1

ਯੂਨਿਟ 1: English Together

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  First Impressions

  25 Jan 2018

  How accurate are our first impressions of people when we first meet them? In today’s episode we will be discussing first impressions.
  ንሰባት ንመጀመርያ ጊዜ ምስ እንረኽቦም ዝሓድሩና ቀዳሞት ጦብላሕታትት ክሳዕ ክንደይ ልክዕ’ዮም? ኣብዚ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ዝሓድረና ቀዳማይ-ጦብላሕታ ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Mobile phone addiction

  30 Jan 2018

  Is it possible to spend too much time on your mobile phone? In today’s episode we will be discussing mobile phone addiction.
  ኣዝዩ ብዙሕ ጊዜ ተንቀሳቐሲ-ተሌፎን ኣብ ምጥቃም ከነጥፍእ ይግባእዶ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ወልፊ ተንቐሳቐሲ-ተሌፎን ክንመያየጥ ኢና።

   

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Happy at Work

  22 Feb 2018

  Are you happy in your job? In today’s episode we will be discussing whether people enjoy going to work.
  ኣብ ስራሕኩም ሕጉሳት ዲኹም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ሰባት ንስራሕ ተደሲቶም ድዮም ዝወፍሩ ዚብል ዛዕባ ኣልዒልና ክንመያያጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 4

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can we control pain?

  30 Jan 2018

  Can we control pain? In today’s episode we will be discussing whether it’s possible to control physical pain.
  ቃንዛ ክንቈጻጸሮ ንኽእል'ዶ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና “ኣካላዊ ቃንዛ ክንቈጻጸሮ ይከኣል ድዩ” ዚብል’ዩ ትሕዝትኡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 5

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  What would you do if you found a wallet full of cash?

  07 Mar 2018

  What would you do if you found a wallet full of cash? In today’s episode we will be discussing money and honesty.
  ገንዘብ ዝመልአት ማሕፉድ እንተ ትረኽቡ እንታይ ኰን ምገበርኩም? ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ገንዘብን ቅንዕናን ክንዝቲ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 6

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How long should you wash your hands?

  14 Mar 2018

  How long should you wash your hands? In today’s episode we will be discussing handwashing and hygiene.
  ኣእዳውና ንክንደይ ዝኣክል ጊዜ ክንሕጸብ ይግባኣና? ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ብዛዕባ ኢድ-ምሕጻብን ስነ-ጽርየትን ኢና ንመያየጥ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 7

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can we change our personality?

  21 Mar 2018

  Can we change our personality? In today’s episode we will be discussing if it’s possible to change who we are.
  ሰብኣዊ-መንነትና ክንቕይር ንኽእል'ዶ? ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ንገዛእ ርእስና ክንልውጥ ንኽእል'ዶ ብዝብል ጕዳይ ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 8

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Is one career enough?

  29 Mar 2018

  Is one career enough?
  In today’s episode we will be discussing how the world of work is changing.

  ሓደ ሞያ እኹል ድዩ?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብ ናይ ስራሕ-ዓለም ብኸመይ ይልወጥ ኣሎ ብዝብል ጕዳይ ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 9

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Can we teach the girls of the future with books of the past?

  04 Apr 2018

  Can we teach the girls of the future with books of the past?
  In today’s episode we will be discussing how men and women are portrayed in primary school textbooks around the world.

  ንናይ ሎም ዘበን ኣዋልድ ብናይ ቀደም መጻሕፍቲ ክንምህረንዶ ንኽእል?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዓለም ኣሰብኡትን ኣንስትን ኣብ ናይ መባእታዊ ትምህርቲ መጻሕፍቲ ብኸመይ ዓይነት ኣቀራርባ ከም ዝቐርቡ ክንዝቲ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 10

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Lonely in London

  11 Apr 2018

  Do you think large cities make people lonely?
  In today’s episode we will be discussing how easy it is to make friends in a large city.

  ዓበይቲ ከተማታት ንሰባት ጽሙዋ ከም ዝስምዖም ይገብራ'ዶ ይመስለኩም?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሰባት ኣብ ዓበይቲ ከተማታት ክሳብ ክንደይ ብቐሊሉ ዕርክነት ክምስርቱ ከም ዝኽእሉ ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 11

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  What makes a good boss?

  18 Apr 2018

  What makes a good boss?
  In today’s episode we will be discussing the qualities of a good boss.

  ንሓደ ሰብ ጥዑይ ሓለቓ’ዩ ኢሎም ከጸውዕዎ ዝኽእሉ ባህሪያት ኣየኖት’ዮም?

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 12

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Why do we need sleep?

  27 Apr 2018

  Why do we need sleep?
  In today’s episode we will be discussing how sleep is related to our health.

  ድቃስ ንምንታይ የድሊ?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ድቃስ ምስ ጥዕናና ብኸመይ ከም ዝተኣሳሰሩ ክንዝቲ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 13

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to solve the problem of waste

  02 May 2018

  How to solve the problem of waste.
  In today’s episode we will be discussing recycling and possible solutions to the problem of waste.

  ሽግር ጐሓፍ ብኸመይ ከም ዝፍታሕ።
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ጐሓፍ ብኸመይ ዳግም ከም ዚምስራሕን ኪተኣታቶዉ ዘለዎም ፍታሓትን ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 14

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Inventions that made the modern economy

  11 May 2018

  Which inventions do you think made the modern economy?
  In today’s episode we will be discussing which inventions we think are vital to the modern economy.

  ኣየኖት ምህዞታት’ዮም ንዘመናዊ ቍጠባ ዘደንፍዑ?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ንዘመናዊ ቁጠባ ዝጸልዉ ምህዞታት ክንዝቲ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 15

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Road-mending grandmothers

  18 May 2018

  Do you think people should take complete responsibility for their local area?
  In today’s episode we will be discussing whether it was a good thing for a group of grandmothers to fix the road in their village.

  ሰባት ንከባቢኦም ምሉእ ሓላፍነት ክወስድሉ ዝግባእዶ ይመስለኩም?
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ እተን እኖሓጎታት ኣብ ቍሸተን ዝርከብ ጽርግያ ንኽጽግና ዝወሰድኦ ስጕምቲ ቅኑዕ’ዶ ነይሩ ዚብል’ዩ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 16

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Is literature important?

  25 May 2018

  Do you think reading great literature is important?
  In today’s episode we will be discussing whether it is important for people to read fiction.

  ብሉጽ ስነ-ጽሑፍ ምንባብ ኣገዳሲ’ዩ ይመስለኩም’ዶ ትሓስቡ?
  ወይ ፈጠራዊ ጽሑፍ ፡ ኣገዳሲ ደዩ ኣብ ዝብል ኣብ ናይ ሎሚ ትምህርትና ክንዘራረበሉ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 17

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Fathers and parenting

  30 May 2018

  Do you think fathers spend enough time with their children?
  In today’s episode we will be discussing the possible benefits of fathers spending more time with their children.

  ኣቦታት ምስ ደቆም እኹል ጊዜ ዘሕልፉ’ዶ ይመስለኩም?
  ኣብ ናይ ሎሚ ትሕዝቶና ብዛዕባ ርኡይ ረብሓታት ምስ ደቆም እኹል ጊዜ ዘሕልፉ ኣቦታት ክንመያየጥ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 18

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Plastic bottle panic

  08 Jun 2018

  Plastic Bottle Panic!
  In today’s episode we are talking about the issues surrounding bottled drinks and the environment.

  ራዕዲ ብፕላስቲክ ናይ መዕቆሪ ፈሳሲ
  ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ብፕላስቲክ ዝተሰርሐ መትሓዚ ማይን ከባብን ዝምልከት ክኸውን’የ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 19

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Changing consumer tastes

  15 Jun 2018

  Changing Consumer Tastes
  In today’s episode we are discussing how global trends are affecting the things we eat and drink.

  ጣዕሚ ምቕያር ኣህላኺ
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ሳዕቤን ዓለምለኻዊ ምልክታት ኣብ እንበልዖን እንሰትዮን ነገራት ክኸውን’ዩ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 20

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How close is too close?

  22 Jun 2018

  How close do you like to stand to someone when you talk to them?
  ምስ ሰባት ክተዕልሉ እንከሎኩም ክሳዕ ክንደይ ቀሪብኩም ክትዛረቦዎም ትደዩ?

  In today’s episode we will be discussing how people in different countries think about personal space.
  ኣብ ዝቕጽል መደብ English Together ሰባት ብዛዕባ ብሕታዊ ቦቶኦም ኣብ ዝተፈላለዩ ሃገራት ብኸመይ ይሓስቡ ዝብል ዝርርብ ሒዝናልኩም ክንቀርብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 21

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Tanzania’s app-based health insurance

  29 Jun 2018

  Tanzania’s app-based health insurance
  In today’s episode we will be discussing how mobile phones are changing our lives – for the better.

  ኣበ ኣጠቃቅማ ሞባይል ዝተመርኮሰ መድሕን ጥዕና
  ኣጠቃቅማ ሞባይል ብኸመይ ንሂወትና ብዝሓሽ ኩነታት ከምዝቅይሮ ናይ ሎሚ ሙሁሮና ክኸዉን’ዩ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 22

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Late for the wedding!

  06 Jul 2018

  What are weddings like where you live?
  In today’s episode we will be discussing the similarities and differences between weddings in different cultures.

  ኣብ እትነብሩሉ ከባቢ መርዓ ከመይ ይመስል፧
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝተፈላለዩ ባህልታት ዘሎ ተመሳሳልነትን ፍልልይን መርዓ ክንርኢ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 23

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Pet therapy

  13 Jul 2018

  Today we will be discussing the idea that our relationships with animals can lead to positive health benefits.

  ሎሚ ርክብ ምስ እንስሳታት እወንታዊ ጥዕናዊ ረብሓታት ኣለዎ ንዝብል ሓሳብ ክንርኢ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 24

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Right-handed or left-handed – which is better?

  18 Jul 2018

  Right-handed or left-handed – which is better?
  ካብ ዓኼላይን የማናይን ኢድ ካብ ምዃን ኣየናይ ይሓይሽ?

  In today’s episode we will be discussing whether being right-handed or left-handed makes a difference.
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና የማናይን ዓኼላይን ምዃን ዘምጽኦ ለውጢ እንተሎ ክንርኢ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 25

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How late is too late?

  27 Jul 2018

  How important for you is it that people are on time?
  ሰባት ኣብ ሰዓቶም ክረከቡ እንከለው ማዕረ ክንደይ ኣገዳሲ’ዩ።

  In today’s episode we will be discussing how people think about time.
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ሰባት ብዛዕባ ግዜ ዘለዎም ኣረኣእያ ክንዛረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 26

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How to split the bill

  02 Aug 2018

  Going to restaurants can be a wonderful experience… until the bill arrives! In today’s episode we are talking about the cultural issues surrounding who pays the bill.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 27

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Hypnotism – madness or medicine?

  10 Aug 2018

  Hypnotism – madness or medicine?
  ምዕንዛዝ- ጽላለ ድዩ ወይስ መድሓኒት?

  In today’s episode we will be discussing the possible advantages and disadvantages of hypnotism.
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ረብሓታትን ጉድኣትን ምዕንዛዝ ክንርኢ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 28

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  No man is an island

  17 Aug 2018

  Is it better to live in a big city or somewhere quiet? In today’s episode we will be discussing the places where we live.

  ኣብ ዓቢ ከተማ ምቕማጥዶ ይሓይሽ ወይስ ኣብ ጽምው ቦታ። ኣብ ናይ ሎሚ ኣርእስትና ብዛዕባ እንቕመጥሎም ቦታታት ክንዛረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 29

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Age is just a number

  24 Aug 2018

  Age is just a number.
  ዕድመ ቁጽሪ ጥራሕ እዩ።

  In today’s episode we will be discussing how we can achieve our dreams at any age.
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ከመይ ጌርና ኣብ ዝኾነ ዕድመ ዕላማና ከምንወቅዕ ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 30

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Persuasion

  31 Aug 2018

  Persuasion
  ምእማን

  In today’s episode we will be discussing how best to persuade other people about our ideas.
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ከመይ ጌርና ንካልኦት ሰባት ኣብ ናትና ሓሳባት ከምእነእትዎም ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 31

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Gender pay gap

  07 Sep 2018

  Gender pay gap
  ፍልልይ ክፍሊት ብጾታ

  In today’s episode we will be discussing the issue of gender pay gap in our society.
  ኣብ ናይ ሎሚ መደብና፡ ኣብ ሕብረተሰብና ብምኽንያት ጾታ ዝግበር ናይ ክፍሊት ፍልልይ ዝምልከት ክኸውን ኢዩ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 32

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Safe as houses

  14 Sep 2018

  Safe as houses

  In today’s programme we will be discussing issues around housing in different cultures.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 33

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  You don’t have to be macho to be male

  21 Sep 2018

  You don't have to be macho to be male.
  In today's episode we will be discussing male primary school teachers.

  ተባዓታይ ንምኻን ተባዓታያዊ ባእታት ከተርኢ ግድን ኣይኮነን።
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ብዛዕባ መማህራን መባእታ ደቂ ተባዕትዮ ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 34

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Divorce parties

  28 Sep 2018

  Divorce parties
  ናይ ፍትሕ ድግስ

  In today’s episode we will be discussing people celebrating their divorce with a party
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ብዛዕባ ንፍትሕ ብድግስ ዘብዕልዎ ሰባት ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 35

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Good morning India!

  05 Oct 2018

  In today's episode we discuss the effects caused by millions of new internet users in developing economies.
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ብዛዕባ ኣብ ሳልሳይ ዓለም ዝርከቡ ሓደሽቲ ተጠቀምቲ ኢንተርነትን ሳዕቤናቱን ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 36

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  How important is the sea?

  10 Oct 2018

  How important is the sea?
  In today’s episode we will be discussing whether people value the sea enough.

  ኣገዳስነት ባሕሪ ማዕረ ክንደይ እዩ?
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል ደቂ ሰባት ንባሕሪ ብዝግባእ ይግደሱሎ’ዶ ብዝብል ኣርእስቲ ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 37

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  The Fourth Industrial Revolution

  19 Oct 2018

  The Fourth Industrial Revolution
  ምጅማር ራብዓይ እንዳስትርያዊ ምንቕስቃስ

  In today’s episode we will be discussing how technology continues to change the way we live our lives.
  ኣብ ናይ ሎሚ ክፋል፡ ከመይ ገሩ ተክኖሎጂ ንኣነባብራና ከም ዝቅይሮ ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 38

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Eat your leftovers!

  26 Oct 2018

  In today’s episode we will be discussing the relationship between food, the individual and the community.
  ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ትምህርትና ብዛዕባ ዝምድናታት ኣብ መንጎ መግብን፡ ውልቀሰባትን፡ ሕብረተሰብን ክንዘራረብ ኢና።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 39

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Should we pay kids to do homework?

  02 Nov 2018

  In today’s episode we will be discussing whether children should be paid to do their maths homework.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 40

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Cold callers

  07 Nov 2018

  In today’s episode we are discussing unwanted phone calls and what we can do to avoid them.
  ኣብ ናይ ሎሚ መዓልቲ ክፋል ብዛዕባ ዘይተደልየ ናይ ተለፎን ጽዊዒትን ከመይ ገርና ከም እንዉግዶን ክንዘራረብ ኢና።