ਸੈਸ਼ਨ 2

A study suggests that it's healthy to eat all 3 meals before 3.00 pm! Join Sian and Clare to find out more about this news story and to learn useful language to talk about dieting and health
ผลการศึกษาค้นพบว่า การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อก่อนบ่าย 3 ดีต่อสุขภาพ! ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ พร้อมฝึกใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการควบคุมอาหารและสุขภาพค่ะ

Session 2 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

How to talk about health and dieting

Dieting and health

A study suggests that it's healthy to eat all 3 meals before 3.00 pm! Join Sian and Clare to find out more about this news story and to learn useful language to talk about dieting and health.
ผลการศึกษาค้นพบว่า การรับประทานอาหารครบ 3 มื้อก่อนบ่าย 3 ดีต่อสุขภาพ! ตามชานและแคลร์ไปอ่านข่าวนี้ พร้อมฝึกใช้คำศัพท์เกี่ยวกับการควบคุมอาหารและสุขภาพค่ะ

[Background Image: GETTY IMAGES]

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

Useful vocabulary

lose weight
become thinnner

put on weight
become fatter

craving
a strong desire for something

crave 
really, really want something

fast 
not eat any food for a period of time

To do

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sian and Clare discussed.

Diet Quiz!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • lose weight
  become thinnner

  put on weight
  become fatter

  craving
  a strong desire for something

  crave 
  really, really want something

  fast 
  not eat any food for a period of time