1

ਯੂਨਿਟ 1: One-minute English

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 One-minute English

ਸੈਸ਼ਨ 5

In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
આજે One-minute English માં ફિલ જણાવશે ‘would rather’ નો ઉપયોગ કેવી રીતે કરવું.

Session 5 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Real conditionals

In today's One-minute English Phil will explain how to use real conditionals.
આજે એક મિનિટ ઇંગ્લિશનમાં ફિલ તમને શીખવશે 'real conditionals' નો ઉપયોગ કઈ રીતે કરવું.

Watch the video and read our language summary to answer the questions in the quiz.

Show transcript Hide transcript

Hi guys, it's Phil from BBC Learning English. Today we're going to look at how we can make conditional sentences easy.

So let's start with a real conditional, something like "If it rains tomorrow, I'll bring an umbrella". It's real because it might happen… guys, it's London, it might happen, it might rain tomorrow.

To make them, you just need to remember that there are two bits, the 'if' bit and we've got the 'results' bit. For the 'if' bit, just use a present tense, for the 'results' bit we can use 'will' like the future. The other thing to remember is that the order doesn't matter, you can put them any way round.

Function/કેવી રીતે ઉપયોગ કરવું

We use real conditionals to describe future possibilities.
Real conditionals નો ઉપયોગ અમે ભાવિ શક્યતાઓને વર્ણવવા માટે કરવામાં આવે છે.

We use them when one possible result depends on something else happening.
જ્યારે સંભવિત પરિણામ કોઈ વસ્તુ થાય છે કે નહીં તેના ઉપર આધારિત હોય ત્યારે real conditionals નો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.

If I finish work early, I'll go shopping.
If I wake up early tomorrow, I'll make a big breakfast.


If we use a real conditional, it means that we believe that something is genuinely possible.
જો real conditionals કરવામાં આવે તો અર્થ થયો કે તમને ખાતરી છે કે વસ્તુ થઈને રહેશે.

Structure /વાક્યરચના

Positive form: સકારાત્મક

if + present tense + will future
if + વર્તમાનકાળ + ભવિષ્યકાળ

If I like the music, I'll dance
I'll dance if I like the music

Negative form: નકારાત્મક

We add do + not to the 'if' clause to make the negative form.
Do + not સાથે 'if' વાક્યાવયવના જોડાણથી નકારાત્મક વાક્ય બને છે. 

If I don't like the music, I'll go home.
I'll go home if I don't like the music.

Question form: પ્રશ્નવાચક

We add do + not to the 'if' clause to make the negative form.
Do + not સાથે 'if' વાક્યાવયવના જોડાણથી નકારાત્મક વાક્ય બને છે.

If I make dinner, will you stay?
Will you stay if I make dinner?

Game: Real conditionals

4 Questions

નીચેના સવાલોના જવાબ આપો.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Extension: other verbs and tenses

We have looked at examples of real conditionals using the following:
આપણે નીચેના બાબતોનો ઉપયોગ કરીને આજે real conditionals ના વિવિધ દાખલાઓ વિશે જાણ્યું. 

 • present simple in the if clause ('if' વાક્યાવયવમાં સામાન્ય વર્તમાનકાળ)
 • 'will' in the results clause (પરિણામ વાક્યાવયવમાં 'will' નો ઉપયોગ)

But, did you know, you can also:
પણ શું તમને ખબર છે કે તમે

 • Use any present tense in the if clause: this means that the condition does not have to be in the present simple e.g.
  તમે 'if' વાક્યાવયવ સાથે વર્તમાનકાળનો ઉપયોગ કરો: આનો અર્થ થયો કે જરૂર નહીં કે 'condition' સામાન્ય વર્તમાનકાળ હોય. દાખલા તરીકેઃ

  If the road has been blocked by snow by tomorrow morning, I won't go to work.
  If it is still raining on Friday, I won't got to the beach.

 • Use other modal verbs in the results clause - this might say how likely you think the results are.
  પરિણામ વાક્યાવયવ સાથે બીજું ક્રિયાપદનો ઉપયોગ કરો - આ જણાવશે કે તમારા મતે પરિણામ શું હોઈ શકે.

  If it snows on Friday, I could build a snowman - but I don't really want to.
  If it snows on Friday, I might build a snowman - but I'm not sure

Interesting Facts

OME5 interesting facts.05 conditionals will float copy.jpg

Conversation Cards

Conversation Cards E01.jpg