ਸੈਸ਼ਨ 3

How do you say the words you see and hear in the news? In Pronunciation in the News, we take a word that's dominating the headlines and teach you how to say it like a native speaker.

Sessions in this unit

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Pronunciation in the News

Resigned

US National Security Adviser Michael Flynn has resigned over allegations he discussed US sanctions with Russia before Donald Trump took office. How do we pronounce the word resigned? Watch the video and find out.

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

The 'resign' quiz

3 Questions

Check what you know about the pronunciation of 'resign'.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

More pronunciation work

If you want to improve your pronunciation even more, try our series The Sounds of English or Tim's Pronunciation Workshop.

End of Session 3

Join us in Session 4 for The Teachers' Room, where Dan and Sian give tips on how to correct students' errors.

Session Vocabulary

 • Pronouncing resigned

  • There are two syllables: re-signed
  • The stress is on the second syllable: reSIGNED.
  • The 'g' is silent – you don't pronounce it.
  • In phonemic script, the word is written like this: /rɪˈzaɪnd/