1

ਯੂਨਿਟ 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 English on the Street

ਸੈਸ਼ਨ 5

วิธีใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำ

วันนี้ชานกับแคลร์ออกไปเที่ยวในลอนดอน และถามคนทั่วไปว่าเขากำลังทำอะไรกันบ้าง! ตามมาพบปะกับชาวลอนดอน และฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำกันเลยค่ะ

Today Sian and Clare are out and about in London, asking people what they are doing! Join them to meet some Londoners and learn how to use the present continuous...

Sessions in this unit

Session 5 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Out in London!

วิธีใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำ

วันนี้ชานกับแคลร์ออกไปเที่ยวในลอนดอน และถามคนทั่วไปว่าเขากำลังทำอะไรกันบ้าง! ตามมาพบปะกับชาวลอนดอน และฝึกการใช้ประโยคปัจจุบันกำลังทำกันเลยค่ะ

How to use the present continuous

Today Sian and Clare are out and about in London, asking people what they are doing! Join them to meet some Londoners and learn how to use the present continuous...

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

สรุป

Present continuous
ปัจจุบันกำลังทำ

To talk about things that are happening now - or for things which are happening around now.
เวลาพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ - หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน

Subject + am/is/are + verb+ing
ประธาน + am/is/are + คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing

 • I'm having a coffee with my friend
  ฉันกำลังดื่มกาแฟกับเพื่อน

 • I'm studying English
  ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ

To do

Choose the correct option to complete each sentence

เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในประโยค

How well can you use the present continuous?

3 Questions

Choose the correct option to complete each sentence

เติมคำตอบที่ถูกต้องลงในประโยค

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

กลับมาติดตาม English on the street ตอนต่อไปด้วยนะคะ เราจะพาไปดูว่า ชาวกรุงลอนดอนกำลังทำอะไรกันบ้าง

Join us for our next episode of English on the street to find out how to use weak forms to make you speak more fluently…

Session Vocabulary

 • ปัจจุบันกำลังทำ

  เวลาพูดถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ - หรือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในช่วงเวลาปัจจุบัน

  Subject + am/is/are + verb+ing
  ประธาน + am/is/are + คำกริยาที่ลงท้ายด้วย -ing

  • I'm having a coffee with my friend
   ฉันกำลังดื่มกาแฟกับเพื่อน

  • I'm studying English
   ฉันกำลังเรียนภาษาอังกฤษ