1

ਯੂਨਿਟ 1: English on the Street
Everything you need to know to become a better English speaker

ਯੂਨਿਟ ਚੁਣੋ

 1. 1 English on the Street

ਸੈਸ਼ਨ 2

Find out about the sh and ch sounds

แคลร์และชานไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ มาชมกันว่าทั้งสองคนรับประทานอะไร และฝึกวีธีการออกเสียง 2 แบบด้วย

Today Clare and Sian are having a traditional British meal! Join them to find out what they are eating and to learn how to pronounce 2 difficult sounds.

Sessions in this unit

Session 2 score

0 / 4

 • 0 / 4
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

It's time for fish and chips!

วิธีการออกเสียง ‘sh’ และ ‘ch’

แคลร์และชานไปรับประทานอาหารพื้นเมืองของอังกฤษ มาชมกันว่าทั้งสองคนรับประทานอะไร และฝึกวีธีการออกเสียง 2 แบบด้วย

How to pronounce 'sh' and 'ch'

Today Clare and Sian are having a traditional British meal! Join them to find out what they are eating and to learn how to pronounce 2 difficult sounds.

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ

สรุป

/tʃ/ เป็นเสียงที่สั้นกว่ามาก เริ่มด้วยการนำลิ้นมาจรดใกล้ฟันหน้าด้านบน และปล่อยลมออกมาสั้น ๆ

ส่วน /ʃ/ ให้ทำปากเป็นวงกลม ลิ้นอยู่ใกล้ฟันหน้าแต่ไม่แตะเพดานปาก

Summary

The /tʃ/ is a much shorter sound. You start with your tongue near the top of your mouth, and then you release the air suddenly.

With the /ʃ/ sound the mouth is round - and the tongue is near the front of your mouth – but not touching the roof.

To do

ฟังเสียง แล้วเลือกว่าเป็นคำไหน

Listen to the speaker and choose which word they say.

Can you hear a 'sh' word or a 'ch' word?

4 Questions

ฟังเสียง แล้วเลือกว่าเป็นคำไหน

Listen to the speaker and choose which word they say.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

ติดตามตอนต่อไป ของ English on the Street เพื่อเรียนวิธีใช้ -ed และ -ing ลงท้ายคำคุณศัพท์

Join us for the next episode of English on the Street to learn the difference between -ed and -ing endings.

Session Vocabulary

 • Cheese

  ชีส

  Chocolate

  ช็อกโกแลต

  French fries

  เฟรนช์ฟรายส์

  Sushi

  ซูชิ

  Mushroom

  มัชรูม (เห็ด)

  Shrimp

  ชริมพ์ (กุ้ง)