shoes' – you know, to keep the house clean.

But don't have to does not describe obligations, so the choice is yours. For example, if your teacher said 'you don't have to do your homework', well then the choice is yours. You can say 'alright, I won't'.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

We use 'must not' to talk about obligations. 'Must not' is used to say that something is not the right thing to do.
અંગ્રેજીમાં 'must not' નો ઉપયોગ જવાબદારી અથવા ફરજ વિશે વાત કરવા માટે થાય છે. જો કોઈ વસ્તુ અથવા કાર્ય કરવું સારી વાત ન હોય તો 'Must not' નો ઉપયોગ કરશું.

- You mustn't use your phone on an aeroplane.
- You mustn't make fun of your friends.


We use 'don't have to' to talk about things that are unnecessary – there is no obligation. You can if you want, but you don't need to.
જે વસ્તુ અથવા બાબત બિનજરૂરી હોય (કોઈ જવાબદારી નથી) તો એના વિશે વાત કરવા માટે 'don't have to' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. જો ઈચ્છો તો 'don't have to' નો ઉપયોગ કરી શકો છો પણ ન કરો એ હિતવાહ છે.

- You don't have to come to the party by 8pm.
- You don't have to read the book tonight. You can read it tomorrow.

Structure /વાક્યરચના 

Both 'mustn't' and 'don't have to' function as modal verbs, so they are always followed by a bare infinitive.
બન્ને 'mustn't' અને 'don't have to' એ 'modal verbs' તરીકે કાર્ય કરે છે. 'Modal verb' એટલે એક સહાયક ક્રિયાપદ જે આવશ્યકતા અથવા સંભાવના વ્યક્ત કરે છે. બન્ને 'bare infinitive' એટલે કે 'to' વિનાનું ક્રિયાપદ.

- I mustn't/don't have to go home early. (સાચો)
- I mustn't/don't have to going home early. (ખોટું)

Mustn't vs Don't have to

4 Questions

તમે કેટલું શીખ્યા? જાણો નીચેના પ્રશ્નોના જવાબ આપીને.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension: Past form of have to

'Don't need to' has the same meaning as 'don't have to' and it expresses something as being unnecessary – there is no obligation. You can also use 'needn't' as it means the same as 'don't need to'.

'Don't need to' અને 'don't have to' નો અર્થ સરખો જ છે. બન્નેનો જાણાવે છે કે કોઈ બાબત અથવા વસ્તુ બિનજરૂરી છે અને કોઈ જવાબદારી નથી. તમે 'needn't' નો પણ ઉપયોગ કરી શકો છે. 'Needn't' અને 'don't need to' નું અર્થ એક જ થાય છે.

- You needn't come/don't need to come to class today.
- We don't need to/don't have to be here.

 

Interesting facts

07 mustn't switz copy.jpg

 

07 dont have to tax UAE.jpg


Conversation Cards

Conversation Cards E01.jpg