1

ਯੂਨਿਟ 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 English on the Street

ਸੈਸ਼ਨ 3

Find out how to use -ed and -ing adjectives

แคลร์บอกชานว่า ในสหราชอาณาจักรมีหลายอย่างที่แปลกแต่น่าสนใจ และมาชมกันว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing ใช้ต่างกันอย่างไร

Today Clare tells Sian what she finds strange and surprising about the UK. Join us to find out more and to learn the difference between adjectives ending in –ing and –ed.  

Sessions in this unit

Session 3 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

The UK is strange!

วิธีใช้คำคุณศัพท์ ที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing

แคลร์บอกชานว่า ในสหราชอาณาจักรมีหลายอย่างที่แปลกแต่น่าสนใจ และมาชมกันว่าคำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย -ed และ -ing ใช้ต่างกันอย่างไร

How to use –ing and –ed adjectives

Today Clare tells Sian what she finds strange and surprising about the UK. Join us to find out more and to learn the difference between adjectives ending in –ing and –ed.  

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

สรุป

-ing adjectives

คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘-ing’ ใช้กับสิ่งของหรือสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้สึก
'ing' adjectives describe things and situations that cause a feeling.

 • Queues are annoying!
 • English pronunciation is confusing!

-ed adjectives
แต่คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย ‘-ed’ ใช้กับความรู้สึกของเรา

'ed' adjectives describe the feeling of the person

 • Clare is surprised!
 • Clare is confused!

To do

เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมลงในช่องว่าง

Choose the correct word to complete the blanks.

-ed or -ing?

3 Questions

เลือกคำตอบที่ถูกต้องเพื่อเติมลงในช่องว่าง

Choose the correct word to complete the blanks.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

ติดตามตอนต่อไปของ English on the street กันว่า คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่ชาวไทยคุ้นหู มีวิธีการออกเสียงที่ถูกต้องอย่างไร


Join us for our next episode of English on the street to find out how to pronounce English words which are used in Thai

Session Vocabulary

 • confusing / confused

  น่าสับสน / สับสน

  surprising /surprised

  น่าแปลกใจ / แปลกใจ

  annoying /annoyed

  น่ารำคาญ / รำคาญ

  boring /bored

  น่าเบื่อ / เบื่อ

  tiring / tired

  น่าอ่อนเพลีย / อ่อนเพลีย