1

ਯੂਨਿਟ 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 English on the Street

ਸੈਸ਼ਨ 8

วันนี้ชานและแคลร์มานั่งเล่นเกมตอบคำถามจากนิตยสาร มาดูว่าแคลร์ได้ทำกิจกรรมแบบชาวอังกฤษไปแล้วกี่อย่าง
รวมถึงฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect tense) ด้วยค่ะ

Today Sian finds out how many British activities Clare has tried. Join them to learn how to use the present perfect.

Sessions in this unit

Session 8 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

British activities! How to use the present perfect for experiences

การพูดคุยเกี่ยวกับประสบการณ์: วิธีการใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect) และประโยคที่ใช้คำกริยาในรูปอดีต (past simple)

Talking about experiences: How to use the present perfect and past simple

วันนี้ชานและแคลร์มานั่งเล่นเกมตอบคำถามจากนิตยสาร มาดูว่าแคลร์ได้ทำกิจกรรมแบบชาวอังกฤษไปแล้วกี่อย่าง
รวมถึงฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect tense) ด้วยค่ะ

Today Sian and Clare try a magazine quiz to find out how many British activities Clare has tried. Join them to learn how to use the present perfect.

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

สรุป

Present Perfect

To talk about life experiences in English we use the present perfect: Subject + have/has + past participle
เวลาจะพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษ เราใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect): ประธาน + have/ has + คำกริยาในรูปอดีต

The present perfect is used for an action that happened at some point in the past. The date or time that it happened is not mentioned. The focus is on the action, not when it happened.
ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect) ใช้สำหรับสิ่งที่เราทำในอดีต โดยไม่ต้องเจาะจงวันและเวลา แต่เน้นบอกเล่าสิ่งที่ทำมากกว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้น

 • Have you ever been to Buckingham Palace?
  Yes, I have. / No, I haven't.

 • I've never tried fish and chips.
 • I've visited London.

When you talk about a specific time in the past, you need to use the past simple, NOT the present perfect
เวลาจะพูดเพื่อเจาะจงเวลาในอดีต ต้องใช้ past simple ไม่ใช่ present perfect

 • Have you ever had a roast dinner?

      Yes, I have. I had one last Sunday. It was delicious!

To do

Try this quiz to find out how well you can use the present perfect and past simple

Present Perfect or Past Simple

3 Questions

Complete the gaps to find out how well you can use these forms?

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

  Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for our next episode of English on the street to learn more about English pronunciation, grammar and vocabulary.

กลับมาติดตามตอนต่อไปของ English on the street เพื่อฝึกการออกเสียง ไวยากรณ์ และคำศัพท์เพิ่มเติมนะคะ

ਵਿਆਕਰਨ ਸੈਸ਼ਨ

 • เวลาจะพูดถึงประสบการณ์ที่ผ่านมาแล้วเป็นภาษาอังกฤษ เราใช้ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect): ประธาน + have/ has + คำกริยาในรูปอดีต

  ประโยคปัจจุบันสมบูรณ์ (present perfect) ใช้สำหรับสิ่งที่เราทำในอดีต โดยไม่ต้องเจาะจงวันและเวลา แต่เน้นบอกเล่าสิ่งที่ทำมากกว่าช่วงเวลาที่เกิดขึ้น

  • Have you ever been to Buckingham Palace?
  • Yes, I have. / No, I haven't.

  เวลาจะพูดเพื่อเจาะจงเวลาในอดีต ต้องใช้ past simple ไม่ใช่ present perfect

  • Have you ever had a roast dinner?
  • Yes, I have. I had one last Sunday. It was delicious!