Lição 5

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.
શું મરઘીઓ પોતાના વર્તન દ્વારા માનવીઓને વર્તન વિશે કંઈક શીખવી શકે છે? કેટલાક અભ્યાસો કહે છે કે આવું થઈ શકે છે! આજે આપણે આ સિદ્ધાંત પાછળના વિચારો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

Lições desta unidade

Pontos alcançados nesta lição

0 / 3

 • 0 / 3
  Atividade 1

Atividade 1

What can chickens teach us about productivity?

Can the behaviour of chickens teach us about our own behaviour? Some studies say it can! Today we are explaining the ideas behind this theory.
શું મરઘીઓ પોતાના વર્તન દ્વારા માનવીઓને વર્તન વિશે કંઈક શીખવી શકે છે? કેટલાક અભ્યાસો કહે છે કે આવું થઈ શકે છે! આજે આપણે આ સિદ્ધાંત પાછળના વિચારો વિશે ચર્ચા કરી રહ્યાં છે.

Before you listen/Pre-listening

Consider the following questions:
1) How might chickens and humans demonstrate similar behaviour?
2) In which parts of society are humans organised into structures of command?

Listen to the audio and take the quiz.

Mostre a transcrição Oculte a transcrição

પ્રેઝન્ટર
હેલ્લો એન્ડ Welcome to Listen here! આ એક એવો કાર્યક્રમ છે જ્યાં તમે શીખશો અંગ્રેજી સમાચારોની અંદર ઉપયોગમાં લેવાતા ભાષા વિશે. હું છું રીષી.

Tom
I’m Tom! Hi everyone! Now, chickens are not famous for being clever. In fact, if someone is foolish in English we often call them a ‘bird brain’. However, today we’re looking at what we can learn from chickens.

પ્રેઝન્ટર
એકદમ બરાબર. મિત્રો, આજે અમે productivity ઉપર જે વૈજ્ઞાનિક સંશોધન કરવામાં આવ્યું છે તેની ઉપર ચર્ચા કરીશું. Productivity નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે ફળદ્રુપતા. બીજો અર્થ થાય છે ઉત્પાદનશક્તિ.

Tom
The experiment looked at two flocks of chickens – an average flock and a ‘super-flock’.

પ્રેઝન્ટર
Flock એટલે પાળેલી મરઘીઓનું સમૂહ. મિત્રો, કોઈ વસ્તુની વધુ ઉન્નત અને વધુ શક્તિશાળી રૂપનું વર્ણન કરતી વખતે prefix એટલે ઉપસર્ગ super નો ઉપયોગ કરીશું.

Tom
We can. ‘Super’ comes from ‘superior’, meaning ‘better’. So, the ‘super-flock’ was made of chickens chosen by scientists because they were the best at producing eggs. Or, we could say ‘laying’ eggs.

પ્રેઝન્ટર
મિત્રો, હવે તમે The Joy of 9-to-5કાર્યક્રમની ન્યૂઝ ક્લિપ સાંભળો જેમા એક મનોવૈજ્ઞાનિક પ્રયોગોના તારણો વિશે જણાવી રહ્યાં છે. સાંભળો અને જાણો કે કેટલાં super-chickens બચી ગયા?

Insert
He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically. The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest.

Tom
She said ‘all but three’, (there is sudden music drop here, plz increse. If u increse overall background music, you may not need this) which means most of the super-flock died! That’s not very ‘super’ at all!

પ્રેઝન્ટર
જ્યારે તમે ‘all but’ ની સાથે આંકડો જણાવો છો તો એનો અર્થ થયો એ આંકડાને છોડીને બાકી બધા.

Tom
And, interestingly, the average flock of chickens were fine! Their egg production actually increased dramatically.

પ્રેઝન્ટર
Dramatically એક ક્રિયાવિશેષણ અવ્યય છે જેનો ઉપયોગ ક્રિયાપદો increase or decreaseને વધુ મજબૂત કરવા માટે થાય છે. મિત્રો, શું તમને યાદ છે કે એ ક્યા બે શબ્દો છે જે productivity increase નું વર્ણન કરે છે? Listen to what they say after ‘average flock’.

Insert
He compares the two flocks over six generations. The average flock just gets better and better and better. Egg production increases dramatically.

Tom
She says ‘it just gets better and better and better’.

પ્રેઝન્ટર
Just gets એક અનૌપચારિક રીત છે જણાવવાની કે કંઈક નિરંતર થઈ રહ્યું છે. For example, English just gets easier and easier as you practise!

Tom
Right! She also repeats an adjective to show continuing improvement over time. The adjective, which is ‘better’ is stressed. ‘And’ is unstressed. Practise saying it with me.

‘better’

‘and better’

‘Better and better’ 

‘Better and better and better’

પ્રેઝન્ટર
Thanks! So, what can we humans learn from these chickens?

Tom
Good question – here is the last section of our clip. Which part of our lives does she suggest the experiment is similar to?

Insert
The super-flock of super-chickens, right, at the end of six generations all but three are dead. Because the other three have killed the rest. They've achieved their individual productivity by suppressing the productivity of the rest. And that's what we do at work.

Tom
So, she compares the behavior of the chickens to our own human behavior at work.

પ્રેઝન્ટર
Right! તે જણાવે છે કે super-chickens એકબીજાને મારી નાખ્યાં કારણ કે તે બધાં શ્રેષ્ઠ બનવા માંગતા હતાં!

Tom
That’s right! I think her point is that only some people can be the best, or can be bosses, or can be managers. Not everyone can be at the top of a hierarchy.

પ્રેઝન્ટર
Hierarchy નો ગુજરાતીમાં અર્થ થાય છે અધિક્રમ. Hierarchical structures can be too competitive! Perhaps we need to work together more naturally.

Tom
Yeah, I agree. If everyone’s competing, we might create a dog-eat-dog environment.

પ્રેઝન્ટર
Dog-eat-dog environment એવી પરિસ્થિતિનું વર્ણન કરે છે જેમાં સ્પર્ધા વધવાથી પ્રતિકૂળતા અને નકારાત્મકતા ઉત્પન્ન થાય છે. તણાવપૂર્ણ વ્યવસાય પરિસ્થિતિઓનું વર્ણન કરતી વખતે પણ dog-eat-dog environmentનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. Is there a more positive way we can describe hierarchies?

Tom
Yes there is, and it’s about chickens! When chickens eat, we say that they ‘peck’. We use the phrase ‘pecking order’ to describe hierarchies in more informal, more positive way. Just like the average chickens in the experiment!

પ્રેઝન્ટર
Oh! So, are you at the top of the BBC pecking order?

Tom
No, I’m not! The editor is at the top! And he won’t be very happy if our programme’s too long!

પ્રેઝન્ટર
That’s right! Thanks for listening everyone!

Tom
Bye! See you next time!

Language features

Listen to today’s clip in full here.
Source: The Joy of 9-to-5.

super-
Super is an adjective which means ‘superior, or better. We can use as prefix to suggest a stronger, bigger or better version of something. It can be hyphenated or not, depending on the subject.

 • The super-chickens in the experiment were chosen due to their high levels of productivity.
 • Our new farming methods are very effective! We have a superabundance of food this year!

all but [+ number]
We can say all but, plus a number, to mean ‘all except’. We often use the preposition ‘of’ to describe the group they come from.

 • All but two of the class did the homework. The pair who didn’t do it received detention.

We can also use all but without a preposition, although this is less common.

 • A: How many students did the homework?
 • B: All but two.

repeated adjectives
We often repeat adjectives to show a continuing trend or progression over time. These most often relate to size or quantity.

 • My granddaughter gets bigger and bigger every time I see her!
 • She’s eating more and more as she gets older!

This episode contains an example of an adjective being said three times. However, as a rule, we normally just say the adjective twice.

to just get
We use just get, plus an adjective, to mean ‘continue to become’.

 • As the day continues I just get more tired!

We often use this structure with repeated adjectives (see above).

 • I stopped watching the film; it just got worse and worse.

What can chickens teach us about productivity?

3 Questions

Choose the correct answer.
નીચેના સવાલોના સાચો જવાબ આપો.

Parabéns! Você completou o exercício.
Excellent! Excelente! Bad luck! Você acertou:
x / y

Join us for our next episode of Listen Here! when we will learn more useful language and practise your listening skills.
આવાં જ બીજા રસપ્રદ ટૉપિક્ સાથે ફરીથી મળીશું Listen Here! માં, જ્યાં શીખશો સંવાદ માટે જરૂરી અને મહત્ત્વની ભાષા.

Vocabulário desta lição

 • bird-brain
  નાદાન વ્યક્તિ, મૂર્ખ

  flock
  પાળેલી મરઘીઓનું સમૂહ

  to lay (eggs)
  મૂકવું (ઈંડું)

  to increase dramatically
  નાટકીય રીતે વધવું

  hierarchy
  અધિક્રમ

  hierarchical
  ચડતા કે ઊતરતા દરજ્જાવાળું

  a dog-eat-dog environment
  એવી પરિસ્થિતિનું જેમાં સ્પર્ધા વધવાથી પ્રતિકૂળતા અને નકારાત્મકતા ઉત્પન્ન થાય છે

  a pecking order
  લોકો અથવા પ્રાણીઓના જૂથમાં જોવા મળતી સ્થિતિનો વંશવેલો