1

ਯੂਨਿਟ 1: English in the News Punjabi

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Climate change: Is India doing enough?

  01 May 2019

  India is one of the countries most vulnerable to climate change. How well is the country helping to fight the problem? Join Rajvir and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Jugaad: obstacle or inspiration?

  29 May 2019

  Jugaad may be the secret behind a number of Indian successes. Is it a solution to global problems or could it be a problem? Join Rajvir and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it.

  ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਈਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰਣ ਜੁਗਾੜ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈਹੈ? ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ।

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  1m species face extinction

  31 May 2019

  A recent UN report suggests 1m species could face extinction. Join Rajvir and Phil to find out more about the issue and learn expressions to talk about it. 

  ਇੱਕ ਖੋਜ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਲੋਪ ਹੋਣ ਕਿਨਾਰੇ ਹਨ। ਰਾਜਵੀਰ ਅਤੇ ਫ਼ਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ।