ਸੈਸ਼ਨ 20

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเด็กมีแนวโน้มจะแพ้อาหารมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ตามแซมและแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และรู้จักสามวลีภาษาอังกฤษที่หมายถึงการเพิ่มขึ้น

Recent studies have found that children are far more likely than ever before to develop food allergies. Join Sam and Clare to find out more about this news story and to learn three phrases relating to becoming bigger or rising.

 

Session 20 score

0 / 3

  • 0 / 3
    ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Food allergies การแพ้อาหาร

Recent studies have found that children are far more likely than ever before to develop food allergies. Join Sam and Clare to find out more about this news story and to learn three phrases relating to becoming bigger or rising.

ผลการศึกษาพบว่า ปัจจุบันเด็กมีแนวโน้มจะแพ้อาหารมากขึ้นกว่าแต่ก่อน ตามแซมและแคลร์มาอ่านข่าวนี้ และรู้จักสามวลีภาษาอังกฤษที่หมายถึงการเพิ่มขึ้น

[Background Image: GETTY IMAGES]

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary 

(to be) on the rise
increasing (adjective)

an (allergy) explosion
a sudden or quick increase in the size or in number of something

to ramp up
to increase the rate or level of something, especially the rate at which we produce products

 

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sam and Clare discussed. 👇

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

  • (to be) allergic
    แพ้

    an allergy
    โรคภูมิแพ้