1

ਯੂਨਿਟ 1: English Expressions

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 1

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Makeover

  05 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  የለት ተለት እንግሊዘኛ አገላለፆችን ለማወቅ ይህን ያድምጡ።.

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 2

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Out of the picture

  14 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  የለት ተለት እንግሊዘኛ አገላለፆችን ለማወቅ ይህን ያድምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 3

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Treading on eggshells

  20 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  የለት ተለት እንግሊዘኛ አገላለፆችን ለማወቅ ይህን ያድምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 4

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  To see red

  26 Feb 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  የለት ተለት እንግሊዘኛ አገላለፆችን ለማወቅ ይህን ያድምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 5

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  To put all your eggs in one basket

  06 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  የለት ተለት እንግሊዘኛ አገላለፆችን ለማወቅ ይህን ያድምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 6

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  A can of worms

  13 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 7

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Pull the plug

  21 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 8

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Beat around the bush

  27 Mar 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 9

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Go the extra mile

  03 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 10

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  To brush over

  10 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 11

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  On the tip of my tongue

  16 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 12

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Cold feet

  23 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንድት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 13

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  To downsize

  30 Apr 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 14

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Full-on

  04 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 15

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Game changer

  14 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 16

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Out for the count

  21 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 17

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Mind-blowing

  25 May 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ለማወቅ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 18

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  A sticky situation

  04 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 19

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  In black and white

  11 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።

 • Completed

  ਸੈਸ਼ਨ 20

  1 ਕਿਰਿਆ/ਕੰਮ

  Take a back seat

  18 Jun 2018

  Listen to find out how to use an everyday English expression.
  በዕለት ተዕለት ንግግር ውስጥ ግልጋሎት የሚሰጡ የእንግሊዝኛ አገላለፆችን እንዴት መጠቀም እንደሚችሉ ይህንን ያዳምጡ።