1

Unidade 1: Listen Here

Selecione a unidade desejada

 1. 1 Listen Here

Lição 5

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.
కోళ్ల ప్రవర్తన మనుషులకేమైనా పాఠాలు నేర్పగలదా? అవునని కొన్ని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ అంశానికి సంబంధించిన వివరాలను ఇవాళ తెలుసుకుందాం.

Pontos alcançados nesta lição

0 / 3

 • 0 / 3
  Atividade 1

Atividade 1

What can chickens teach us about productivity?

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.
కోళ్ల ప్రవర్తన మనుషులకేమైనా పాఠాలు నేర్పగలదా? అవునని కొన్ని పరిశోధనలు తెలుపుతున్నాయి. ఈ అంశానికి సంబంధించిన వివరాలను ఇవాళ తెలుసుకుందాం.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
1) How might chickens and humans demonstrate similar behaviour?
2) In which parts of society are humans organised into structures of command?

Listen to the audio and take the quiz.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

సౌమ్య 
హలో! Listen Here కార్యక్రమానికి స్వాగతం! ప్రామాణికమైన ఇంగ్లిష్ వార్తల కథనాల గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే ఈ కార్యక్రమం మీకోసమే! ఈ కథనాలను అర్థం చేసుకోవడానికి ఉపయోగపడే భాషను మీరిక్కడ నేర్చుకోవచ్చు. నేను సౌమ్య.

Tom
I’m Tom! Hi everyone! Now, chickens are not famous for being clever. In fact, if someone is foolish in English we often call them a bird brain. However, today we’re looking at what we can learn from chickens. 

సౌమ్య
That’s right. Chickens అంటే కోళ్ళు. కోళ్ళ ఉత్పాదకత – productivity మీద ఒక శాస్త్రవేత్త చేసిన ప్రయోగాల సారాంశాన్ని విందాం.

Tom  
The experiment looked at two flocks of chickens – an average flock and a ‘super-flock’

సౌమ్య
A flock అంటే కోళ్ల గుంపు. దీనికి ముందు super అని చేరిస్తే పెద్ద గుంపు లేదా బలమైన గుంపు అని అర్థం.

Tom
Super
comes from superior, meaning ‘better’. So, the super-flock was made of chickens chosen by scientists because they were the best at producing eggs. Or, we could say ‘laying’ eggs.

సౌమ్య
దీనికి సంబంధించి The Joy of 9-to-5 నుంచి ఒక భాగాన్ని విందాం. కోళ్ల గుంపు పై చేసిన ప్రయోగాల ఫలితాన్ని ఒక సైకాలజిస్ట్ వివరిస్తున్నారు. విందాం. Super-chickens గుంపు లో ఎన్ని కోళ్లు బతికి బయటపడ్డాయి?

Insert
He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically. The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest. 

Tom
She said ‘all but three’, which means most of the super-flock died! That’s not very ‘super’ at all!

సౌమ్య
All but
అని చెప్పి ఒక సంఖ్య చెప్తే ‘ఇవి తప్ప అన్నీ - all except’ అని అర్థం. I could say all but one of my friends didn’t turn up for the movie yesterday, as she was not well.

Tom
And, interestingly, the average flock of chickens were fine! Their egg production actually increased dramatically.

సౌమ్య
Dramatically అంటే నాటకీయంగా. ఈ క్రియావిశేషణాన్ని increase లేదా decrease లాంటి క్రియాపదాల భావాన్ని బలపరచడానికి వాడతాం. ఉత్పాదకత పెరిగింది అన్నారు. ఈ పెరుగుదలను సూచించడానికి వాడిన రెండు పదాలేవో గమనించారా? Average flock తరువాత ఏమన్నారో మళ్లీ విందాం. 

Insert
He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically.

Tom
She says ‘it just gets better and better and better’.

సౌమ్య
Just gets
is an informal way of saying ‘continues to become’. For example, English just gets easier and easier as you practise!

Tom

Right! She also repeats an adjective to show continuing improvement over time. The adjective, which is ‘better’ is stressed. ‘And’ is unstressed. Practise saying it with me.

‘better’
‘and better’
‘better and better’

సౌమ్య.  
Thanks! So, what can we humans learn from these chickens?

Tom
Good question – here is the last section of our clip. Which part of our lives does she suggest the experiment is similar to?

Insert
The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest. They've achieved their individual productivity by suppressing the productivity of the rest. And that's what we do at work.

Tom
So, she compares the behaviour of the chickens to our own human behaviour at work.

సౌమ్య
అవును. సూపర్ చికెన్స్ ఒకదాన్నొకటి చంపేసుకున్నాయి ఎందుకంటే వేటికవే బెస్ట్ అనుకున్నాయి కాబట్టి. బలవంతుడు రాజ్యమేలినట్టు  ఈ కోళ్లన్నీ వాటి బలం నిరూపించుకోవడం కోసం ఒకదాన్నొకటి చంపేసుకున్నాయి. అత్యంత బలమైన మూడు కోళ్లు మాత్రమే మిగిలాయి.

Tom
That’s right! I think her point is that only some people can be the best, or can be bosses, or can be managers. Not everybody can be at the top of a hierarchy.

సౌమ్య
Hierarchy
అంటే అధికార క్రమం. Hierarchical structures can be too competitive! Perhaps we need to work together more naturally.

Tom
Yeah, I agree. If everyone’s competing, we might create a dog-eat-dog environment

సౌమ్య
మితిమీరిన పోటీతత్వం అందరికీ అసౌకర్యాన్ని, ఇబ్బందిని కలిగిస్తుంది, ప్రతికూల  పరిస్థితులను ఏర్పరుస్తుందనీ చెప్పడానికి a dog-eat-dog environment అని వాడతారు. Is there a more positive way we can describe hierarchies?

Tom
Yes there is, and it’s about chickens! When chickens eat, we say that they peck. We use the phrase pecking order to describe hierarchies in more informal, more positive way. Just like the average chickens in the experiment!

సౌమ్య
Oh! So, are you at the top of the BBC pecking order

Tom
No, I’m not! The editor’s at the top! And he won’t be very happy if our programme’s too long!

సౌమ్య
That’s right! Thanks for listening everyone!

Tom
Bye! See you next time!  

Language features

Listen to today’s clip in full here.
Source: The Joy of 9-to-5.

super-
Super is an adjective which means 'superior', or better. We can use as prefix to suggest a stronger, bigger or better version of something. It can be hyphenated or not, depending on the subject.

 • The super-chickens in the experiment were chosen due to their high levels of productivity.
 • Our new farming methods are very effective! We have a superabundance of food this year!

all but [+ number]
We can say all but, plus a number, to mean 'all except'. We often use the preposition ‘of’ to describe the group they come from.

 • All but two of the class did the homework. The pair who didn’t do it received detention.

We can also use all but without a preposition, although this is less common.

 • A: How many students did the homework?
 • B: All but two.

repeated adjectives
We often repeat adjectives to show a continuing trend or progression over time. These most often relate to size or quantity.

 • My granddaughter gets bigger and bigger every time I see her!
 • She’s eating more and more as she gets older!

This episode contains an example of an adjective being said three times. However, as a rule, we normally just say the adjective twice.

to just get
We use just get, plus an adjective, to mean 'continue to become'.

 • As the day continues I just get more tired!

We often use this structure with repeated adjectives (see above).

 • I stopped watching the film; it just got worse and worse.

What can chickens teach us about productivity?

3 Questions

Choose the correct answer.
సరైన జవాబు ఎంచుకోండి.

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here when we will learn more useful language and practise your listening skills.
Listen Here కార్యక్రమంలో మమ్మల్ని మళ్లీ కలిసి మీకుపయోగపడే భాషను నేర్చుకోండి, మీ శ్రవణ కౌశలానికీ పదును పెట్టుకోండి.

Vocabulário desta lição

 • bird-brain
  కోడి-బుర్ర/పక్షి బుర్ర

  flock
  కోళ్ల గుంపు

  to lay (eggs)
  గుడ్లు పెట్టడం

  to increase dramatically
  నాటకీయంగా పెంచడం

  hierarchy
  అధికార క్రమం

  hierarchical
  అధికార క్రమానుగతం

  a dog-eat-dog environment
  కుక్కని కుక్కే తినేయడం/మితిమీరిన పోటీతత్వాన్ని సూచించడానికి వాడే పదబంధం

  a pecking order
  సహజంగా ఏర్పడే అధికార క్రమం (మొట్టమొదట కోళ్లల్లో గమనించబడ్దది)