ਸੈਸ਼ਨ 2

Listen to find out how to use an everyday English expression.
መዓልታዊ እንጥቀመሎም ናይ እንግሊዝኛ መግለጺ ሓሳባት ብኸመይ ከም እትጥቀሙሎም ንምርዳእ ተኸታተሉ

Sessions in this unit

Session 2 score

0 / 3

 • 0 / 3
  ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ 1

Out of the picture

Look at the Session Vocabulary – make sure you know what these words mean:

 • Photographer
 • Girlfriend
 • Flatmate
 • Picture

Listen to Finn showing Feifei some photographs. As you listen, think about these questions:

 • Is Ann still Finn's girlfriend?
 • Is Johnny still his flatmate?

Listen to find the answers. Then check them on the transcript below.

Show transcript Hide transcript

 ኣቕራቢቋንቋትግርኛ

ሰላም፣ አዚ ናይ ቋንቋ እንግሊዝኛ ኣገባብ ኣዘራርባ ንክትመሃሩ ዝሕግዝኩም መደብ English Expressions እዩ። እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።
ሎሚ፡ ብዛዕባ ‘out of the picture’ ካብ ስእሊ ወጻኢ ዚብል ናይ እንግሊዝኛ ኣዘራርባ ክንምሃር ኢና። እንታይ ማለት ይመስለኩም? ... ሕራይ፡ ሓብርና ንስማዕ! 

ፊንን ፈይፈይን ዝብልዎ ስምዑ። ፊን፡ ስእልታት ንኸልዕል ኢሉ ንፈይፈይ ክበጽሓ ምስ ከደ፡ ዘለዎ ብሉጻት ስእልታቱ ከርእያ ጀመረ። ኣብተን ዝፈትወን ስእልታቱ እንታይ ትሑዝቶ ከምዘለወን ንምስማዕ ተኸታተሉ።

(Finn is visiting Feifei)

Feifei
Hi Finn. I am glad you could come to my house to take a picture of my special friend.

Finn
My pleasure, Feifei. I take pride in being a great photographer. I brought some of my best pictures.

Feifei
Let me have a look.

Finn
Yes. I took this one during a trip to Paris.

Feifei
I remember. The trip you took last summer with your girlfriend Ann.

Finn
Oh, Ann… She is out of the picture. Look at the Eiffel Tower. I bet you've never seen it from this angle.

Feifei
And this other one…

Finn
Yes, yes. This other one I took at a dinner party in my flat.

Feifei
Yes, with your flatmate Johnny.

Finn
My ex-flatmate ‘Dirty Socks’ Johnny. He is out of the picture too.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ፊን ገለ ካብ’ቶም ዘልዓሎም ስእልታት ንፈይፈይ ኣብ ምርኣይ ይርከብ። ኣብ’ቶም ስእልታት ዝነበሩ ሰባት መነ-መን ምዃኖም ትዝክሩ’ዶ? ሓንቲአን ኣን ዓርኩ እያ ነይራ፡ ጆኒ ኸኣ፡ መዳቕስቱ ወይ ‘flatmate’. ካብ ኣዘራርብኡ፡ ፊን ምስ ኣንን ጆኒን ዝነበሮ ርክብ ዝቐጽል ዘሎ ይመስለኩምዶ? ሓቢርና ንከታተል። 

Feifei
Finn, you keep talking about having your friends out of the picture… I want my friend to be in the picture!

Finn
Oh, Feifei, no. Ann and Johnny appear in some of my snaps. But Ann is not my girlfriend anymore. She ran away with a Frenchman…

Feifei
Oh… and what happened to Johnny?

Finn
‘Dirty Socks’ Johnny moved out. He used to leave his socks everywhere!

Feifei
Oh, so you are no longer in touch with them.

Finn
Exactly. In English, when we say someone is ‘out of the picture’ we mean we don't count on them anymore. They are no longer involved in a particular situation.

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ፊን ከም ዝገለጾ ‘out of the picture’ ዝብል ኣዘራርባ ሓደ ሰብ ከም ቀደሙ ኣብ ሓደ ኩነታት ዝነበሮ ተሳትፎ ከም ዘየለ’ዩ ዘረድእ። ናይ ፊን ዓርኪ-ነበር ኣብ’ቲ ኣይፈል-ታወር ዝተሳእልዎ ስእሊ ኣላ፣ ግናኸ ‘ካብ ስእሊ ወጻኢ’ ‘out of the picture’ እያ ዘላ፣ ምኽንያቱ ዕርክነቶም ስለ ዘብቅዐ። መዳቕስቲ ፊን ዝነበረ’ውን ኣብቲ ስእሊ ኣሎ፣ ግናኸ ንሱ’ውን ‘ካብ ስእሊ ወጻኢ’ ‘out of the picture’ እዩ፡ ምኽንያቱ ካብ’ቲ ናይ ሓባር ቤቶም ስለ ዝወጸ። ክልቲኦም ካብ ህይወት ፊን ስለ ዝረሓቑ ‘ካብ ስእሊ ወጻኢ’ ‘out of the picture’ እዮም።

ገለ ኣብነታት ንስማዕ።

Examples

Divorce was good for Mrs Jones. She looks very happy with her husband out of the picture.

My team is bound to lose this weekend now that our best player is out of the picture. He broke his leg yesterday.

Finn
Right, so now that’s clear, where is your special someone, FeiFei?

Feifei
Follow me.

(Outdoors)

Feifei
Here's my special friend!

Finn
But this… Feifei, this is a hamster! 

Finn
Yes! My pet's name is ‘Cutie Pie’! Oh my little sweetie, little friend! Isn't he cute, Finn?

Finn
He is not very photogenic, I'm afraid, Feifei.

Feifei
Come on, Finn. Look at him! (to the hamster) Sweetie yummy come to mummy. You're going to be in the picture! Yes, you are!

Finn
Oh dear! I can kiss goodbye to my career as a serious photographer...

ኣቕራቢቋንቋትግርኛ
ንሕጂ ፊን ንዓርኪ ፈይፈይ ክስእል ንግደፎ። ንምዃኑ ‘ካብ ስእሊ ወጻኢ’ ‘out of the picture’ ኴንኩምዶ ትፈልጡ?

ኣብቲ ዝቕጽል መደብ English Expressions ካልእ ትሕዝቶ ሒዝና ክንቀርብ ኢና። See you next time!

 

Answers

 • Ann is not Finn’s girlfriend anymore.
 • Johnny is not his flatmate anymore.

How do we use it?

We use out of the picture after the verb be like this:

I  am out of the picture 
You / We / They are  out of the picture
He / She / It  is out of the picture 

Out of the picture

3 Questions

Choose the correct answer.

ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਇਜ਼ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ
Excellent! Great job! Bad luck! ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕ:
x / y

Over to you!

Have you ever been ‘out of the picture’? What happened? Is anyone you used to know ‘out of the picture’ What happened? Tell us in our Facebook group!

Join us for our next episode of English Expressions, when we will learn more useful language and practise your listening skills.
ኣብቲ ጠቓሚ ቋንቋ እትመሃርሉን ናይ ምስማዕ ክለትኩም እትለማመድሉን ዝቕጽል መደብ English Expressions የራኽበና።

Session Vocabulary

 • photographer
  ሰኣላይ

  girlfriend
  መሓዛ

  flatmate
  መዳቕስቲ

  divorce
  ፍትሕ

  hamster
  ሃምስተር

  snaps
  ቃዕታታት (ስእልታት)