1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

  1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 6

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘must' and 'have to’.
આજે One-minute English માં કિ તમને જણાવશે ‘must' અને 'have to’ ના ઉપયોગ વિશે.

Session 6 score

0 / 4

  • 0 / 4
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Must vs Have to

In today's One-minute English, Kee will explain how to use ‘must' and 'have to’.
આજે One-minute English માં કિ તમને જણાવશે ‘must' અને 'have to’ ના ઉપયોગ વિશે.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi guys, this is Kee from BBC Learning English. Today I'm going to tell you the differences between 'must' and 'have to'.

Both 'must' and 'have to' talk about obligations…however!

Now, we use 'have to' when we talk about obligations others decide for us. It's a law or a rule, so it cannot be changed. For example, at BBC, we have to show our passes to enter the building. This is a rule decided by the BBC.

On the other hand, we use 'must' to talk about obligations we decide for ourselves or others. For example, my boss might say to me 'you must be more organised', or I might say to myself 'I must exercise more often.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

We use 'must' to talk about obligations which we decide for ourselves or for others.
પોતાના માટે અથવા બીજા માટે નક્કી કરેલ જવાબદારી વિશે વાત કરવામાં માટે અંગ્રેજીમાં 'Must' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
- I must clean my room. (પોતાના માટે નક્કી કર્યું છે)
- You must stop smoking. (તમે બીજા માટે નક્કી કર્યું છે)

We use 'have to' to talk about obligations which are decided by others. These are often rules and orders from someone else.
જ્યારે તમારા માટે બીજી વ્યક્તિ જવાબદારી નક્કી કરે ત્યારે અંગ્રેજીમાં 'have to' નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. બીજી વ્યક્તિ મોટાભાગે નિયમ અથવા આદેશ આપે છે. 

- I have to clean my room. (માતા-પિતાનો આદેશ)
- I have to stop smoking. (ડૉક્ટરનો આદેશ)

Structure /વાક્યરચના

Both 'must' and 'have to' function as modal verbs, so they are always followed by a bare infinitive.
બન્ને 'must' અને 'have to' એ 'modal verbs' તરીકે કાર્ય કરે છે. 'Modal verb' એટલે એક સહાયક ક્રિયાપદ જે આવશ્યકતા અથવા સંભાવના વ્યક્ત કરે છે. બન્ને 'bare infinitive' એટલે કે 'to' વિનાનું ક્રિયાપદ.

- I must/have to clean my room. (સાચો)
- I must/have to cleaned my room. (ખોટું)

Game: Must vs Have to

4 Questions

<Check what you've learned by answering the questions in the quiz.>

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension: Past form of have to

One major difference is that 'must' does not have a past form, whereas 'have to' can be used in the past tense, as in 'had to'.
સૌથી મુખ્ય તફાવત છે કે 'must' નું ભૂતકાળ નથી જ્યારે 'have to' નો ભૂતકાળ હોય છે 'had to'.

- I had to go to school during the summer holidays. (શાળાનો હુકમ)
- I had to wear a suit to work. (નોકરીનું હુકમ)

Interesting facts


06 have to china copy.jpg06 conditionals left hand copy.jpg

Conversation Cards

Convo cards link.JPG