ਸੈਸ਼ਨ 16

คุณเห็นด้วยกับการเรียกเก็บภาษีเนื้อแดงหรือไม่? ตามชานกับแคลร์มาอ่านข่าวนี้กันว่าเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงเสนอแนะให้เก็บภาษีเนื้อแดง รวมถึงมารู้จักสามสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีคำว่าเนื้อด้วยค่ะ!
Should there be a tax on red meat? Join Sian and Clare to find out why scientists are recommending a red meat tax and to learn three great meat idioms!

 

Session 16 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Red meat tax ภาษีเนื้อแดง

Should there be a tax on red meat? Join Sian and Clare to find out why scientists are recommending a red meat tax and to learn three great meat idioms!
คุณเห็นด้วยกับการเรียกเก็บภาษีเนื้อแดงหรือไม่? ตามชานกับแคลร์มาอ่านข่าวนี้กันว่าเหตุใดนักวิทยาศาสตร์จึงเสนอแนะให้เก็บภาษีเนื้อแดง รวมถึงมารู้จักสามสำนวนในภาษาอังกฤษที่มีคำว่าเนื้อด้วยค่ะ!

[Background Image: GETTY IMAGES]

ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋ ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰੋ

More episodes of English in the news - series 3

Useful vocabulary 

save someone's bacon
help rescue someone from a difficult or dangerous situation

to have beef (with someone/something)
have a problem with someone or a complaint about something

beef up
make something stronger or improve something

Now try this quiz to see how much you remember about the language and phrases Sian and Clare discussed. 👇

Practice time!

3 Questions

Now do this quiz to test your knowledge of the language discussed in this lesson!

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Go to our Facebook, Instagram and YouTube pages for more fun with English!

Join us for the next episode of English in the News to learn more language in the news.

Session Vocabulary

 • save someone's bacon
  help rescue someone from a difficult or dangerous situation

  to have beef (with someone/something)
  have a problem with someone or a complaint about something

  beef up
  make something stronger or improve something